Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины ПОСТАНОВА "Про затвердження Порядку укладення контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян " КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
описание | темы | ключевые слова 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 1995 р. N 948

Київ

Про затвердження Порядку укладення контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян

Постанова втратила чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 червня 1998 року N 841)

Відповідно до статті 68 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок укладення контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр

Кабінету Міністрів України

 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 1995 р. N 948

 

 

ПОРЯДОК

укладення контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян

1. Іноземним юридичним особам і громадянам надра у користування, зокрема для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, видобування корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, надаються на конкурсній основі на підставі угод (контрактів).


Укладення угод (контрактів) на користування надрами іноземними юридичними особами і громадянами (далі - контракти) здійснюється з дотриманням законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, Кодексу України про надра, інших актів законодавства та цього Порядку.

2. На підставі контрактів можуть надаватися у користування окремі ділянки надр, у тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, родовища або частини родовищ корисних копалин як загальнодержавного, так і місцевого значення, включаючи техногенні родовища.

3. Земля і майно, необхідні для виконання контрактів іноземними юридичними особами і громадянами, надаються їм на умовах, передбачених законодавством України.

4. Ініціаторами формування переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування іноземним юридичним особам і громадянам, можуть бути: Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські Ради, а також іноземні юридичні особи і громадяни, які бажають одержати надра у користування.

Пропозиції щодо формування переліку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення погоджуються з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами, а місцевого значення - з сільськими, селищними, міськими і районними Радами і подаються до Держкомгеології.

5. Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), які можуть надаватися у користування іноземним юридичним особам і громадянам, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Держкомгеології, погодженим з Мінекономіки, МЗЕЗторгом, Мінекобезпеки, Держнаглядохоронпраці, а також галузевими міністерствами і відомствами (залежно від виду корисних копалин).

6. Після включення Кабінетом Міністрів України ділянок надр (родовищ корисних копалин) до переліку таких, які можуть надаватися у користування іноземним юридичним особам і громадянам, проводиться тендер відповідно до Положення про порядок організації та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 871.

Рішення про проведення тендера приймає Кабінет Міністрів України, яким дається доручення Держкомгеології про створення тендерного комітету за участю представників Держкомгеології, Мінекономіки, Мінфіну, МЗС, Мінекобезпеки, Держнаглядохоронпраці, Фонду державного майна. У разі потреби до складу тендерного комітету можуть включатися представники інших заінтересованих центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій. Держкомгеології повідомляє МЗЕЗторг про намір провести торги, а МЗЕЗторг видає Держкомгеології свідоцтво про реєстрацію торгів у Державному реєстрі міжнародних торгів, що проводяться на Україні.

7. Для участі в тендері претендент безпосередньо або через свого офіційного представника подає заявку до Держкомгеології окремо на кожен об'єкт, стосовно якого укладатиметься контракт. Заявка та документи, що до неї додаються, оформлюються згідно із законодавством про мови. Правильність перекладу документів має бути засвідчена нотаріально.

8. У заявці зазначаються:

юридична назва, форма власності і реквізити претендента на укладення контракту (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання)

мета, термін, обсяг і форма діяльності, пов'язаної з використанням ділянок надр (родовищ корисних копалин) і майна, пропозиції щодо умов контракту;

види, розмір та гарантії іноземних інвестицій у зазначену діяльність.

До заявки додаються:

документ, що підтверджує юридичний статус і державну приналежність претендента;

документ, що засвідчує повноваження офіційного представника претендента (якщо заявка подається через представника);

документ з аудиторським підтвердженням фінансового стану та розмірів капіталу претендента;

техніко-економічні обгрунтування щодо використання ділянок надр (родовищ корисних копалин) і майна, стосовно яких укладатиметься контракт;

пропозиції щодо методики проведення робіт, впровадження технологій та вибору устаткування, робоча програма із зазначенням обсягу інвестицій;

умови гарантування екологічної безпеки;

пропозиції щодо умов оплати контракту.

Подані відповідно до цього пункту матеріали підлягають екологічній та економічній експертизі, яка проводиться за рахунок претендента.

9. На підставі результатів тендера і висновків тендерного комітету Кабінет Міністрів України приймає рішення стосовно укладення контракту з наданням у разі потреби повноважень щодо його підписання.

У контракті зазначаються:

сторони контракту, їх реквізити;

характеристика ділянок надр (родовищ корисних копалин) і майна, стосовно яких укладається контракт;

вид користування надрами;

обсяг видобутку корисних копалин та виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);


термін дії контракту;

умови повернення ділянок надр (родовищ корисних копалин) і майна по закінченні терміну дії контракту;

вимоги щодо ведення і зберігання проектної, технологічної, технічної, геолого-маркшейдерської та іншої документації, обов'язкової для проведення відповідних робіт, а також умови і порядок передачі цієї документації відповідним державним органам по закінченні терміну дії контракту;

умови оплати контракту і порядок розрахунків з Державним бюджетом;

права, обов'язки і відповідальність сторін;

умови внесення змін до контракту та його розірвання;

інші умови відповідно до законодавства України.

Контракт підписується сторонами після його погодження з МЗЕЗторгом та Мінекономіки.

10. Ліцензія на користування надрами видається на підставі контракту, підписаного в установленому порядку.

11. Передача третім особам державного майна, яке надається у користування відповідно до контракту іноземним юридичним особам та громадянам, не допускається.

12. По закінченні терміну дії контракту майно (у тому числі нерухоме), придбане (споруджене, створене) за рахунок іноземної юридичної особи (громадянина), залишається у її (його) власності, якщо інше не передбачено контрактом.

13. Витрати у разі заподіяння шкоди ділянці надр (родовищу корисних копалин) і майну, стосовно яких укладено контракт, несе іноземна юридична особа (громадянин), якщо інше не передбачено законодавчими актами.

14. Іноземним юридичним особам і громадянам забезпечується захист їх права на ділянки надр (родовища корисних копалин) і майно, стосовно яких укладено контракт, а також на майно, одержуване за результатами виробничої діяльності, згідно із законодавством України.

——————— 

 

 


На правах рекламы: