Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Лекции Здійснення договору постачання при електронній комерції В.А. Кройтор, М.М. Фролов
описание | темы | ключевые слова 

Поняття, характеристика і види договору постачання

За договором постачання одна сторона - постачальник, зобов'язується передати в обумовлений термін, що не збігається з моментом укладання договору, продукцію (товари) у власність (оперативне керування) покупцеві для використання в підприємницькій діяльності, а покупець зобов'язується прийняти товари й оплатити за них визначену грошову суму.

Юридична характеристика договору постачання є консенсуальним, двостороннім, оплатним.

Консенсуальним договір постачання є в силу того, що вважається укладеним з моменту досягнення сторонами угоди по всіх істотних умовах.

Оплатним договір постачання є в силу того, що і постачальник і замовник одержують зустрічне надання.

Двостороння умова постачання є тому, що правами й обов'язками постачальника кореспондують і права й обов'язки замовника.

Істотні умови постачання - це предмет, ціна і термін.

Предметом договору постачання є товари (продукція) призначені для підприємницької діяльності або інших цілей, не зв'язаних з особистим, сімейним, домашнім і іншим аналогічним предметом споживання. Зокрема предметом може бути продукція призначена для виробничого споживання (устаткування, механізми, сировина, матеріали і т.п.) або товари, що реалізуються на ринку або використовуються для промислової переробки (наприклад харчова сода для хлібопекарського комбінату).

Кількість підлягаючого постачанню товару визначається в договорі на підставі замовлення покупця або спеціальних квот (державного бронювання) із продажу товарів виконавцям державного замовлення.

Розподіл товарів по окремих групах і їхнє співвідношення складає асортимент товару. Він відбивається в самому договорі або в прикладеній до договору специфікації. При постачанні продукції її розподіл по групах іноді іменується номенклатурою.

Терміни асортимент і номенклатура є рівнозначними і вживаються в договорі за згодою сторін виходячи з його змісту.

Якість продукції, характеризує предмет постачання з погляду придатності його до використання по цільовому призначенню. Якість продукції (товарів) повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій документації, зразкам або еталонам.

Ціна також є істотною умовою договору постачання. Від ціни товарів (продукції) і її обсягів залежить загальна сума договору. Ціни на продукцію, тару, упакування встановлюються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

До найважливіших умов договору цивільне законодавство відносить терміни постачання. Прийнято розділяти терміни на загальні й окремі (часткові). Загальний термін збігається в цілому з терміном дії договору постачання, а окремі терміни визначають постачання продукції частинами в межах дії терміну договору.

Терміни (періоди) постачання (квартальні, місячні, річні) встановлюються в договорі по розсуду сторін з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного і ритмічного постачання товарів і особливостей виробництва.

Форма і порядок укладання.

Договір постачання полягає в писемній формі й оформляється як шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами і т.п., підписаними стороною, що їх направляє. Закон передбачає можливість укладання договору постачання шляхом прийняття замовлення до виконання (ст.ст. 44, 154 ЦК). Порядок і терміни укладання договору постачання залежать від форми договірних відносин, обраної сторонами.

Види договорів постачання.

Договори постачання можна розділити на наступні види:

а) у залежності від підстав його укладання - постачання по прямим господарським зв'язкам; постачання на підставі планового акта розподілу продукції; постачання у виконанні державного замовлення (контракту);

б) в залежності від місця перебування постачальника і покупця - постачання на внутрішньому ринку України (іногороднє або в межах одного населеного пункту); постачання між галузями і підприємствами країн-учасниць СНД; постачання в зовнішньоекономічному обороті;

в) у залежності від виду предмета договору постачання - постачання продукції виробничо-технічного призначення; постачання товарів народного споживання.

Виконання договору постачання і відповідальність сторін за договором.

Виконання договору постачання - це здійснення сторонами прав і обов'язків, передбачених у договорі.

Обов'язок по передачі продукції постачальник здійснює або шляхом відвантаження продукції на адресу покупця або іншої особи, з його доручення, або повідомляє їх про готовність продукції до здачі (одержанню). В останньому випадку покупець вибирає продукцію на складі постачальника і довозить її своїми або притягнутими засобами за свій рахунок.

У випадку іногородніх постачань продукція в основному відправляється залізничним або водним транспортом. Однак у договорі може передбачатися відвантаження продукції або її вибірка будь-яким видом транспорту.

Виконуючи зобов'язання постачальник повинен дотримувати умови договору по кількості, якості, асортиментові продукції, термінам постачання і т.п.

Поставлену згідно умов договору продукцію покупець зобов'язаний прийняти й оплатити за встановленими цінами. Оплата продукції здійснюється в порядку й у терміни, передбачені в договорі.

Приймання товару покупцем по кількості і якості виробляється з дотриманням правил, установлених чинним законодавством на основі таких супровідних документів як рахунок-фактура, специфікація, опис, пакувальні ярлики і т.д.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору постачання полягає у відшкодуванні збитків і сплаті неустойки (штрафу, пені). Форми і розміри відповідальності сторін за договором постачання встановлюються в договорі або в спеціальних нормативних актах.

Порушення постачальником одного з головних зобов'язань за договором постачання, а саме передачі продукції у визначеній кількості й у встановлений термін (періоди), іменується простроченням постачання або недопоставкою.

У випадку прострочення постачання або недопоставці постачальник сплачує покупцеві неустойку, розмір якої залежить від вартості недопоставленої в термін продукції.

За загальним правилом, передбачена Положенням про постачання неустойка (штраф, нарікаючи) є заліковою. Однак за найбільш серйозні порушення, а саме: за недопоставку або прострочення постачання, за постачання продукції (товарів) неналежної якості або некомплектної постачальник (виготовлювач) сплачує покупцеві (одержувачеві) штрафну неустойку (штраф, пеню).

Одночасно з недопоставкою продукції (товарів) по окремих найменуваннях асортименту часто відбувається перепостачання її по іншим найменуванням асортименту або ж постачання продукції (товарів), узагалі не передбаченої договором. Така продукція (товари), поставлена без згоди покупця і не прийнята для використання, приймається їм на відповідальне збереження, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства покупець вправі відмовитися від приймання такої продукції. У випадку прийняття продукції (товарів) на відповідальне збереження покупець, якщо договором не передбачена сплата неустойки, вправі жадати від постачальника лише відшкодування заподіяних збитків.

Постачання продукції (товарів), не відповідним вимогам стандартів, технічних умов, іншої документації, зразкам (еталонам) може бути основою для розірвання договору покупцем в однобічному порядку.

У цьому випадку постачальник зобов'язаний відшкодувати покупцеві всі збитки, зв'язані з розірванням договору.


коли відповідно до законодавства покупець вправі відмовитися від приймання такої продукції. У випадку прийняття продукції (товарів) на відповідальне збереження покупець, якщо договором не передбачена сплата неустойки, вправі жадати від постачальника лише відшкодування заподіяних збитків.

Постачання продукції (товарів), не відповідним вимогам стандартів, технічних умов, іншої документації, зразкам (еталонам) може бути основою для розірвання договору покупцем в однобічному порядку.

У цьому випадку постачальник зобов'язаний відшкодувати покупцеві всі збитки, зв'язані з розірванням договору.


На правах рекламы: