Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Наказ "Про затвердження Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності " Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
описание | темы | ключевые слова 

 

Про затвердження Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності

Наказ Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

від 15 січня 1997 року N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 лютого 1997 р. N 20/1824

Із змінами і доповненнями, внесеними

рішенням Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

від 10 червня 1997 року N 11

На виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем ринку цінних паперів і регулювання їх діяльності (додається).

2. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками забезпечити державну реєстрацію цього Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Відділу господарського забезпечення виготовити бланки Свідоцтв про реєстрацію фондових бірж та позабіржових торговельно-інформаційних систем (додатки N 3, N 4 до Положення).

4. Встановити, що позначення "фондова біржа", "організаційно оформлена позабіржова торговельно-інформаційна система" може використовувати у своєму фірмовому найменуванні або рекламі тільки та організація, яка одержала Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі, торговельно-інформаційної системи або іншого організатора торгівлі згідно з чинним законодавством та Положенням про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем ринку цінних паперів і регулювання їх діяльності.

5. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками організувати розгляд документів на видачу Свідоцтв про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і організувати контроль за виконанням вимог цього Положення.

6. Управлінню інформатики разом з управлінням нагляду за організаційно оформленими ринками у двомісячний термін забезпечити розробку програмного забезпечення для ведення баз даних по виданих Свідоцтвах.

7. Фондовим біржам та торговельно-інформаційним системам в термін не пізніше 6 місяців з дати набрання чинності Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем ринку цінних паперів і регулювання їх діяльності привести свою діяльність у відповідність до вище зазначеного Положення.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії Головка А. Т. 

 

 

В. о. Голови Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

 

О. Ромашко

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної комісії

з цінних паперів та

фондового ринку

від 15 січня 1997 р. N 9

 

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

3 лютого 1997 р. N 20/1824  

 

 

Положення про реєстрацію фондових бірж

та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності

Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про господарські товариства" і Закону України "Про підприємства в Україні".

(преамбулу Положення змінено згідно з

рішенням Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 10.06.97 р. N 11)

Розділ I

Загальні положення

1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому Положенні:

аукціон - конкурсний спосіб організації торгівлі, згідно з яким купівля-продаж цінних паперів здійснюється брокером/ділером у заздалегідь визначений час методом накопичення та одночасного виконання замовлень на купівлю і продаж цінних паперів (онкольний аукціон) або безперервного виконання замовлень, поданих в усній та/або письмовій формі за ціною, що змінюється протягом торговельної сесії чи біржового дня (безперервний аукціон);

біржовий бюлетень - офіційне видання біржі, у якому публікуються курси цінних паперів та супровідна інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної або до такої, що згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню;

біржовий день (торговельна сесія) - визначений правилами біржі робочий день або період часу, протягом якого відбувається біржовий аукціон і фіксуються біржові курси, на рівні яких розпочинається укладення біржових угод на наступному аукціоні;

біржове замовлення - визначений правилами біржі письмовий (на спеціальному бланку) або усний спосіб оголошення брокером/ділером відкритої пропозиції на купівлю чи продаж цінних паперів, який є достатньою підставою для котирування та/або прийняття біржової угоди до виконання;

біржовий індекс - середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час;

біржова рада - орган управління біржою, який обирається загальними зборами біржі на визначений строк і здійснює свої функції в межах компетенції, визначеної статутом біржі;

біржовий контракт - договір про виконання угоди щодо поставки біржового товару проти оплати коштів, укладення якого є можливим лише між членами біржі за формою, встановленою правилами біржі;

електронна торговельно-інформаційна мережа (далі - ЕТІМ) - електронна система, що зв'язує торговців цінними паперами в різних місцях і дає їм змогу обмінюватися котируваннями і укладати угоди без будь-яких затримань у часі;

біржове брокерське місце - засвідчене володінням акцією акціонера біржі чи іншим способом, визначеним статутом та/або правилами біржі, право на здійснення біржової торгівлі в торговельному залі або в ЕТІМ біржі, а також право на участь в управлінні біржою, якщо це передбачено правилами;


біржова операція - дії, які здійснюють брокери/ділери та/або фахівці біржі в процесі укладення біржової угоди (збір замовлень, їх узагальнення та класифікація, котирування та оголошення курсу на біржовий товар, звірення параметрів угоди тощо);

біржова послуга - послуга, яка надається клієнтам біржою або членами біржі з метою задоволення їх потреб, пов'язаних з біржовою торгівлею (інформування, консультування, арбітражне та технічне обслуговування тощо);

біржова торгівля - організоване укладення цивільно-правових угод, які ведуть до зміни права власності на цінні папери з обов'язковою наявністю у організатора торгівлі єдиного торговельного залу і правил торгівлі для осіб, що мають виключне право на укладення цих угод за свій рахунок для іншої особи;

брокер - фізична особа, яка є уповноваженою особою брокерської контори або учасника торговельно-інформаційної системи, що здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів;

брокерська контора - окремий підрозділ члена біржі, що зареєстрований на біржі;

варіаційна маржа - грошова сума, яка має бути нарахована на кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі терміновими контрактами або списана з цього рахунку за підсумками клірингу щодо кожного біржового дня (торговельної сесії);

введення до продажу - визначена правилами біржі чи торговельно-інформаційної системи процедура встановлення брокером/ділером мінімальної ціни, за якою він згоден продати свої цінні папери протягом біржового дня (торговельної сесії) або в режимі постійного котирування;

гарантійний внесок - застава, внесена коштами учасника біржової торгівлі чи торгівлі на організаційно оформленому позабіржовому ринку (як учасника торговельно-інформаційної системи), яка необхідна для відкриття позиції;

ділер - фізична особа, яка є уповноваженою особою брокерської контори або учасником торговельно-інформаційної системи, що здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам;

клієнт біржі - особа, яка не є членом біржі і яка не зареєстрована на ній як брокер/ділер, але опосередковано виступає стороною (контрагентом) біржової угоди, або особа, що користується торговельними послугами біржі;

котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу;

котирувальна ціна - середньовиважена ціна, яка розраховується протягом біржового дня (торговельної сесії) до моменту часу, визначеного правилами біржі;

курсова ціна - середньовиважена ціна за угодами, здійсненими з початку біржового дня (торговельної сесії) до моменту часу, визначеного правилами біржі;

лістинг - внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод в торговельно-інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами;

організатор торгівлі - юридична особа, виключним видом діяльності якої є надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з товарно-матеріальними та/або фінансовими ресурсами;

постійне котирування - метод визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне співставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного паперу (цінних паперів);

позабіржова торгівля - усі операції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені через торговців цінними паперами не на фондовій біржі;

терміновий торговельний контракт - біржовий контракт, згідно з яким виконання угод (за поставкою товару та/або способами встановлення на нього ціни і розрахунками) здійснюється у терміни, визначені на певну дату у майбутньому;

товарна біржа - біржа, що створена та функціонує відповідно до Закону України "Про товарну біржу";

торговельно-інформаційна система (далі - ТІС) - юридична особа, яка здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку та володіє або управляє ЕТІМ або іншою системою засобів, що надає можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів. ТІС може використовувати ЕТІМ, не зареєстровану як суб'єкт підприємницької діяльності;

фондова біржа - біржа, що створена та функціонує відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та цього Положення;

фінансовий інструмент - цінний папір або оформлений відповідно до вимог законодавства документ, який підтверджує право власності на цінні папери або їх похідні, валютні цінності, придбання (поставку) в певний строк цінних паперів або валютних цінностей та інші види фінансових активів, вільний обіг яких не заборонений чи не обмежений законодавством;


член фондової біржі - юридична особа, яка володіє біржовим місцем як засновник або акціонер біржі і має право укладати угоди від свого імені.

2. Підставою здійснення діяльності фондовою біржею є Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі (додаток N 3), яке видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Державною комісією).

3. Підставою здійснення діяльності ТІС є Свідоцтво про реєстрацію ТІС, яке видається Державною комісією (додаток N 4).

4. Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі можуть отримати акціонерні товариства, установчі документи і правила яких відповідають вимогам законодавства та цього Положення.

5. Свідоцтво про реєстрацію ТІС можуть отримати юридичні особи, установчі документи та правила яких відповідають вимогам законодавства, Положенню про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 р. N 328 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.96 р. за N 748/1773, та цього Положення.

(пункт 5 Положення змінено згідно з

рішенням Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 10.06.97 р. N 11)

Розділ II

Умови видачі свідоцтва фондовій біржі

6. Юридичні особи, створені на умовах, визначених законодавством як організаційно оформлені централізовані ринки та ЕТІМ, на яких постійно здійснюється торгівля цінними паперами або похідними цінними паперами, можуть одержати статус фондової біржі, якщо вони відповідають вимогам щодо:

а) укладення біржових угод тільки між засновниками та членами біржі та/або ЕТІМ;

б) наявності процедури відбору цінних паперів або інших фінансових інструментів, що відповідає певним вимогам щодо умов їх випуску та обігу;

в) високого рівня концентрації попиту і пропозиції на цінні папери або похідні цінні папери;

г) визначення ринкових цін на цінні папери як базового показника для індикації стану фондового ринку та ринку похідних цінних паперів України;

д) надання інших, крім торговельних, послуг клієнтам тільки через посередництво членів біржі;

є) наявності процедури відбору брокерів/ділерів і вимог стосовно їх професійної кваліфікації;

е) наявності правил (регламенту) торгівлі та стандартних торговельних процедур;

і) централізації реєстрації угод та розрахунків щодо них, встановлення офіційного біржового курсу;

й) наявності систем нагляду за діяльністю членів біржі та брокерів/ділерів і дотримання ними норм професійної та ділової етики, а також дисциплінарних норм і санкцій на рівні, не нижчому від встановленого законодавством для сегменту ринку, організатором торгівлі на якому є дана біржа;

к) наявності у керівників та провідних фахівців фондової біржі, безпосередньо залучених до біржової діяльності, кваліфікації спеціаліста відповідного профілю згідно з переліком видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, яка підтверджується кваліфікаційними посвідченнями встановленого зразка, що видається атестаційною комісією, склад та порядок роботи якої визначається Державною комісією;

л) забезпечення сталого і ефективного функціонування системи інформації про цінні папери та інші фінансові інструменти, їх ціни та умови обігу на території України.

7. Біржа, на якій здійснюється організована торгівля терміновими контрактами, віднесеними до похідних цінних паперів, зобов'язана погодити у Державній комісії правила такої торгівлі, складені у відповідності до вимог, визначених підпунктами б-г, є-й, л пункту 6 розділу II цього Положення.

8. Фондові біржі, що є організаторами торгівлі терміновими торговельними контрактами на поставку оптових партій товарно-матеріальних ресурсів, оформленими як похідні цінні папери, а також біржі, що організують торгівлю терміновими фінансовими контрактами та іншими фінансовими інструментами, оформленими як похідні цінні папери, зобов'язані погодити Правила щодо організації здійснення цих операцій, складені у відповідності до вимог, визначених пунктами 20 - 25 розділу II цього Положення.

9. Організація торгівлі цінними паперами та похідними цінними паперами у порядку, що не визначені у пунктах 7, 8 цього Положення, забороняється.

10. У разі формування статутного фонду довгостроковими (не менше року) державними цінними паперами, їх частка не повинна перевищувати 30 відсотків.

11. Формування статутного фонду недержавними цінними паперами для фондової біржі не дозволяється.


12. Частка статутного фонду, що належить одному акціонеру - торговцю цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків.

13. Установчі документи та правила фондової біржі, що подаються до Державної комісії на погодження, повинні містити інформацію щодо:

правового статусу і функцій біржі;

порядку застосування правил біржі;

засад професійної етики;

видів і оплати послуг за допуск цінних паперів до котирування на біржі, за реєстрацію угод, біржового збору за допуск та реєстрацію брокерської контори, біржового збору за реєстрацію договору оренди брокерського місця (якщо можливість оренди брокерських місць передбачена статутом біржі) та біржового збору за допуск брокера до виконання операцій в ЕТІМ, якщо використання ЕТІМ передбачено правилами;

обов'язків членів біржі щодо ведення обліку операцій;

порядку діяльності і розпорядку роботи біржової ради;

системи інформаційного забезпечення та вимог до порядку формування офіційного біржового бюлетеня;

правил ведення розрахунків;

санкцій за порушення процедур біржової торгівлі (видалення порушника з торговельного залу, накладення штрафу, тимчасове позбавлення права на торгівлю, остаточне позбавлення права на торгівлю тощо).

Суми біржових та реєстраційних зборів повинні включати податок на добавлену вартість. Державне мито щодо укладених угод повинно сплачуватися окремо у розмірах, встановлених законодавством.

14. Правилами фондової біржі повинні бути передбачені положення щодо членів біржі, що відкрили (зареєстрували) свої брокерські контори, які мають містити вимоги до статусу і функцій брокерських контор, контролю за їх діяльністю та вимоги щодо:

платіжоспроможності, ліквідності та стабільності фінансового стану брокерських контор;

норм професійної етики при взаємодії брокерських контор на біржі;

фінансування брокерськими конторами витрат на діяльність біржі;

оплати клієнтами послуг брокерських контор;

відкриття рахунків клієнтам;

інформування власників рахунків;

управління цінними паперами за дорученням;

сум біржових та реєстраційних зборів, які повинні включати податок на добавлену вартість. Державне мито щодо укладених угод повинно сплачуватися окремо у розмірах, встановлених законодавством.

15. Правилами фондової біржі має бути передбачена наявність порядку допуску (лістингу) цінних паперів до офіційного та неофіційного котування.

Умовами допуску визначаються вимоги, згідно з якими в офіційному котируванні мають перебувати цінні папери, емітенти яких задовольняють певним економічним та фінансовим критеріям, що встановлені біржою, та регулярно розповсюджують інформацію про свою діяльність.

Ці вимоги повинні містити такі кількісні показники діяльності емітента, цінні папери якого будуть перебувати в офіційному лістингу:

- мінімальну величину активів, що має становити суму еквівалентну 400000 ЕКЮ;

- прибуток за останній балансовий рік (за кожний рік із двох, що є попередніми стосовно останнього балансового року, в сумі, еквівалентній 80000 ЕКЮ, або сумарний прибуток за останні 3 роки в сумі, еквівалентній 220000 ЕКЮ, за умови, що кожен рік повинен бути прибутковим);

- кількість випущених у обіг акцій не менше 1000000 штук;

- кількість акціонерів, що володіють не менш ніж 100 акціями, що становить 2000 осіб або загальну кількість акціонерів не менш ніж 2200 осіб.


В офіційному лістингу повинні знаходитися цінні папери, які випущені та зареєстровані відповідно до чинного законодавства.

Допуск цінних паперів емітента повинен передбачати мінімальний рівень розповсюдження невеликих пакетів цінних паперів, який не перевищує рівень, встановлений біржою для офіційного котирування. Порядок допуску цінних паперів до котирування на біржі повинен упорядковуватися окремим положенням.

Порядок допуску (лістинг) повинен передбачати подання емітентом заяви про допуск до офіційного котирування на фондову біржу (безпосередньо або через уповноважену ним особу), згідно з якою емітент бере на себе зобов'язання:

подавати на біржу звіти чергових або позачергових загальних зборів акціонерів;

негайно інформувати біржу про внесення до статутних документів змін та про рішення емітента, що стосуються його цінних паперів;

узгодити з біржою графік випуску та передплати (розміщення) цінних паперів, а також проведення будь-якої іншої фінансової операції,що включає пільгові права, тобто права, які стосуються цінних паперів, допущених до офіційного котирування;

узгодити з біржою графік проведення технічних процедур будь-якої операції з власними цінними паперами, зокрема, виплати відсотків та дивідендів;

інформувати біржу про будь-який новий факт, який спроможний відчутно вплинути на біржовий курс, на майнове або фінансове становище емітента та його діяльність;

надсилати біржі всі розповсюджені ним офіційні повідомлення або публікації, а також будь-який матеріал, що містить економічну та фінансову інформацію, яку емітент має намір опублікувати;

забезпечувати на ринку цінних паперів безкоштовне для власників іменних цінних паперів обслуговування своїх цінних паперів та виплати відсотків, погашень і дивідендів, а також попереджувати біржу про будь-які зміни у призначенні посередників, що здійснюють її фінансове обслуговування;

періодично повідомляти біржу про загальну кількість голосів для наступної публікації повідомлення про це в офіційному виданні біржі;

публікувати в офіційному виданні біржі інформаційні повідомлення про перший та наступні випуски своїх цінних паперів;

виконувати накази, що видаються Державною комісією та іншими органами державної влади щодо захисту інтересів інвесторів та їх прав на інформацію.

До прийняття біржею рішення про допуск (лістинг) цінних паперів до офіційного котирування біржа повинна укладати з емітентом двосторонній договір про підтримання лістингу згідно з положенням про допуск. В інтересах ринку цінних паперів та інвесторів біржа може обумовити допуск особливими умовами, які емітент зобов'язаний виконати.

Біржа повинна повідомляти про своє рішення емітента, який подав заяву, протягом визначеного біржею терміну з дня надходження заяви про допуск цінних паперів до офіційного котирування або, якщо біржа буде вимагати від емітента додаткових відомостей, протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження цих відомостей.

Допуск цінних паперів повинен оголошуватися через офіційне повідомлення, яке публікується в офіційному виданні біржі. У повідомленні повинні вказуватися умови котирування та дата першого котирування.

Правила допуску (лістингу) повинні передбачати процедуру вилучення цінних паперів з котирування (делістингу), або ця процедура має бути оформлена окремим положенням.

Цінний папір може бути вилучений з офіційного котирування за вимогою емітента, державного представника або за ініціативою біржі, яка має бути належним чином обгрунтована.

Біржа може прийняти рішення про вилучення цінного паперу з офіційного котирування у разі:

незначне співвідношення щоденного обсягу операцій щодо даного цінного паперу до загальної кількості цих цінних паперів, яка перебуває в обігу, та до кількості котирувань за рік;

відсутність виплати відсотків, дивідендів чи погашень протягом останніх трьох років;

незначне співвідношення кількості цінних паперів, які знаходяться у власників невеликих пакетів, до їх загальної кількості;

порушення емітентом своїх зобов'язань щодо інформування власників цінних паперів та біржі про свою діяльність;

порушення правил біржі;

подання заяви про неплатоспроможність емітента;


ліквідація емітента.

Біржа має право приймати рішення про вилучення одного виду цінного паперу емітента з одночасним вилученням інших видів цінних паперів того ж емітента з офіційного котирування.

Дата фактичного вилучення цінного паперу повинна публікуватися в офіційному виданні біржі.

16. Порядок організації аукціонів у торговельному залі фондової біржі (торгівля "з голосу") має бути визначений в правилах фондової біржі, або в іншому документі з урахуванням вимог щодо:

визначення видів угод, що можуть укладатися способом онкольного аукціону;

учасників аукціонів;

процедури ведення аукціонів;

визначення видів наказів брокерам/ділерам на купівлю-продаж цінних паперів (ринковий, лімітний, стоп-наказ тощо);

оформлення біржових угод;

форми оголошення замовлень.

17. Вимоги до біржових замовлень, встановлені правилами біржі, можуть включати в себе норми, згідно з якими ці замовлення повинні передаватися на біржу будь-яким чином, що влаштовує клієнта і брокерську контору. Умови передачі замовлення можуть визначатися для клієнтів брокерської контори договором про відкриття рахунку або іншим договором, що передбачає участь агента брокерської контори - збирача замовлень. Біржа або брокерська контора може поставити вимогу, щоб передані в усній формі замовлення були підтверджені письмово.

Брокерська контора повинна нести відповідальність перед своїми клієнтами за умови виконання і своєчасність передачі замовлень на ринок. Біржа може включати в правила норму, що забороняє взаємокомпенсацію замовлень клієнтів як в самій брокерській конторі, так і з іншими брокерськими конторами до передачі замовлень на ринок або дозволяти виконання замовлень на позабіржовому ринку.

Правила фондової біржі можуть забороняти брокерській конторі узагальнення замовлень клієнтів, що стосуються одного й того ж цінного паперу і включають однаковий обмежувальний курс, до їх передачі на ринок, крім випадків, дозволених біржею для цінного паперу з незначною номінальною вартістю.

18. Процедури здійснення біржової торгівлі, встановлені правилами біржі, повинні містити в собі принципи котирування цінних паперів, угоди щодо яких здійснюються на біржі, введення цінних паперів, прийнятих на офіційне котирування, до продажу та способи і періодичність повідомлення біржі, яке уточнює дату першого котирування і обраний механізм введення до продажу.

В залежності від стану на ринку після котирування (абсолютна або неповна рівновага, ринок, обмежений в нерівновазі тощо) біржа повинна публікувати біржовий курс цінних паперів. Якщо неможливо визначити курс, біржа не публікує ніякої інформації про стан ринку (ринок поза котируванням). Правилами може визначатися, що курси узагальнюються через біржовий індекс, оприлюднення якого є обов'язковим.

19. Правилами фондової біржі може бути встановлено, що брокерська контора відповідає перед біржею за створення на рахунках клієнтів необхідних запасів цінних паперів (у випадку продажу) і коштів (у випадку купівлі) перед передачею замовлення на ринок. Біржа ні в якому разі не може відповідати за відсутність необхідних запасів цінних паперів або коштів.

За власною ініціативою або на вимогу правління біржі брокерська контора має право вимагати передачі коштів або цінних паперів до передачі замовлення на ринок. Якщо подавач замовлення не передав цінні папери брокерській конторі на наступний день після операції щодо купівлі-продажу цінних паперів, які були продані, або грошові кошти для купівлі цінних паперів, то брокерська контора має право без попереднього повідомлення здійснити повторну купівлю проданих, але не переданих цінних паперів або продати викуплені, але не сплачені цінні папери. Всі витрати покриваються за рахунок клієнта, який порушив правила.

Біржа може створювати гарантійний ринковий фонд як некомерційну структуру для сприяння роботі брокерських контор.

Створення такого фонду, його діяльність та умови формування і використання повинні бути вирішені зборами акціонерів та визначатися відповідним положенням, яке повинно бути погоджено з Державною комісією.

Гарантійний ринковий фонд біржі створюється для того, щоб кожен із учасників ринку, який уклав на ньому угоду, зміг успішно її завершити навіть у тому разі, коли її умови не були дотримані.

При наявності гарантійного ринкового фонду на біржі, кожна брокерська контора повинна бути членом гарантійного ринкового фонду і повинна брати участь в його фінансуванні, перераховуючи кошти на його рахунок.

Порядок обов'язкового оприлюднення біржових цін має визначатися правилами фондової біржі і передбачати фіксацію та публікацію в офіційному виданні біржі найвищого та найнижчого курсів цінного паперу (цінних паперів) з кожного їх найменування, а також курсу цінного паперу (цінних паперів) з кожного найменування на момент завершення біржового дня ("закриття біржі") та чисту зміну курсу на цей момент порівняно з курсом на момент завершення попереднього біржового дня.


20. Організатор торгівлі, зареєстрований згідно з вимогами пунктів 7 та 8 цього Положення, який має намір організувати постійну торгівлю правами на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного контрактом, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів, зобов'язаний попередньо погодити з Державною комісією питання про віднесення цього виду контракту до похідного цінного паперу. Організація біржової торгівлі терміновими торговельними контрактами, які за реквізитами можуть бути віднесені до похідного цінного паперу, без затвердження правил торгівлі цими контрактами в Державній комісії, тягне за собою призупинення чи заборону такої торгівлі.

Порядок організації біржової торгівлі похідними цінними паперами встановлюється окремим розділом правил фондової біржі. Якщо намір організувати торгівлю похідними цінними паперами має біржа, зареєстрована як фондова згідно з вимогами пункту 8 цього Положення, порядок організації такої торгівлі повинен визначатися окремими правилами, які обов'язково погоджуються Державною комісією у 30-денний термін з дня подання.

На затвердження до Державної комісії, разом з нотаріально завіреною копією правил, подається копія договору з банком, уповноваженим учасниками біржової торгівлі на здійснення розрахунково-клірингових функцій та облік гарантійних коштів учасників.

21. Правилами має бути передбачено, що учасниками біржової торгівлі похідними цінними паперами можуть бути члени біржі та/або юридичні особи, що здійснюють угоди від свого імені і за дорученням клієнтів, але виконують їх тільки через брокерів/ділерів даної біржі. Усі учасники торгівлі повинні підписати договори про відкриття клірингових та торговельних рахунків з банком, який виконує розрахунково-клірингові послуги у відповідності до укладеного договору з біржою.

Облік гарантійних коштів учасника зобов'язаний здійснюватися на його кліринговому рахунку. Активи, які забезпечують відкриті позиції учасника, повинні блокуватися, решта коштів повинна бути призначена для списання варіаційної маржі по відкритих позиціях, зборів на користь банку, що здійснює розрахунково-клірингові функції, та біржі.

22. В правилах має бути зазначено, що предметом угод є певний вид (види) термінових контрактів, оформлених як похідні цінні папери, що містять такі реквізити:

вид контракту;

тип контракту (поставка, індекс);

дані про розрахункову валюту контракту;

дані про предмет торгівлі;

зміст контракту за кількістю предмету торгівлі (номінал);

одиницю виміру ціни контракту;

розмір базисного пункту ціни контракту;

стартову ціну контракту;

стартовий розмір застави контракту;

частку коштів у розрахунковій валюті;

розмір кредитних відсотків (для обмінних контрактів);

дату початку укладання угод щодо контракту;

дату останнього дня біржової торгівлі контрактом;

розмір клірингового збору;

розмір біржового збору;

розмір страхового збору;

порядок оплати податків та мита в державний бюджет за виконання контракту;

процедуру кодування контрактів.

23. Для забезпечення гарантій щодо виконання зобов'язань правилами має бути передбачено, що активи повинні вноситися учасником у вигляді коштів та/або державних цінних паперів як застава, заліковуватися на кліринговий рахунок і утворювати гарантійний фонд, який депонується на рахунках у банку, уповноваженому учасниками на здійснення розрахунково-клірингових функцій.

Поточний гарантійний внесок має вираховуватися у відсотках від котирувальної ціни, яка встановлюється для кожного контракту, та вноситися учасником за кожну відкриту позицію.

24. Організація торгівлі похідними цінними паперами може здійснюватися як у режимі онкольного аукціону, так і в режимі безперервного подвійного аукціону та передбачати використання ЕТІМ, що має бути належним чином відображено в правилах торгівлі.

Порядком допуску брокерів/ділерів до операцій можуть обумовлюватися вимоги щодо обов'язковості попереднього інформування банком, уповноваженим учасником на здійснення розрахунково-клірингових функцій, про стан клірингових рахунків та забезпеченість гарантійними коштами.

Правила торгівлі повинні передбачати:

можливість проведення клірингу за підсумками кожного біржового дня (торговельної сесії) і наявність принципів доведення інформації про його підсумки до відома учасників;

можливість визначення котувальної ціни за угодами, укладеними протягом кожного біржового дня (торговельної сесії), поточної ціни та умов набуття поточною ціною статусу котувальної на момент завершення біржового дня (торговельної сесії);

спосіб вирахування варіаційної маржі за підсумками біржового дня (торговельної сесії);

можливість отримання брокерами/ділерами по закінченні біржового дня (торговельної сесії) документально оформленого клірингового звіту, завіреного банком, уповноваженим учасниками на здійснення розрахунково-клірингових функцій;

наявність порядку виконання зобов'язань за кліринговими рахунками та перерахування коштів на відповідні рахунки учасників, а також оплати та поставки при остаточному виконанні умов контракту;


механізм реалізації гарантій та оплати заборгованості із заблокованих гарантійних коштів, а також використання заставних коштів, якщо це дозволяється даними правилами.

25. Біржа може використовувати арбітражні органи, передбачені її Статутом та правилами, для врегулювання спорів між сторонами угод, якщо учасниками біржової торгівлі похідними цінними паперами є виключно члени біржі, або створювати окрему комісію, обрання членів якої мають здійснювати всі учасники біржової торгівлі похідними цінними паперами.

У випадку неможливості врегулювання спорів арбітражною комісією, ці спори вирішуються у судовому порядку.

26. Правила фондової біржі повинні містити вимоги до програмно-технічного забезпечення згідно з пунктами 46 - 47 цього Положення.

27. При внесенні змін та доповнень до Статуту і Правил фондової біржі, інших нормативних, методичних та інструктивних документів фондова біржа зобов'язана повідомляти про це Державну комісію у 10-денний термін після прийняття рішення про необхідність внесення змін та доповнень. Фондова біржа зобов'язана також проводити попереднє узгодження змін та доповнень до нормативних актів, які були погоджені Державною комісією при реєстрації біржі.

Розділ III

Порядок реєстрації фондових бірж

28. На реєстрацію до Державної комісії подаються такі документи:

заява про видачу Свідоцтва фондовій біржі (додаток N 1) або заява про продовження дії Свідоцтва (додаток N 1). Заяви реєструються у журналі реєстрації заяв (додаток N 5);

нотаріально засвідчена копія Свідоцтва про державну реєстрацію фондової біржі як юридичної особи;

у випадках, передбачених антимонопольним законодавством, копія рішення органів Антимонопольного комітету про надання згоди на створення господарюючого суб'єкта;

нотаріально засвідчені копії Статуту фондової біржі та правил торгівлі цінними паперами, які повинні відповідати статті 34 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" з урахуванням вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та вимогам цього Положення;

нотаріально засвідчена копія установчого договору фондової біржі;

висновок аудитора (аудиторської фірми) про склад статутного фонду акціонерного товариства, форму внесків (грошові кошти, матеріальні цінності, цінні папери, інтелектуальна власність тощо) та обсяг сплаченої частини статутного фонду кожним із засновників;

список усіх суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в Україні, де фондова біржа виступає засновником, акціонером, учасником з зазначенням тих, на які припадає понад 5 відсотків статутного фонду, що належить біржі;

список філій, відділень, представництв біржі;

правила фондової біржі, що мають містити процедури організації торгівлі цінними паперами, що відповідають вимогам статті 34 розділу 2 Закону "Про цінні папери і фондову біржу", та вимогам цього Положення;

список членів біржі (власників та орендарів брокерських місць), складений в алфавітному порядку з зазначенням назви, поштової адреси і телефону члена біржі; список зареєстрованих брокерських контор;

копії положень, статутів філій та дочірніх відділень біржі, списки їх членів (акціонерів) складені в алфавітному порядку із зазначеною для кожного акціонера назвою, поштовою адресою і телефоном та структурою розподілу акцій між членами (акціонерами);

список зареєстрованих на біржі брокерських контор та брокерів/ділерів;

перелік цінних паперів, що котуються на біржі, із зазначенням емітентів та характеристик емісій цінних паперів;

список посадових осіб біржі, керівних працівників, членів біржової ради із зазначенням прізвищ, ім'я та по батькові, посади, дати зайняття посади, освіти, наявності наукового ступеню, кваліфікаційного посвідчення Державної комісії, виду діяльності, якою займався раніше, засобів зв'язку (телефону, факсу, телетайпу, E-maіl);

список посадових осіб, керівних працівників, членів постійних рад (комісій, комітетів) кожної філії чи дочірнього відділення біржі із зазначенням прізвищ, ім'я та по батькові, посад;

список спеціалістів котувальної, арбітражної, ревізійної комісій;

список членів дисциплінарного суду біржі;

біржові бюлетені з організації торгівлі державними пакетами цінних паперів, якщо купівля-продаж цих пакетів постійно здійснюється на даній біржі;


положення, інструкції та методичні матеріали з підготовки та проведення біржових операцій в режимі аукціону на торговельному майданчику та/або в системі електронного обігу цінних паперів в режимі котирування, поза котируванням, в залежності від виду цінних паперів (акції, облігації, похідні цінні папери), форми випуску (документарна чи бездокументарна) та умов введення цінних паперів до продажу;

правила аукціонної торгівлі фінансовими інструментами, що не входять до загальнобіржових Правил (векселями, похідними цінними паперами тощо);

положення та інструкції депозитарію (якщо він обслуговує дану біржу), що мають відповідати вимогам "Тимчасового положення про депозитарії та депозитарну діяльність", затвердженого наказом Державної комісії 21 травня 1996 року за N 117 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 20 червня 1996 року за N 318/1343;

інші положення та інструкції, що забезпечують гарантію укладання біржових угод та захист прав клієнтів біржі;

копію платіжного доручення про перерахування плати за видачу Свідоцтва.

Усі документи, що подаються заявником, не можуть за терміном перевищувати двох місяців давності з моменту їх подання та повинні бути підписані керівником біржі та засвідчені печаткою юридичної особи.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що зазначена у документах, наданих для попередньої реєстрації.

Розділ IV

Рішення за наслідками розгляду заяви про реєстрацію фондової біржі

29. За наслідками розгляду заяви Державною комісією приймається рішення:

- про видачу Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі;

- про відмову у видачі Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі;

- про продовження дії Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі на новий термін.

Підставою для відмови у реєстрації може бути:

невідповідність наданих документів вимогам цього Положенню та вимогам законодавства;

наявність у наданих документах недостовірних даних;

наявність обгрунтованих скарг членів та клієнтів біржі на діяльність фондової біржі.

У рішенні про відмову у реєстрації фондової біржі або продовження дії Свідоцтва повинні бути вказані підстави відмови. Повідомлення про відмову у реєстрації з обгрунтуванням причин такої відмови має бути надіслане заявнику в письмовій формі.

Рішення приймається не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня одержання передбачених цим Положенням документів.

Розділ V

Порядок погодження змін до установчих документів і правил фондових бірж та рішення за наслідками розгляду заяви

30. Для погодження змін до установчих документів та правил фондової біржі до Державної комісії подаються такі документи:

заява про погодження змін до установчих документів та правил фондової біржі (додаток N 2). Заяви реєструються у журналі реєстрації заяв (додаток N 5);

нотаріально засвідчені зміни та доповнення до Статуту і установчого договору фондової біржі, які пройшли державну реєстрацію.

Усі документи, що подаються заявником, не можуть за терміном перевищувати двох місяців давності з моменту їх подання та повинні бути підписані керівником біржі і засвідчені печаткою юридичної особи.

31. За наслідками розгляду заяви Державною комісією приймається рішення:

- про погодження щодо внесення змін до установчих документів та правил фондової біржі;

- про непогодження щодо внесення змін до установчих документів та правил фондової біржі.

Підставою для непогодження щодо внесення змін до установчих документів та правил може бути:


невідповідність наданих документів вимогам законодавства та цього Положення;

наявність у наданих документах недостовірних даних;

наявність обгрунтованих скарг членів та клієнтів біржі щодо порушень статуту та правил фондової біржі.

У рішенні про непогодження щодо внесення змін до установчих документів та правил фондової біржі повинні бути вказані підстави непогодження. Повідомлення про непогодження з обгрунтуванням причин має бути надіслане заявнику в письмовій формі.

Рішення приймається не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня одержання передбачених цим Положенням документів.

Розділ VI

Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі

32. Фондова біржа одержує в Державній комісії Свідоцтво про реєстрацію (додаток N 3), яке є підставою для здійснення нею діяльності, визначеної її Статутом і правилами, та повинна здійснювати щомісяця 1-го числа подання Державній комісії списку зареєстрованих протягом місяця на біржі нових брокерських контор із зазначенням їх найменування та юридичної адреси, а також надавати перелік брокерських контор, діяльність яких призупинена (з відповідним обгрунтуванням), та змін і доповнень у складі членів біржі та обсягів укладених угод.

33. Свідоцтво видається терміном на 2 (два) роки і діє на всій території України. Продовження терміну дії Свідоцтва здійснюється в порядку, встановленому для його одержання.

34. Діяльність фондової біржі після закінчення терміну дії Свідоцтва не допускається. Після ліквідації або реорганізації фондової біржі видане Свідоцтво втрачає силу. Фондова біржа у триденний термін зобов'язана повідомити Державну комісію про припинення нею діяльності.

35. Свідоцтво підписується Головою Державної комісії чи уповноваженою ним особою Державної комісії та засвідчується печаткою.

36. Свідоцтва реєструються за відповідними номерами у реєстрі виданих Свідоцтв про реєстрацію фондових бірж, який ведеться Державною комісією згідно з додатком N 6.

37. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншим особам.

38. За видачу Свідоцтва вноситься плата у розмірі, встановленому Державною комісією за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Розділ VII

Умови видачі свідоцтва торговельно-інформаційній системі

 

39. Діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку цінних паперів можуть здійснювати юридичні особи, створені згідно з Законами України "Про господарські товариства" і "Про підприємства в Україні", які відповідають вимогам пункту 2 Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи.

(пункт 39 Положення змінено згідно з

рішенням Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 10.06.97 р. N 11)

40. Сплачена частка статутного фонду ТІС, створеного у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, на момент подання заяви на отримання Свідоцтва повинна становити гривневий еквівалент суми, не меншої 75000 ЕКЮ.

Активи ТІС на момент подання заяви повинні становити гривневий еквівалент суми, не меншої 75000 ЕКЮ.

Статутний фонд і активи ТІС відповідно збільшуються на вартість майна, переданого ТІС у користування за програмами технічної допомоги.

41. Формування статутного фонду недержавними цінними паперами для ТІС не дозволяється.

42. Частка статутного фонду ТІС, створеної у формі господарського товариства, що належить одному учаснику, не може перевищувати 5 відсотків.

43. Статус ТІС може отримати організатор торгівлі, що відповідає вимогам цього Положення та Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи.

44. Установчі документи повинні містити основні засади створення і діяльності ТІС та відповідати вимогам Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи.

45. Правила ТІС повинні відповідати вимогам пунктів 10 - 15 Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи.


46. Програмно-технічне забезпечення ЕТІМ, яка обслуговує фондову біржу або входить до складу ТІС, може бути реалізоване на базі будь-якої існуючої або відповідно розробленої апаратної підтримки та з використанням будь-яких каналів зв'язку і засобів телекомунікацій та повинно відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.94 року та Положенням про технічний захист інформації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1994 року N 632.

47. ЕТІМ повинна включати і підтримувати:

процедури та механізми для збору, обробки та передачі пропозицій, попиту та обсягів котирування від торговців цінними паперами, що є учасниками такої ЕТІМ;

записи стосовно операцій з цінними паперами, що будуть утримуватися протягом п'яти років;

спроможність підключати нових учасників до системи;

зв'язок, що забезпечуватиме Державну комісію даними в режимі реального часу у повному обсязі;

процедури та механізми для забезпечення швидкого доступу до інформації по кожному дню торгівлі для Державної комісії та для сторонніх осіб, які бажають придбати інформацію. Така інформація повинна включати ціни останньої купівлі та продажу (ціни закриття), найвищий попит та найнижчу пропозицію, обсяг укладених угод по всіх цінних паперах, що входять в лістинг системи. ЕТІМ може брати помірну та уніфіковану плату за цю інформацію;

систему підтримки та процедури для непередбачених обставин в разі збою системи;

захист від втрати або перекручення даних чи несанкціонованого доступу до системи;

інші системи та процедури, що є необхідними для ефективної роботи ЕТІМ.

Розділ VIII

 Порядок подання документів на реєстрацію ТІС

48. Юридичні особи, для яких організація позабіржової торгівлі є виключним видом діяльності, подають на реєстрацію до Державної комісії такі документи:

заяву про видачу Свідоцтва про реєстрацію ТІС (подається організатором торгівлі до Державної комісії згідно з додатком N 1). Заява та всі документи, що додаються, повинні бути викладені українською мовою. Заява реєструється у журналі реєстрації заяв (додаток N 5);

нотаріально засвідчену копію Свідоцтва про державну реєстрацію;

(абзац 3 пункту 48 Положення змінено згідно з

рішенням Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 10.06.97 р. N 11)

нотаріально засвідчені копії дозволів на діяльність по випуску та обігу цінних паперів кожної з осіб - засновників юридичної особи чи учасників об'єднання;

висновок аудитора (аудиторської фірми) про склад статутного фонду господарського товариства або активів ТІС, форму внесків (грошові кошти, матеріальні цінності, цінні папери, інтелектуальна власність тощо) та обсяг сплаченої частини статутного фонду кожним із засновників;

список керівного складу ТІС (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням таких даних: прізвища, ім'я та по батькові, посади, що займає, освіти, стажу роботи, засобів зв'язку (телефону, факсу, телетайпу, Е-maіl);

копію договорів з депозитаріям та/або з розрахунково-кліринговими установами, якщо вони обслуговують дану ТІС;

перелік усіх відділень, філій, представництв, які наділяються повноваженнями щодо організації позабіржової торгівлі цінними паперами.

Усі списки, переліки, відомості, витяги та інші документи ТІС, що подаються ТІС до реєстрації не можуть за терміном перевищувати двох місяців давності з моменту подання документів та повинні бути підписані її керівником і засвідчені печаткою юридичної особи.

Розділ IX

Рішення за наслідками розгляду заяви на реєстрацію ТIС

49. За наслідками розгляду Державною комісією приймається рішення:

- про видачу Свідоцтва про реєстрацію ТIС;

- про відмову у видачі Свідоцтва про реєстрацію ТIС;

- про продовження дії Свідоцтва про реєстрації ТIС на новий термін.


Підставою для відмови у реєстрації може бути:

невідповідність наданих документів вимогам цього Положення та вимогам законодавства;

наявність у наданих документах недостовірних даних;

наявність обгрунтованих скарг учасників та клієнтів ТІС на діяльність ТIС при продовженні дії Свідоцтва.

У рішенні про відмову у реєстрації ТІС або продовженні дії Свідоцтва повинні бути вказані підстави відмови. Повідомлення про відмову у реєстрації з обгрунтуванням причин такої відмови має бути надіслане заявнику в письмовій формі.

Рішення приймається не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня одержання передбачених цим Положенням документів.

Розділ X

 Порядок погодження змін до установчих документів та правил ТІС та рішення за наслідками розгляду заяви

50. Для погодження змін до установчих документів та правил ТІС до Державної комісії подаються такі документи:

заява про внесення змін до установчих документів та правил ТІС (додаток N 2). Заява та всі документи, що додаються, повинні бути викладені українською мовою. Заяви реєструються у журналі реєстрації заяв (додаток N 5);

нотаріально засвідчені зміни та доповнення до Статуту та установчого договору ТІС, які пройшли державну реєстрацію.

Усі документи, що подаються заявником, не можуть за терміном перевищувати двох місяців давності з моменту їх подання та повинні бути підписані керівником біржі та засвідчені печаткою юридичної особи.

51. За наслідками розгляду заяви Державною комісією приймається рішення:

- про погодження щодо внесення змін до установчих документів та правил ТІС;

- про непогодження щодо внесення змін до установчих документів та правил ТІС.

Підставою для непогодження щодо внесення змін до установчих документів та правил ТІС може бути:

невідповідність наданих документів вимогам законодавства та цього Положення;

наявність в наданих документах недостовірних даних;

наявність обгрунтованих скарг учасників та клієнтів ТІС щодо порушень статуту та правил ТІС.

У рішенні про непогодження щодо внесення змін до установчих документів та правил ТІС повинні бути вказані підстави непогодження. Повідомлення про непогодження з обгрунтуванням причин має бути надіслане заявнику в письмовій формі.

Рішення приймається не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня одержання передбачених цим Положенням документів.

Розділ XI

Свідоцтво про реєстрацію ТІС

53. Зареєстрована ТІС одержує в Державній комісії Свідоцтво про реєстрацію (додаток N 4), яке є підставою для здійснення діяльності, визначеної її Статутом і правилами, та повинна здійснювати щомісяця 1-го числа подання Державній комісії списку із зазначенням нових учасників, їх найменування та юридичної адреси, а також надавати перелік професійних торговців цінними паперами, діяльність яких призупинена (з відповідним обгрунтуванням), та змін і доповнень у складі учасників ТІС і обсягів укладених угод.

54. Свідоцтво видається терміном на 2 (два) роки і діє на всій території України. Продовження терміну дії Свідоцтва здійснюється в порядку, встановленому для його одержання.

55. Діяльність ТІС після закінчення терміну дії Свідоцтва не допускається. Після ліквідації або реорганізації ТІС надане Свідоцтво втрачає силу. ТІС у триденний термін зобов'язана повідомити Державну комісію про припинення нею діяльності.

56. Свідоцтво підписується Головою Державної комісії чи уповноваженою ним особою Комісії і засвідчується печаткою.

57. Свідоцтва реєструються за відповідними номерами у реєстрі виданих Свідоцтв про реєстрацію ТІС, який ведеться Державною комісією згідно з додатком N 6.

58. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншим особам.

59. За видачу Свідоцтва вноситься плата у розмірі, встановленому Державною комісією за погодженням з Кабінетом Міністрів України.


Розділ XII

Державний контроль за організаторами торгівлі

60. Державне регулювання діяльності фондових бірж, інших організаторів торгівлі цінними паперами та похідними цінними паперами здійснює Державна комісія. Інші органи державної влади регулюють діяльність організаторів торгівлі в межах компетенції, визначеної законодавством України.

61. Придбання на фондовій біржі та інших організаторах торгівлі цінними паперами та похідними цінними паперами, безпосередньо або опосередковано, одноразово або за декілька разів часток (акцій, паїв) господарюючих суб'єктів повинно відповідати вимогам чинного антимонопольного законодавства.

62. Державний представник на фондовій біржі або на ТІС має право вимагати систематичного надання:

інформації про щоденні операції з купівлі-продажу цінних паперів, виконані на біржі;

повідомлень про курси цінних паперів;

підсумкові щоквартальні дані з купівлі-продажу цінних паперів, у тому числі узагальнену інформацію щодо операцій з купівлі-продажу цінних паперів, які виконані у відділеннях і філіях біржі щомісячно 1-го числа поточного місяця;

біржові бюлетені аукціонів (торгівля "з голосу") не пізніше ніж за 1 (один) день до проведення аукціону.

На вимогу державного представника, крім регулярної, організаторам торгівлі може надаватися особлива інформація, умови розкриття якої не суперечать законодавству.

Державний представник має право бути присутнім на загальних зборах акціонерів біржі, біржових аукціонах (торговельних сесіях), брати участь в роботі біржової ради та інших органів управління біржою, отримувати будь-яку інформацію, що має пряме відношення до діяльності членів біржі, брокерів/ділерів, працівників біржі, інфраструктурних установ, які обслуговують біржову торгівлю та емітентів, цінні папери яких введені до продажу та котуються на біржі.

63. Державна комісія має право у разі порушення законодавства щодо цінних паперів та нормативних актів Державної комісії зупинити або анулювати дію Свідоцтв, які надані фондовій біржі, ТІС та іншому організатору торгівлі.

64. У разі продажу на фондовій біржі та на інших організаторах торгівлі цінними паперами та похідними цінними паперами пакетів акцій з порушенням антимонопольного законодавства, Антимонопольний комітет може звернутися до Державної комісії з обов'язковим для розгляду поданням про призупинення або анулювання дії Свідоцтв.

65. Рішення про зупинення або анулювання дії Свідоцтва може бути оскаржене у судовому порядку.

66. При анулюванні Свідоцтва чи ліквідації фондової біржі, ТІС та іншого організатора торгівлі керівники та провідні фахівці цих установ, у разі продовження професійної діяльності на ринку цінних паперів, повинні пройти переатестацію згідно з вимогами пункту 6 цього Положення та Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 1

до Положення про реєстрацію

фондових бірж та

торговельно-інформаційних

систем і регулювання їх

діяльності

 

 


 

 

Реєстраційний N ____________ Державна комісія з

"____"______________ 199_ р. цінних паперів та

(дата реєстрації заяви) фондового ринку

Заява

на одержання Свідоцтва

(на продовження дії Свідоцтва)

Заявник __________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва заявника)

__________________________________________________________________

(місто, область)

Керівник _________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код заявника по ЄДРПОУ ______________

_________________ __________________________________________

(поштовий індекс) (юридична адреса)

___________ _____________ _____________

Телефон Телефакс Телекс

Прошу видати Свідоцтво про реєстрацію ____________________________

"___"__________ 199__ р. __________________

(дата заповнення заяви) (підпис керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 2

до Положення про реєстрацію

фондових бірж та

торговельно-інформаційних

систем і регулювання їх

діяльності

 

 

 

 

Реєстраційний N ____________ Державна комісія з

"____"______________ 199_ р. цінних паперів та

(дата реєстрації заяви) фондового ринку

Заява

на погодження змін та доповнень до

статутних документів та правил

Заявник __________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва заявника)

__________________________________________________________________

(місто, область)

Керівник _________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)


Ідентифікаційний код заявника по ЄДРПОУ _______________

_________________ ____________________________________

(поштовий індекс) (юридична адреса)

____________ _____________ _____________

Телефон Телефакс Телекс

Прошу погодити зміни та доповнення до статутних документів та

правил ___________________________________________________________

"___"__________ 199_ р. __________________

(дата заповнення заяви) (підпис керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 3

до Положення про реєстрацію

фондових бірж та

торговельно-інформаційних

систем і регулювання їх

діяльності

 

 

 

 

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

Свідоцтво

про реєстрацію фондової біржі

"____"_______________ 199__ р.

N ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(юридична адреса, телефон, факс, телетайп, E-maіl)

зареєстрована в якості фондової біржі з правом здійснення

діяльності з організації торгівлі цінними паперами на території

України.

Термін дії Свідоцтва до "____"________ 199_ р.

Голова Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку ____________

(підпис)

М. П.

Термін дії Свідоцтва продовжений до "____"________ 199_ р.

Голова Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку ____________

(підпис)

М. П.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 4

до Положення про реєстрацію

фондових бірж та

торговельно-інформаційних

систем і регулювання їх

діяльності

 

 

 

 

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

Свідоцтво

про реєстрацію торговельно-інформаційної системи

"____"_______________ 199_ р.

N ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(юридична адреса, телефон, факс, телетайп, E-maіl)

зареєстрована в якості торговельно-інформаційної системи із правом

здійснення діяльності з організації позабіржової торгівлі цінними

паперами на території України.

Термін дії Свідоцтва до "____"________ 199_ р.

Голова Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку ____________

(підпис)

М. П.

Термін дії Свідоцтва продовжений до "____"________ 199_ р.

Голова Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку ____________

(підпис)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 5

до Положення про реєстрацію

фондових бірж та

торговельно-інформаційних

систем і регулювання їх

діяльності

 

 

 

 

 

Журнал реєстрації заяв

 

********************************************************************

*Номер *Дата *Назва*Код за*Прізвище*Висновок постійно*Передано *

*реєстра-*реєст-*заяв-*ЄДРПОУ*фахівця,*діючої комісії *на *

*ції за- *рації *ника *заяв- *якому * *зберігання*

*яви *заяви * *ника *передані******************************

* * * * *докумен-*рішення *рішення*дата та *

* * * * *ти на *про ви- *про ві-*підпис *

* * * * *розгляд *дачу *дмову у*особи, яка*

* * * * * *Свідоц- *видачі *прийняла *

* * * * * *тва (вка-*Свідоц-*документи *

* * * * * *зується *тва *та дискету*

* * * * * *дата та *(вказу-* *

* * * * * *номер *ється * *

* * * * * *протоко- *дата та* *

* * * * * *лу) *номер * *

* * * * * * *прото- * *

* * * * * * *колу) * *

********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 6

до Положення про реєстрацію

фондових бірж і

торговельно-інформаційних

систем та регулювання їх

діяльності

 

 

 

 

 

Журнал реєстрації виданих Свідоцтв

 

SIZE=1>

********************************************************************

*Номер *Дата *Назва*Код за*Рішення постій-*Номер *Дата *Відмітка *

*реєст-*реєст-*заяв-*ЄДРПОУ*но діючої комі-*Свідо-*видачі*про *

*рації *рації *ника *заяв- *сії про видачу *цтва *Свідо-*видачу *

*заяви *заяви * *ника *Свідоцтва (но- * *цтва *Свідоцтва*

* * * * *мер та дата * * * *

* * * * *протоколу) * * * *

********************************************************************

____________ 

 


На правах рекламы: