Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Международные нормативные документы УГОДА "Про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав"
описание | темы | ключевые слова 

 

 

УГОДА

про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.12.93 р.

ДАТА ПІДПИСАННЯ (ПРИЄДНАННЯ) УКРАЇНОЮ: 23.12.93 р.

ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 14.03.95 р.

Додатково див. Протокол

 від 15 квітня 1994 року

Уряди держав - учасниць цієї Угоди, що надалі іменуються Сторони,

на виконання рішень Ради глав держав Співдружності, прийнятих 14 травня та 24 вересня 1993 року в Москві, а також для досягнення цілей та принципів Економічного союзу;

враховуючи технологічні взаємозв'язки, що склалися між технічними та виробничими потенціалами держав;

визнаючи вирішальну роль прямої виробничої взаємодії господарюючих суб'єктів держав - учасниць Співдружності у створенні загального економічного простору на базі ринкових відносин;

прагнучи забезпечити сприятливі умови для підтримання і взаємовигідного розвитку виробничої кооперації і прямих зв'язків між підприємствами та галузями в межах Співдружності,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони будуть вживати дійових заходів до забезпечення державної підтримки здійснення і розвитку кооперації між підприємствами всіх форм власності, галузевими та міжгалузевими комплексами на основі їх прямих виробничих зв'язків, а також у межах фінансово-промислових груп і транснаціональних виробничих об'єднань, спільних підприємств.

Стаття 2

Сторони будуть проводити погоджену політику у сфері розвитку міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва, умов їх здійснення; визначення пріоритетів у галузях промисловості; сприяння розробленню і реалізації спільних пріоритетів у галузях промисловості; сприяння розробленню і реалізації спільних проектів і програм; проведення багатосторонньої координації виробництва; включаючи сферу конверсії оборонних галузей.

Стаття 3

Сторони погодились, що:

під поставками товарів по кооперації маються на увазі поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, технологічно взаємозв'язаних і необхідних для спільного виготовлення кінцевої продукції;

під наданням послуг маються на увазі проектні, ремонтні роботи, технічне обслуговування та технологічні операції;

під підставами в межах митних режимів переробки товарів маються на увазі поставки товарів відповідно до умов, установлених митним законодавством Сторін, якщо інше не зазначено в цій Угоді.

Стаття 4

Сторони визнають, що основною ланкою виробничої кооперації і прямих зв'язків є договори (контракти), які укладаються господарюючими суб'єктами на основі відповідних міжурядових, галузевих і міжвідомчих угод і до створення митного союзу являють собою підставу для митних органів під час пропуску товарів, що поставляються по кооперації, через кордон. Митне оформлення товарів здійснюється згідно з цією Угодою і в порядку, передбаченому митним законодавством сторін.

Стаття 5

Сторони зобов'язуються не застосовувати ввізного та вивізного мита, податків, акцизів і кількісних обмежень щодо товарів, які поставляються по кооперації, в межах митних режимів переробки.

Сторони домовилися, що їхні компетентні організації розроблять конкретний порядок дії цієї статті.

Стаття 6

Порядок поставок спеціальних комплектуючих виробів, призначених для виробництва озброєння та військової техніки, а також інших специфічних товарів, що підлягають нетарифним заходам регулювання з метою дотримання встановлених міжнародних гарантій, визначається окремими міжурядовими угодами.

Стаття 7


Сторони не будуть перешкоджати відкриттю рахунків у своїх банках у порядку і в терміни, передбачені їх національним законодавством. Сторони доручать відповідним організаціям здійснювати роботу, пов'язану із зближенням законодавства і практики господарювання у цій сфері.

Сторони погодились утримуватися від вимог оплати товарів (робіт, послуг), що поставляються, у вільно конвертованій валюті.

Стаття 8

Сторони виходять з того, що підприємства Сторін, які уклали цю Угоду, реалізують вироблену ними продукцію (роботу, послуги) за цінами, що визначаються ними за погодженням між собою.

Сторони домовилися забезпечити створення умов, необхідних для безперешкодного здійснення розрахунків за поставки продукції та послуги, зазначені у статті 3 цієї Угоди.

Порядок відкриття та ведення взаємних рахунків встановлюється відповідно до домовленості між центральними (національними) банками Сторін.

Стаття 9

Сторони в необхідних випадках будуть погоджувати умови надання кредитів та інвестицій, що стимулюють розвиток кооперації в наукоємких виробництвах та експортно орієнтованих галузях, а також випуск імпортозамінної продукції.

Стаття 10

Сторони домовилися про те, що сировина, матеріали та комплектуючі вироби, які поставляються в межах цієї Угоди, не підлягають реекспорту в треті країни, у тому числі іноземним фізичним, юридичним особам або міжнародним організаціям, без письмової згоди уповноваженого органу держави-постачальника.

Стаття 11

Сторони умовилися з метою розвитку інтеграційних процесів у виробничій сфері проводити послідовну роботу з координації та зближення норм національного законодавства щодо господарюючих суб'єктів у частині регулювання коопераційних зв'язків підприємств і галузей.

Стаття 12

Сторони організовують спільне опрацювання таких проблем:

розроблення типових договорів і угод про довготермінову виробничу кооперацію;

проведення маркетингових, лізінгових досліджень, організація виставок і надання рекламних послуг;

розвиток між державами - учасницями Співдружності та іншими заінтересованими державами сучасних інформаційних комунікацій, що забезпечують сприяння у пошуку партнерів, підготовці, укладанні та виконанні договорів (контрактів);

здійснення спільних заходів щодо підготовки спеціалістів.

Стаття 13

Ця Угода підлягає ратифікації Сторонами відповідно до їхньої конституційної процедури і набуває чинності після подання державі-депозитарію третьої ратифікаційної грамоти.

Ратифікаційні грамоти здаються депозитарію цієї Угоди - Уряду Республіки Білорусь. Депозитарій повідомляє всі договірні Сторони і держави, які приєдналися, про кожний зданий на зберігання документ.

Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, а також третіх країн, що визнають її положення, у разі згоди учасників Угоди.

Стаття 14

Ця Угода укладається на необмежений термін. Угода може бути денонсована Сторонами. Денонсація набуває чинності для Сторони, що зробила відповідну заяву, через шість місяців з моменту надходження надісланої іншим Сторонам заяви.

Здійснено в місті Ашгабаті 23 грудня 1993 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який надішле державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

ПРОТОКОЛ

о механизме реализации Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств

В целях создания эффективного механизма реализации Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанного 23 декабря 1993 года в городе Ашгабате, Правительства государств - участников Содружества (далее именуемые Стороны) согласились об осуществлении следующих мероприятий: 


Статья 1

Поскольку специализация производства является важным условием сохранения и развития сложившихся и вновь создаваемых технологических и кооперационных взаимосвязей между предприятиями и организациями государств Содружества, Стороны признали целесообразным содействовать развитию взаимовыгодной специализации производства на основе долгосрочных отраслевых и межотраслевых соглашений, неотъемлемой частью которых будут согласованные между государственными и негосударственными структурами списки предприятий, сохраняющих специализацию на срок действия Соглашения, и перечни важнейших видов выпускаемой ими продукции.

Статья 2

В развитие статей 4 и 12 Соглашения от 23 декабря 1993 года Стороны одобряют текст Примерного соглашения о производственной кооперации между соответствующими государственными органами отраслевого управления или объединениями предприятий всех форм собственности (приложение 1).

Межотраслевые и отраслевые соглашения, указанные в статьях 1 и 2 настоящего Протокола, должны включать в себя перечни предприятий, осуществляющих поставки, а также перечни (по номенклатуре и в необходимых объемах) отдельных видов сырья, материалов, а также важнейших узлов, деталей, запасных частей, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих и других изделий отраслевого и межотраслевого назначения, необходимых для совместного изготовления конечной продукции, поставляемых предприятиями и организациями Сторон для обеспечения стабильной работы технологически связанных производств, а также перечни предоставляемых услуг.

Поставки квотируемых в государствах - участниках Соглашения от 23 декабря 1993 года товаров, поставляемых по кооперации, осуществляются в соответствии с принятым в каждом из государств порядком и с учетом заключаемых межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве.

Государства - участники Соглашения от 23 декабря 1993 года обеспечивают осуществление регистрации указанных межотраслевых и отраслевых соглашений в уполномоченных органах государственного управления.

На основе указанных соглашений хозяйствующие субъекты всех форм собственности и подчиненности заключают контракты (договоры) о поставках товаров по кооперации и предоставлении услуг.

Статья 3

В целях достижения согласованных принципов таможенного контроля и пропуска товаров, поставляемых по кооперации, предоставляемых услуг и поставок в рамках таможенных режимов переработки в соответствии со статьями 3 и 5 Соглашения от 23 декабря 1993 года Стороны признали необходимым разработать с учетом действующих национальных правил и международных соглашений, в которых они участвуют, унифицированные положения о порядке поставок и таможенного оформления товаров по производственной кооперации. На их основе таможенными органами и органами внешнеэкономических связей Сторон осуществляется контроль за поставками указанных видов продукции и услуг.

Статья 4

Стороны создают рабочие группы из компетентных специалистов для подготовки проектов типовых соглашений и нормативных документов, предусмотренных в статьях 1, 2 и 3 настоящего Протокола.

Стороны согласились осуществить унификацию этих документов и одновременное введение их в действие, имея в виду, что Соглашение от 23 декабря 1993 года и настоящий Протокол применяются в отношениях между теми государствами, которые приняли унифицированные нормативные документы по вопросам порядка поставок и таможенного оформления товаров, поставляемых по кооперации.

Статья 5

Стороны согласились осуществить в месячный срок разработку унифицированных нормативных документов согласно статьям 1, 2 и 3 настоящего Протокола с учетом проектов документов, представленных Российской Стороной (приложения 1, 2).

Статья 6

В целях своевременного обеспечения расчетов и платежей за товары и услуги, поставляемые по договорам (контрактам) юридических лиц Сторон, соглашениям и протоколам, заключенным на основе Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств, признано необходимым, чтобы расчеты между юридическими лицами осуществлялись через центральные (национальные) или коммерческие банки Сторон, исходя из того, что Сторона - получатель продукции обеспечивает создание условий, необходимых для беспрепятственного осуществления расчетов.

Статья 7

Стороны признали необходимым организовать через свои государственные статистические и таможенные органы сбор и обработку унифицированной статистической информации о товарах, поставляемых по кооперации, осуществляемой в рамках Соглашения от 23 декабря 1993 года.

Статья 8

Стороны рекомендуют своим торгово-промышленным палатам и другим информационным структурам оказывать содействие заинтересованным предприятиям и организациям в проведении маркетинговых исследований, предоставлении лизинговых услуг, организации выставок, рекламных кампаний, направленных на развитие производственной кооперации хозяйствующих субъектов государств - участников Содружества.


Статья 9

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств от 23 декабря 1993 года.

Совершено в городе Москве 15 апреля 1994 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящий Протокол, его заверенную копию.

 

За Правительство

Республики Молдова 

За Правительство

Азербайджанской Республики 

За Правительство

Российской Федерации 

За Правительство

Республики Армения 

За Правительство

Республики Беларусь 

За Правительство

Республики Таджикистан 

За Правительство

Грузии 

За Правительство

Республики Туркменистан 

За Правительство

Республики Казахстан 

За Правительство

Республики Узбекистан 

За Правительство

Украины 

За Правительство

Кыргызской Республики 

 

 

Приложение 1 

 

 

РЕШЕНИЕ

о временном применении Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств


Главы Правительств, подписавшие в Ашгабате 23 декабря 1993 года Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств, учитывая необходимость скорейшей его реализации, основываясь на Решении глав государств - участников Содружества Независимых Государств от 24 декабря 1993 года о временном применении Договора о создании Экономического союза, принимая во внимание, что указанное Соглашение является важным элементом налаживания экономического сотрудничества в рамках Экономического союза,

решили:

положения Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств до вступления в силу в соответствии с его статьей 13 временно применяются со дня подписания настоящего Решения.

Соглашение от 23 декабря 1993 года и Протокол о механизме его реализации от марта 1994 года применяются в отношениях между теми государствами, которые приняли унифицированные нормативные документы по вопросам порядка поставок и таможенного оформления товаров, поставляемых по кооперации.

Совершено в городе Москве 15 апреля 1994 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию.

 

За Правительство

Республики Молдова 

За Правительство

Азербайджанской Республики 

За Правительство

Российской Федерации 

За Правительство

Республики Армения 

За Правительство

Республики Беларусь 

За Правительство

Республики Таджикистан 

За Правительство

Грузии 

За Правительство

Республики Туркменистан 

За Правительство

Республики Казахстан 

За Правительство

Республики Узбекистан 

За Правительство

Украины 

За Правительство

Кыргызской Республики 


 

 

Приложение 2 

 

 

РЕШЕНИЕ

об изменении редакции абзаца первого статьи 5 Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств

В связи с подписанием Протокола о механизме реализации Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств и необходимостью устранения разночтения в абзаце первом статьи 5 данного Соглашения Правительства - участники указанного Соглашения

решили:

изложить абзац первый статьи 5 Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников Содружества Независимых Государств в следующей редакции:

"Стороны обязуются не применять ввозные и вывозные пошлины, налоги, акцизы и количественные ограничения в отношении товаров, поставляемых по кооперации и в рамках таможенных режимов переработки, а также предоставляемых услуг".

Совершено в городе Москве 15 апреля 1994 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию.

 

За Правительство

Республики Молдова 

За Правительство

Азербайджанской Республики 

За Правительство

Российской Федерации 

За Правительство

Республики Армения 

За Правительство

Республики Беларусь 

За Правительство

Республики Таджикистан 

За Правительство

Грузии

За Правительство

Республики Туркменистан 

За Правительство

Республики Казахстан 

За Правительство

Республики Узбекистан 

За Правительство

Украины 


За Правительство

Кыргызской Республики 

 

 


На правах рекламы: