Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні "
описание | темы | ключевые слова 


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 17 листопада 1994 року N 681/94,
від 13 січня 1995 року N 45/95,
від 31 липня 2000 року N 929/2000

(У тексті Указу та Положення, затвердженого цим Указом, слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України", "Головна державна податкова інспекція України", "Державний митний комітет України", "Міністерство статистики України", "центральні органи державної виконавчої влади України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки України", "Державна податкова адміністрація України", "Державна митна служба України", "Державний комітет статистики України", "центральні органи виконавчої влади" у відповідних відмінках згідно з Указом Президента України від 31 липня 2000 року N 929/2000)


З метою скорочення дефіциту державного бюджету України, здійснення контролю за додержанням порядку розрахунків у іноземній валюті, забезпечення обліку окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) згідно зі статтею 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" в умовах лібералізації експортних операцій в Україні та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запровадити облік (реєстрацію) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладені суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності та предметом яких є:

товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України;

товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачено добровільні обмеження експорту з метою запобігання демпінгу;

товари походженням з України, щодо яких здійснюються антидемпінгові процедури;

товари походженням з України, імпорт яких до інших держав квотується, контингентується, ліцензується відповідно до законодавства цих держав або нормативних актів економічних угруповань, митних союзів;

товари походженням з України, експорт яких здійснюється у рамках бартерних (товарообмінних) операцій чи операцій з зустрічною торгівлею.

Переліки товарів, зазначених у абзацах другому-шостому частини першої цієї статті, визначаються Міністерством економіки України.

(пункт із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 13.01.95 р. N 45/95)

(стаття перша в редакції Указу
Президента України від 17.11.94 р. N 681/94)

2. Затвердити Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додається).

Установити, що реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснює Міністерство економіки України та уповноважені ним органи. Облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснює Міністерство економіки України.

3. Митне оформлення товарів, зазначених у статті 1 цього Указу, здійснюється лише за наявності картки реєстрації- обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), яка видається у визначеному порядку.

4. Установити, що нормативні акти, прийняті Міністерством економіки України на виконання цього Указу, набирають чинності з дня їх підписання та підлягають дальшій державній реєстрації у визначеному порядку.

5. Міністерству економіки України:

визначити та опублікувати у двотижневий строк у газеті "Урядовий кур'єр" переліки товарів, зазначених у абзацах другому-шостому частини першої статті 1 цього Указу, і забезпечувати опублікування наступних змін до таких переліків;

(абзац другий статті 5 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента України від 17.11.94 р. N 681/945,
від 13.01.95 р. N 45/9)

надавати Державній митній службі України, Державній податковій адміністрації України та Державному комітету статистики України відомості щодо зареєстрованих зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

визначити відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" обов'язковий для центральних органів виконавчої влади порядок здійснення обліку експортно-імпортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснюються відповідно до міжнародних договорів України про торговельно-економічне співробітництво, укладених від імені Уряду та центральних органів виконавчої влади.

(статтю доповнено абзацом четвертим згідно з Указом
Президента України від 17.11.94 р. N 681/94)

6. Державній митній службі України:

надавати щомісячно Національному банку України та уповноваженим ним банкам, Державному комітету статистики України, Державній податковій адміністрації України відомості щодо митного оформлення товарів, експорт (реекспорт) яких здійснюється відповідно до зареєстрованих зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

подавати до 20 числа кожного місяця Міністерству економіки України інформацію щодо митного оформлення товарів, експорт (реекспорт) яких здійснюється відповідно до зареєстрованих зовнішньоекономічних договорів (контрактів), у якій зазначати стосовно кожного контракту: код ЗУКПО, номер картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), номер і дату оформлення вантажної митної декларації, кількість товару, код одиниці виміру, вартість товару в доларах США, код держави-імпортера, код ТН ЗЕД.

7. Державній податковій адміністрації України інформувати щоквартально Міністерство економіки України про ненадходження в установлені строки виручки резидентів у іноземній валюті або зустрічної поставки товарів за імпортом при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій.

8. Державній митній службі України та Державній податковій адміністрації України входити до Міністерства економіки України з поданням про застосування згідно з законодавством України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності санкцій, зазначених у статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

9. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
7 листопада 1994 року
N 659/94
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
Указом Президента України
від 7 листопада 1994 року N 659/94ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

1. Це Положення визначає порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

2. Реєстрації підлягають зовнішньоекономічні договори (контракти), укладені суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності, предметом яких є товари, зазначені у переліках, що затверджуються в установленому порядку Міністерством економіки України.

3. Для реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який є стороною контракту, подає такі документи:

інформаційну карту зовнішньоекономічного договору (контракту) за формою, що встановлює Міністерство економіки України;

оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) та його копію, завірену в установленому порядку керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. У разі, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) підписаний фізичною особою, його копія засвідчується в установленому порядку;

документ про оплату послуг за реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту).

У разі, коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією, доручає виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) іншому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України, подається також оригінал договору доручення та його копія, завірена в порядку, передбаченому абзацом третім цього пункту.

Оригінали зовнішньоекономічного договору (контракту) та договору доручення повертаються після розгляду матеріалів суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією.

У разі потреби органи реєстрації можуть вимагати інші необхідні документи.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для реєстрації, несе керівник суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України або фізична особа, яка є таким суб'єктом.

4. Інформація, наведена у документах, поданих для реєстрації зовнішньоекономічного договору /контракту/, не підлягає розголошенню. Розголошення такої інформації тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. Орган реєстрації розглядає подані для реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) документи протягом 20 календарних днів, починаючи з дати звернення за реєстрацією.

За результатами розгляду орган реєстрації приймає рішення про реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту) або про відмову у такій реєстрації.

6. Документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту), є картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту).

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України у двох примірниках. Перший примірник такої картки суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності залишає у митних органах після митного оформлення відповідних товарів, другий примірник залишається у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

Форму та порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) визначає Міністерство економіки України.

7. У реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) може бути відмовлено, якщо:

подано не всі документи, передбачені пунктом 3 цього Положення;

умови зовнішньоекономічного договору (контракту) не відповідають законодавству України;

до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією зовнішньоекономічного договору (контракту), застосовано санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

існує заборона з боку іноземних держав щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів походженням з України;

вичерпано імпортні квоти (контингенти), установлені іноземними державами, митними союзами на ввезення відповідних товарів походженням з України;

до іноземного контрагента суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України застосовано режим індивідуального ліцензування згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

є офіційна інформація щодо порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності законодавства України.

Рішення про відмову у реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією, і повинно містити підстави такої відмови.

8. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією зовнішньоекономічного договору (контракту), оплачує послуги за реєстрацію у розмірах, які визначає Міністерство економіки України.

9. Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) дійсна для митного оформлення товарів, які є предметом відповідного договору (контракту), до кінця поточного календарного року і втрачає чинність після здійснення митного оформлення товарів, що експортуються, у повному обсязі, передбаченому договором (контрактом).

Картка реєстрації обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) достроково втрачає чинність у разі виникнення підстав, передбачених абзацами третім-восьмим пункту 7 цього Положення. У цьому випадку Міністерство економіки України вносить відповідне подання до Державної митної служби України або Державної податкової адміністрації України.

10. Внесення змін і доповнень до картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) не допускається.

11. Переоформлення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) здійснюється в порядку, передбаченому цим Положенням для реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Глава Адміністрації
Президента України

Д. ТАБАЧНИК

На правах рекламы: