Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Рішення "Про затвердження Положення про облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів "
описание | темы | ключевые слова 

 

Про затвердження Положення про облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 20 квітня 2001 року N 138

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 червня 2001 р. за N 488/5679

Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів (додається).

2. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів (А. Рибальченко) забезпечити реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Ю. Лиско) забезпечити опублікування цього рішення в установленому порядку.

4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови А. Головка.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Протокол засідання Комісії

від 20 квітня 2001 р. N 23 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 20 квітня 2001 року N 138

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

8 червня 2001 р. за N 488/5679 

 

 

Положення

про облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про Національний банк України", постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1999 року N 2107 "Про підсумки роботи народного господарства за 10 місяців 1999 року", а також чинних нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національного банку України.

Положенням установлюються вимоги до порядку обліку прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, які за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку обслуговуються в Національній депозитарній системі.


Дія Положення не поширюється на облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Поняття, що використовуються у тексті Положення, уживаються відповідно до визначень, які встановлені:

1.1.1 "випуск цінних паперів", "зберігач цінних паперів" (далі - зберігач), "рахунки в цінних паперах", "договір про відкриття рахунку в цінних паперах", "депозитарій", "учасники Національної депозитарної системи" - Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";

1.1.2 "емітент", "цінний папір" - Законом України "Про цінні папери і фондову біржу";

1.1.3 "обіг цінних паперів" - Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

1.1.4 "нерезидент" - Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю";

1.1.5 "депозитарна розписка" - Порядком продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1320;

1.1.6 "депозитарна установа" - Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 61.

1.2. Обслуговувати операції нерезидентів на ринку цінних паперів України можуть професійні учасники ринку цінних паперів, які мають ліцензію на здійснення професійної депозитарної діяльності.

1.3. Облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів здійснюється:

зберігачами щодо цінних паперів, що мають обіг на території України;

іноземними депозитарними установами щодо цінних паперів, що мають обіг за межами України.

Розділ 2. Вимоги щодо обліку прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, обіг яких здійснюється на території України та за її межами

2.1. Облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, обіг яких здійснюється на території України, мають право проводити виключно зберігачі, які є клієнтами депозитарію.

Облік прав власності за цінними паперами проводиться відповідно до чинного законодавства на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах між зберігачем та нерезидентом.

2.2. Відкриття рахунків у цінних паперах, перехід прав власності здійснюються зберігачами відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Обіг цінних паперів українських емітентів за межами України здійснюється на підставі дозволів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначені чинним законодавством України.

Запровадження в обіг депозитарних розписок на пакети акцій приватизованих підприємств, що належать державі, здійснюється у відповідності до Порядку продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1320.

2.4. Іноземні депозитарні установи здійснюють облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, які мають обіг за межами України, і:

розміщені за межами України;

розміщені на території України.

2.5. Облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, розміщених на території України та обіг яких здійснюється за її межами, іноземними депозитарними установами відбувається шляхом установлення кореспондентських відносин щодо цінних паперів з Національним депозитарієм України.

Кореспондентські відносини щодо цінних паперів між Національним депозитарієм України та іноземними депозитарними установами встановлюються у порядку, затвердженому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, які розміщені за межами України, здійснюється іноземними депозитарними установами в порядку, визначеному законодавством тих країн, де вони проводять свою діяльність.


2.6. Цілісність обліку цінних паперів, що випущені в Україні і обліковуються в іноземній депозитарній установі, забезпечується шляхом установлення кореспондентських відносин щодо цінних паперів (на підставі договорів, порядок укладання яких визначений чинним законодавством України) між Національним депозитарієм України, якщо він не виконує функцій клірингового депозитарію за цими випусками цінних паперів, та депозитарієм-резидентом, який здійснює ці функції.

2.7. Ідентифікація власників-нерезидентів цінних паперів українських емітентів здійснюється шляхом присвоєння індивідуальних ідентифікаційних кодів.

Індивідуальні ідентифікаційні коди присвоюються:

зберігачами-резидентами при відкритті рахунків у цінних паперах нерезидентам у порядку, визначеному чинними нормативно-правовими актами, що встановлюють стандарти депозитарного обліку цінних паперів за цінними паперами, які мають обіг на території України;

Національним депозитарієм України іноземним депозитарним (фінансовим) установам - клієнтам Національного депозитарію України в порядку, визначеному Національним депозитарієм України.

Порядок присвоєння кодів є обов'язковим для виконання всіма депозитарними установами Національної депозитарної системи. Депозитарним установам-резидентам забороняється повторне використання кодів нерезидентів після того, як власниками цінних паперів - нерезидентами та/або клієнтами Національного депозитарію України закрито відкриті в них рахунки.

2.8. Для забезпечення єдиної інформаційної бази даних щодо кодів нерезидентів депозитарні установи-резиденти повинні надавати до Національного депозитарію інформацію щодо кодів власників цінних паперів - нерезидентів.

Розділ 3. Державне регулювання та контроль за здійсненням обліку прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів

3.1. Державне регулювання та контроль за забезпеченням обліку прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, крім облігацій внутрішніх державних та зовнішніх державних позик, відповідно до вимог чинного законодавства України здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

3.2. Інші державні органи мають право здійснювати контроль за здійсненням обліку прав власності на цінні папери українських емітентів у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством.

3.3. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України встановлюються форми та порядок надання учасниками Національної депозитарної системи звітності, у тому числі оперативної.

 

Начальник управління регулювання

 та розвитку ринку цінних паперів 

 

А. Рибальченко 

 

 


На правах рекламы: