Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Постанова Правління Національного банку України "Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки "
описание | темы | ключевые слова 
Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки

Постанова Правління Національного банку України
від 24 лютого 1997 року N 37

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 1997 р. за N 86/1890

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 20 червня 1997 року N 195,
від 2 березня 1998 року N 79,
від 9 листопада 1998 року N 468,
від 27 січня 1999 року N 38,
від 23 березня 1999 року N 135,
від 10 червня 1999 року N 278,
від 15 вересня 1999 року N 456,
від 4 лютого 2000 року N 39,
від 27 грудня 2000 року N 508

З метою подальшого впровадження нових форм розрахунків у безготівковій формі за продаж товарів, надання послуг та при видачі готівки у вільно конвертованій валюті Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки (додається).

2. Департаменту бухгалтерського обліку (П. М. Сенищ) в "Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України" передбачити рахунки для обліку операцій за пластиковими картками міжнародних платіжних систем.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В. О. Бондаря та департамент валютного регулювання (С. О. Яременко).
В. о. Голови
В. О. БОНДАРЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 24 лютого 1997 р. N 37

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 березня 1997 року за N 86/1890Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки

Це Положення поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку із застосуванням банківських платіжних карток (далі - БПК) міжнародних платіжних систем на території України. Застосування БПК міжнародних платіжних систем, які емітовані уповноваженими банками України, за межами України здійснюється згідно з правилами, чинними на території країни застосування БПК цих систем.

(Положення доповнено преамбулою згідно з постановою
Правління Національного банку України від 27.12.2000 р. N 508)

1. Визначення термінів

Для цілей цього Положення наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Авторизація - отримання дозволу від банку-емітента банківської платіжної картки (БПК) на здійснення операцій з використанням БПК.

Банківська платіжна картка (БПК) - пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого отримувачу БПК надається змога здійснювати операції сплати за товари, послуги та отримувати готівкові кошти. Ідентифікування отримувача БПК має забезпечуватись нанесенням на БПК номера БПК, терміну дії БПК та прізвища, ім'я і зразка підпису держателя БПК.

Банк-еквайєр - уповноважений банк (член платіжної системи), що проводить первинне оброблення трансакцій та бере на себе проведення з комерсантами (торговцями), що знаходяться у його сфері діяльності, усього спектра операцій з картками: перерахування на розрахункові рахунки комерсантів (торговців) коштів за товари та послуги, приймання, сортування та розсилання квитанцій, розповсюдження стоп-листів (перелік БПК, операції з якими призупинені на день здійснення операції з БПК).

Банк-емітент - уповноважений банк, який є членом платіжної системи, обслуговує картрахунки та видає БПК, а також проводить розрахунки (через банк-еквайєр) з комерсантами (торговцями), які здійснюють продаж або надання послуг з використанням при оплаті БПК.

Банкомат - електронно-механічний пристрій, що надає змогу держателю БПК при введенні персонального ідентифікаційного номера (ПІН) одержувати готівку.

Держатель БПК - особа, інформація про яку нанесена на БПК (ім'я, прізвище, зразок підпису), і яка уповноважена розпоряджатися картрахунком.

Імпринтер - механічний пристрій, що дає змогу лише відображати дані з БПК, авторизацію на проведення операцій з якими було отримано попередньо; імпринтери у разі відсутності терміналів можуть використовуватись банками (CASH ADVANCE) або комерсантами (торговцями); у разі використання імпринтерів банки мають вжити додаткові заходи щодо запобігання отримання несанкціонованої авторизації.

Картковий рахунок (картрахунок) - банківський рахунок, розпорядження яким може здійснюватися за допомогою БПК. На картрахунок зараховуються кошти, які призначені для подальшого витрачання за допомогою БПК.

Комерсанти (торговці) - юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності України, що ведуть свою діяльність без створення юридичної особи (далі - резиденти), та постійне представництво юридичної особи - нерезидента, які ведуть свою діяльність у сфері продажу товарів та надання послуг відповідно до чинного законодавства України. До комерсантів (торговців) належать також суб'єкти підприємницької діяльності - резиденти України, що беруть на себе зобов'язання щодо надання держателям-нерезидентам БПК міжнародних платіжних систем товарів (послуг), які поставляються їх власниками-нерезидентами за договорами комісії, доручення, консигнації або агентськими угодами, якщо такі розрахунки дозволяються цими міжнародними платіжними системами.

(абзац десятий розділу 1 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 02.03.98 р. N 79,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
Національного банку України від 27.12.2000 р. N 508)

Міжнародна платіжна система - система розрахунків між банками різних країн, що використовують єдині стандарти платіжних засобів.

ПІН - персональний ідентифікаційний номер, секретний код, відомий тільки держателю БПК, і необхідний для здійснення операцій з БПК.

Квитанція (сліп) - документ, який підтверджує здійснення операції з використанням БПК і містить у собі інформацію про суму операції, дату, а також дані, що дають змогу ідентифікувати БПК.

Платіжна система (ПС) - сукупність нормативних, договірних, фінансових та інформаційно-технічних засобів та рішень учасників (банків, установ, компаній), які регламентують свої взаємовідносини щодо порядку використання БПК. ПС має об'єднувати не менше як два банки-емітенти. Усі БПК, які належать до однієї ПС, мають вміщувати у собі ознаки, які дають змогу ідентифікувати їх належність до ПС.

Платіжний термінал - електронний пристрій, що дає змогу, як наслідок взаємодії з БПК, здійснювати авторизацію та формувати платіжні чеки за операціями з використанням БПК.

Процесинговий центр - уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, що тримає базу даних ПС, яка містить у собі дані про членів платіжної системи та держателів БПК з метою забезпечення запитів на авторизацію у тому разі, якщо банк-емітент не веде своєї власної бази; в іншому разі - процесинговий центр пересилає запит у банк-емітент БПК, що авторизується через еквайєра.

Розрахунковий банк - уповноважений банк України або уповноважений міжнародною платіжною системою іноземний банк, що здійснює взаєморозрахунки між членами ПС, де останні відкривають кореспондентські рахунки.

Трансакція - сукупність операцій, що супроводжують взаємодію держателя БПК з ПС при здійсненні платежу за БПК або при отриманні готівки.

Типи БПК:

- власна БПК, яка надає змогу фізичній особі - держателю розпоряджатися власним картковим рахунком (картрахунком);

- корпоративна БПК, яка надає змогу фізичній особі розпоряджатися картрахунком резидента та представництва нерезидента;

- дебетна БПК, яка надає змогу розпоряджатися картрахунком у межах залишку коштів на ньому;

- кредитна БПК, яка надає змогу здійснювати операції за дебетом картрахунку в межах установленого банком-емітентом ліміту кредиту.

(абзаци дев'ятнадцятий - двадцять третій розділу 1 у
редакції постанови Правління Національного банку України
від 02.03.98 р. N 79)

Учасник системи - юридична особа (банк, комерсант) або фізична особа, яка має договірно-правові відносини з членами ПС.

Член міжнародної платіжної системи - юридична особа, яка одержала ліцензію міжнародної платіжної системи на емісію карток цієї системи та/або на обслуговування карток цієї системи (еквайринг), і відповідно до чинного законодавства України має право здійснювати на території України зазначені операції.

2. Вимоги до банків-еквайєрів

Еквайринг може здійснюватися виключно уповноваженими банками України - членами міжнародних платіжних систем.

2.1. Функції банку-еквайєра.

2.1.1. Укладення угод з резидентами та постійними представництвами юридичних осіб - нерезидентів згідно з нормами чинного законодавства.

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 02.03.98 р. N 79)

2.1.2. Надання резидентам та постійним представництвам юридичних осіб - нерезидентів гарантії платежу за умови виконання останніми належним чином операцій з використанням БПК.

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 02.03.98 р. N 79)

2.1.3. Зарахування або перерахування на рахунки резидентів та постійних представництв юридичних осіб - нерезидентів коштів за операціями, здійсненими останніми з використанням БПК.

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 02.03.98 р. N 79)

2.1.4. Забезпечення первинного оброблення запитів на авторизацію, що надходять від комерсантів.

2.1.5. Прийняття, сортування і розсилка квитанцій.

2.1.6. Розповсюдження стоп-листів.

3. Порядок проведення операцій, пов'язаних з емісією
та використанням БПК

3.1. Відкриття картрахунків здійснюється уповноваженими банками на підставі угоди, укладеної з фізичною особою.

Обслуговування картрахунків в іноземній валюті та в національній грошовій одиниці України здійснюється уповноваженими банками згідно з чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України.

3.2. Уповноважені банки України можуть установлювати комісійну винагороду (за операціями з використанням банківських платіжних карток (БПК) при видачі готівки) у валюті видачі готівки.

За допомогою банкоматів дозволяється видача готівки іноземної валюти лише:

- за власними БПК уповноваженого банку, карткові рахунки яких відкриті в іноземній валюті,

- за БПК банків-нерезидентів України.

(пункт 3.2 у редакції постанов
Правління Національного банку України від 09.11.98 р. N 468,
від 10.06.99 р. N 278)

3.3. Відкриття корпоративних картрахунків в іноземній валюті та в грошовій одиниці України здійснюється уповноваженими банками на підставі угоди, укладеної з резидентом та представництвом юридичної особи - нерезидента - власником картрахунку, незалежно від того, чи є ця особа клієнтом банку. При цьому кошти на відкриття та поповнення картрахунку приймаються з поточних рахунків резидента та представництва юридичної особи - нерезидента.

Кошти з корпоративного картрахунку, використані працівником, що знаходиться у відрядженні, понад норми витрат на відрядження, підлягають відшкодуванню цим працівником власнику корпоративного картрахунку згідно з чинним законодавством України.

Оплата договорів (контрактів), що здійснюється від імені резидентів та представництв юридичних осіб - нерезидентів, з корпоративних картрахунків не дозволяється.

Дозволяється використання корпоративних БПК міжнародних платіжних систем, відкритих у грошовій одиниці України:

(абзац четвертий пункту 3.3 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 23.03.99 р. N 135)

- для оплати товарів (послуг), придбаних для власних потреб на території України;

(абзац п'ятий пункту 3.3 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 23.03.99 р. N 135)

- для витрат на відрядження, представницькі цілі відповідно до чинного законодавства України.

(абзац шостий пункту 3.3 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 23.03.99 р. N 135)

Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних картрахунків покладається на власників рахунків.

(пункт 3.3 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 02.03.98 р. N 79,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 23.03.99 р. N 135)

3.4. Комерсанти-торговці при використанні БПК міжнародних платіжних систем укладають угоди (договори):

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України:
від 02.03.98 р. N 79,
від 23.03.99 р. N 135)

- з уповноваженими банками України, які є членами міжнародних платіжних систем VISA International Service Association, EUROPAY International, або з уповноваженими банками України, які уклали угоди (договори) з цими банками;

- з уповноваженими банками України або з юридичними особами-нерезидентами при використанні БПК міжнародних платіжних систем DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS.

Уповноважені банки України при використанні БПК міжнародних платіжних систем укладають угоди (договори):

- з уповноваженими банками України, які є членами міжнародних платіжних систем VISA International Service Association, EUROPAY International;

- з уповноваженими банками України або з юридичними особами-нерезидентами при використанні БПК міжнародних платіжних систем DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS.

Уповноважені банки України - члени міжнародних платіжних систем мають право укладати угоди в іноземній валюті з банками-нерезидентами в тому разі, якщо в країні нерезидента відсутні власні члени міжнародної платіжної системи.

(пункт 3.4 доповнено абзацом сьомим згідно зпостановою
Правління Національного банку України від 02.03.98 р. N 79)

За умови використання українських та міжнародних БПК (VISA, EUROPAY, DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS) на території України уповноважені банки та комерсанти (торговці) зобов'язані здійснювати авторизацію операцій та розрахунки виключно у грошовій одиниці України. Вимоги цього абзацу не стосуються комерсантів (торговців), які здійснюють операції продажу товарів (послуг), що належать нерезидентам, за договорами комісії, доручення, консигнації або агентськими угодами, та розрахунків за ними, якщо такі розрахунки дозволяються цими міжнародними платіжними системами.

(пункт 3.4 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
Правління Національного банку України від 09.11.98 р. N 468,
абзац восьмий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 27.12.2000 р. N 508)

Дозволяється уповноваженим банкам здійснювати авторизацію в іноземній валюті при проведенні операції видачі готівкової іноземної валюти за допомогою БПК міжнародних платіжних систем лише:

(пункт 3.4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з постановою
Правління Національного банку України від 09.11.98 р. N 468)

- за власними БПК уповноваженого банку;

(пункт 3.4 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
Правління Національного банку України від 09.11.98 р. N 468)

- за БПК нерезидентів України, які емітовані банками-нерезидентами, а також авторизацію та розрахунки в іноземній валюті під час продажу торговцем нерезиденту товарів (послуг), які належать іншому нерезиденту, з використанням БПК міжнародних платіжних систем, якщо такі розрахунки дозволяються цими міжнародними платіжними системами.

(пункт 3.4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
постановою Правління Національного банку України
від 09.11.98 р. N 468,
абзац одинадцяий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України
від 27.12.2000 р. N 508)

3.5. Пункт 3.5 вилучено

(згідно з постановою Правління Національного
банку України від 04.02.2000 р. N 39,
у зв'язку з цим пункт 3.6 вважати пунктом 3.5)

3.5. При зарахуванні коштів на картрахунки клієнтів кредитуються відповідні балансові рахунки у кореспонденції з рахунком "Каса", кореспондентським рахунком чи іншим рахунком клієнта у цьому банку.

Абзац другий пункту 3.6 вилучено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 09.11.98 р. N 468)

(розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з
постановою Правління Національного банку України
від 02.03.98 р. N 79)

3.7. Пункт 3.7 втратив чинність

(розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з
постановою Правління Національного банку України
від 27.01.99 р. N 38)

(пункт 3.7 втратив чинність згідно з
постановою Правління Національного банку України
від 15.09.99 р. N 456)

4. Участь банків у міжнародних платіжних системах

4.1. Уповноважені банки України мають право вступати до міжнародних платіжних систем як банки-емітенти та/або банки-еквайєри.

4.2. Уповноважені банки України, які є учасниками міжнародної платіжної системи, використовують при організації емісії, обслуговуванні та обробленні операцій стандарти, які діють у відповідній ПС.

5. Купівля-продаж іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України

5.1. Пункт 5.1 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 23.03.99 р. N 135,
у зв'язку з цим пункти 5.2 та 5.3 вважати
відповідно пунктами 5.1 та 5.2)

5.1. Купівля іноземної валюти уповноваженим банком при здійсненні розрахунків з міжнародними платіжними системами VISA International Service Association, EUROPAY International за операціями з використанням банківських платіжних карток цих систем, емітованих в грошовій одиниці України, не враховується при дотриманні ліміту відкритої валютної позиції цього банку, який є емітентом карток.

(пункт 5.2 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 02.03.98 р. N 79)

5.2. Взаєморозрахунки з клієнтами за операціями з використанням БПК здійснюються уповноваженими банками за результатами обробки інформації за проведеними трансакціями, яка одержана ними в електронному вигляді від міжнародних платіжних систем, та обробки внутрішніх трансакцій. Обробка трансакцій повинна провадитись згідно з правилами, встановленими міжнародними платіжними системами, та нормативно-правовими актами Національного банку України.

ПС виконує взаєморозрахунки з банками - членами ПС на підставі інформації про проведені міжбанківські трансакції згідно з правилами і тарифами цієї ПС та нормативно-правовими актами Національного банку України. На підставі проведених взаєморозрахунків ПС здійснює через розрахунковий банк списання або зарахування коштів за кореспондентськими рахунками банків - членів ПС у валюті, встановленій для банку - члена цієї ПС відповідною угодою та правилами ПС.

Розрахунки між уповноваженим банком - членом міжнародної платіжної системи та ПС за внутрішніми українськими міжбанківськими трансакціями виконуються лише у грошовій одиниці України, якщо відповідна угода укладена між уповноваженим банком - членом цієї системи та ПС.

За операціями, пов'язаними з організацією безготівкових розрахунків уповноважених банків з міжнародними платіжними системами за банківськими платіжними картками, валютна позиція на кінець робочого дня може бути відкритою.

Для закриття валютної позиції уповноважений банк має право купувати або продавати іноземну валюту за грошову одиницю України згідно з Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.3 згідно з
постановою Правління Національного банку України
від 02.03.98 р. N 79,
пункт 5.2 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 23.03.99 р. N 135)

6. Відповідальність учасників ПС

Відповідальність учасників ПС визначається згідно з чинним законодавством України та умовами договорів.

7. Розділ 7 втратив чинність


(згідно з постановою Правління Національного
банку України від 02.03.98 р. N 79)

____________На правах рекламы: