Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины ПОСТАНОВА "Про затвердження Положення про порядок емiсiї платiжних карток i здiйснення операцiй з їх застосуванням" ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ м. Київ
описание | темы | ключевые слова 

ПРАВЛiННЯ НАЦiОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 367 вiд 27.08.2001 Зареєстровано в Мiнiстерствi

м.Київ юстицiї України

15 листопада 2001 р.

за N 954/6145

 

Про затвердження Положення про порядок емiсiї платiжних

карток i здiйснення операцiй з їх застосуванням

 

Вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про Нацiональний банк

України" ( 679-14 ) та з метою приведення нормативно-правових

актiв Нацiонального банку України у вiдповiднiсть до Закону

України "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi"

( 2346-14 ) Правлiння Нацiонального банку України

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про порядок емiсiї платiжних карток i

здiйснення операцiй з їх застосуванням (додається).

2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Правлiння

Нацiонального банку України вiд 24.09.99 N 479 ( z0802-99 ) "Про

затвердження Положення про порядок емiсiї платiжних карток i

здiйснення операцiй з їх застосуванням", зареєстровану в

Мiнiстерствi юстицiї України 22.11.99 за N 802/4095 (зi змiнами ).

3. Департаменту платiжних систем пiсля державної реєстрацiї

довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь

Нацiонального банку України та комерцiйних банкiв для використання

в роботi.

4. Постанова набирає чинностi через десять днiв пiсля

державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правлiння

Нацiонального банку України

27.08.2001 N 367

Зареєстровано в Мiнiстерствi

юстицiї України

15 листопада 2001 р.

за N 954/6145

Положення

про порядок емiсiї платiжних карток i

здiйснення операцiй з їх застосуванням

Це Положення розроблене згiдно iз Законами України "Про

Нацiональний банк України" ( 679-14 ), "Про банки i банкiвську

дiяльнiсть" ( 2121-14 ), "Про платiжнi системи та переказ грошей в

Українi" ( 2346-14 ), iншими законодавчими актами України та

нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

Положення встановлює загальнi вимоги Нацiонального банку

України до порядку здiйснення банками емiсiї платiжних карток,

визначає операцiї, що здiйснюються з їх застосуванням, та порядок

розрахункiв за цими операцiями, а також установлює загальнi вимоги

до внутрiшньодержавних платiжних систем, що створюються в Українi.

Особливостi застосування платiжних карток внутрiшньодержавних

i мiжнародних платiжних систем регулюються окремими

нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та

правилами платiжних систем з урахуванням вимог цього Положення.

Дiя Положення поширюється на членiв та учасникiв

внутрiшньодержавних i мiжнародних платiжних систем, якi є

суб'єктами вiдносин, що виникають при здiйсненнi операцiй,

iнiцiйованих за платiжними картками цих платiжних систем.

1. Термiни та визначення

У цьому Положеннi наведенi нижче термiни вживаються в такому

значеннi:

авторизацiя - процедура отримання дозволу на проведення

операцiї iз застосуванням платiжної картки;

авторизацiйний лiмiт - мiнiмальна сума операцiї, вище якої

авторизацiя емiтентом чи особою, що дiє за його дорученням, є

обов'язковою;

агент - банк чи фiнансова установа, яка за договором з

емiтентом розповсюджує емiтованi ним платiжнi картки;

асоцiйований член платiжної системи - банк, який має лiцензiю

платiжної системи на здiйснення емiсiї та/або еквайрингу за

гарантiями, що наданi платiжнiй органiзацiї iншим банком -

принциповим членом;

багатоемiтентна платiжна система - платiжна система, яка

включає двох i бiльше емiтентiв;

банкiвський автомат самообслуговування (банкомат) -

програмно-технiчний комплекс, що дає змогу держателю платiжної

картки здiйснити самообслуговування за операцiями одержання грошей

у готiвковiй формi, унесення їх для зарахування на вiдповiднi

рахунки, одержання iнформацiї щодо стану своїх рахункiв, а також

виконати iншi операцiї згiдно з функцiональними можливостями цього

комплексу;

видача готiвки - операцiя з видачi держателю платiжної картки


грошей у готiвковiй формi через банкомат, касу банку, фiнансової

установи або пункт обмiну iноземної валюти уповноваженого банку;

витратний лiмiт - гранична сума коштiв, що доступна держателю

платiжної картки протягом певного перiоду для здiйснення операцiй

iз застосуванням платiжної картки. Обчислюється як сума залишку на

картрахунку за мiнусом суми незнижувального залишку та суми

заблокованих, але не списаних коштiв, а в разi вiдкриття клiєнту

кредитної лiнiї - як сума кредитної лiнiї та залишку коштiв на

картрахунку за мiнусом суми заблокованих, але не списаних коштiв;

внутрiшньодержавна платiжна система - платiжна система, в

якiй платiжна органiзацiя є резидентом i яка здiйснює свою

дiяльнiсть виключно в межах України;

дебетова схема - платiжна схема, що передбачає розрахунки за

операцiї з платiжною карткою в межах власних коштiв клiєнта, якi

облiковуються на його картковому рахунку;

держатель платiжної картки - фiзична особа - клiєнт або

довiрена особа клiєнта, яка на законних пiдставах використовує

платiжну картку для iнiцiювання переказу грошей з вiдповiдного

рахунку в банку або здiйснює iншi операцiї з її застосуванням;

дисконтна (клубна) картка - картка, що емiтується,

розповсюджується нефiнансовими установами (компанiями,

об'єднаннями покупцiв, клубами тощо) i яка засвiдчує, що її

пред'явник має право на одержання вiдповiдних послуг, знижок тощо

вiд цих установ;

довiрена особа клiєнта - фiзична особа (член сiм'ї клiєнта,

працiвник клiєнта - юридичної особи, фiзичної особи-пiдприємця та

iншi), визначена в договорi мiж емiтентом i клiєнтом, якiй клiєнт

довiрив виконання операцiй з використанням платiжної картки за

рахунок частини або всiх коштiв, що облiковуються на його

картковому рахунку;

документ за операцiєю iз застосуванням платiжної картки -

документ, що пiдтверджує виконання операцiї з використанням

платiжної картки, на пiдставi якого формуються вiдповiднi

документи на переказ чи зараховуються грошi на рахунки;

еквайринг - дiяльнiсть еквайра щодо технологiчного,

iнформацiйного обслуговування торговцiв та виконання розрахункiв з

ними за операцiї, якi здiйсненi iз застосуванням платiжних карток;

еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа - член

платiжної системи, яка здiйснює еквайринг;

емiсiя - проведення операцiй з вiдкриття картрахункiв i

випуску платiжних карток певної платiжної системи;

емiтент - член платiжної системи, який здiйснює емiсiю

платiжних карток;

iмпринтер - пристрiй, призначений для перенесення рельєфних

реквiзитiв платiжної картки на слiп;

картковий рахунок (картрахунок) - поточний рахунок, на якому

облiковуються операцiї за платiжними картками;

клiєнт - фiзична або юридична особа, фiлiя, представництво,

вiддiлення, що не має статусу юридичної особи i здiйснює свою

дiяльнiсть вiд iменi юридичної особи (далi - юридична особа), яка

уклала договiр з емiтентом про надання та використання платiжних

карток;

клiринг - механiзм, що включає збирання, сортування,

реконсиляцiю та проведення взаємозалiку зустрiчних вимог членiв

платiжної системи, а також обчислення за кожним iз них сумарного

сальдо за визначений перiод часу мiж загальними обсягами вимог та

зобов'язань;

клiрингова установа - юридична особа, що за результатами

проведеного нею клiрингу формує клiринговi вимоги та надає

iнформацiйнi послуги;

код авторизацiї - код, що формується й надається емiтентом

або особою, яка дiє за його дорученням, - членом або учасником

платiжної системи за результатами позитивної авторизацiї;

корпоративна картка - платiжна картка, емiтована на iм'я

довiреної особи клiєнта - юридичної особи або фiзичної

особи-пiдприємця;

кредитна схема - платiжна схема, що передбачає виконання

розрахункiв за операцiї з платiжною карткою за рахунок кредиту

банку;

мiжнародна платiжна система - платiжна система, в якiй

платiжна органiзацiя може бути як резидентом, так i нерезидентом i

яка здiйснює свою дiяльнiсть на територiї двох i бiльше країн;

наперед оплачена платiжна картка - платiжна картка, яка дає

змогу виконувати операцiї в межах витратного лiмiту, прописаного в

самiй картцi, а перерахування коштiв за операцiї здiйснювати з

картрахунку клiєнта або консолiдованого рахунку банку, на якому

облiковуються кошти, унесенi клiєнтами;

незнижувальний залишок - мiнiмальна сума коштiв клiєнта на

картрахунку, що обумовлена в договорi клiєнта з банком, яка на

термiн дiї картки повинна залишатися на картрахунку й не може бути

використана клiєнтом;

неплатоспроможнiсть - нездатнiсть члена платiжної системи в

строк, установлений договором або визначений законодавством

України, у повному обсязi виконати свої зобов'язання щодо переказу

грошей за виконанi операцiї iз застосуванням платiжних карток;

овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком у

разi перевищення суми операцiї за платiжною карткою встановленого

витратного лiмiту;

одноемiтентна платiжна система - платiжна система одного

банку, який одночасно виконує функцiї платiжної органiзацiї,

емiтента та еквайра;

особиста картка - платiжна картка, емiтована на iм'я клiєнта

- фiзичної особи, що не є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

платiжна картка - спецiальний платiжний засiб у виглядi

емiтованої в установленому законодавством порядку пластикової чи

iншого виду картки, що використовується для iнiцiювання переказу

грошей з рахунку платника або з вiдповiдного рахунку банку з метою

оплати вартостi товарiв i послуг, перерахування грошей зi своїх

рахункiв на рахунки iнших осiб, отримання грошей у готiвковiй

формi в касах банкiв, фiнансових установ, пунктах обмiну iноземної


валюти уповноважених банкiв та через банкiвськi автомати, а також

здiйснення iнших операцiй, передбачених вiдповiдним договором;

платiжна органiзацiя - юридична особа, яка є власником або

одержала право на використання товарного та iнших знакiв, що

iдентифiкують належнiсть платiжних карток до платiжної системи, i

яка визначає правила роботи платiжної системи, а також виконує

iншi функцiї щодо забезпечення дiяльностi платiжної системи та

несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства та договору;

платiжна система - платiжна органiзацiя, члени платiжної

системи та сукупнiсть вiдносин, що виникають мiж ними при

проведеннi переказу грошей;

платiжна схема - умови, за якими виконується облiк операцiй

за платiжними картками клiєнта та здiйснюються розрахунки за цi

операцiї. Може бути дебетовою або кредитною;

платiжне повiдомлення - сукупнiсть даних в електроннiй формi,

на пiдставi яких здiйснюються розрахунки за операцiю з платiжною

карткою, що визначає вид операцiї та суму коштiв, на яку вона

виконана, iдентифiкацiйнi данi емiтента, еквайра та iншi данi,

визначенi правилами платiжної системи;

платiжний термiнал - пристрiй, призначений для виконання

процедури авторизацiї iз застосуванням платiжної картки та, як

правило, друкування документа за операцiєю iз застосуванням

платiжної картки. Може бути банкiвським i торговельним та

з'єднаним або поєднаним iз реєстратором розрахункових операцiй i

здiйснювати друкування документа за операцiєю iз застосуванням

платiжної картки друкувальним пристроєм цього засобу;

принциповий (основний) член платiжної системи - банк, який

має лiцензiю платiжної системи на здiйснення емiсiї та/або

еквайрингу платiжних карток;

процесинг - дiяльнiсть, що включає в себе виконання за

дорученням емiтентiв авторизацiї, збiр, оброблення, зберiгання й

надання членам системи та розрахунковому банку платiжних

повiдомлень за операцiями з платiжними картками;

процесинговий центр - юридична особа, що здiйснює процесинг;

розповсюдження платiжних карток - видача на пiдставi

агентського договору банком чи фiнансовою установою, яка не є

членом платiжної системи, платiжних карток, емiтованих членом

платiжної системи;

розрахунковий банк - уповноважений платiжною органiзацiєю

вiдповiдної платiжної системи банк, що вiдкриває рахунки членам

платiжної системи та виконує взаєморозрахунки мiж ними;

система електронної комерцiї - сукупнiсть програмно-технiчних

засобiв, процедур та правил, використання яких дає змогу споживачу

здiйснити вiддалений доступ до прейскурантiв торговцiв, виконати

замовлення на поставку та оплату замовлених товарiв (послуг);

слiп - паперовий документ, який пiдтверджує здiйснення

операцiї з використанням платiжної картки й мiстить набiр даних

щодо цiєї операцiї та вiдбиток реквiзитiв платiжної картки;

стоп-лист - список платiжних карток (номерiв платiжних

карток), за якими заборонено проведення операцiй. Залежно вiд

правил платiжної системи стоп-лист може бути електронним та

паперовим;

страховий фонд - фонд, призначений для погашення платiжною

органiзацiєю або розрахунковим банком заборгованостi члена

платiжної системи в разi його неплатоспроможностi;

торговець - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який,

вiдповiдно до договору з еквайром або платiжною органiзацiєю,

приймає до обслуговування платiжнi картки з метою проведення

оплати вартостi товарiв чи послуг (включаючи послуги з видачi

грошей у готiвковiй формi, що надаються банками та фiнансовими

установами);

учасник платiжної системи - юридична або фiзична особа -

суб'єкт вiдносин, що виникають при проведеннi переказу грошей,

iнiцiйованого за допомогою платiжного iнструмента цiєї платiжної

системи;

член платiжної системи - юридична особа, що на пiдставi

належним чином оформленого права (отриманої лiцензiї платiжної

системи, укладеного з платiжною органiзацiєю платiжної системи

договору тощо) надає послуги учасникам платiжної системи щодо

проведення переказу за допомогою цiєї платiжної системи та

вiдповiдно до законодавства України має право надавати такi

послуги в межах України.

iншi термiни та поняття, якi вживаються в цьому Положеннi,

застосовуються в значеннi, визначеному Законом України "Про

платiжнi системи та переказ грошей в Українi" ( 2346-14 ), iншими

законодавчими актами.

2. Загальнi положення

2.1. Правовiдносини, що виникають у зв'язку з емiсiєю

платiжних карток, здiйсненням операцiй з їх застосуванням, а також

iз проведенням розрахункiв за вказаними операцiями в межах

України, регулюються законами України, цим Положенням, iншими

нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, а також

правилами платiжних систем та договорами, що укладаються мiж

учасниками платiжних систем.

2.2. На територiї України застосовуються платiжнi картки,

емiтованi членами внутрiшньодержавних платiжних систем, та

платiжнi картки, емiтованi членами мiжнародних платiжних систем

(резидентами та нерезидентами України).

2.3. Для здiйснення безготiвкових розрахункiв та видачi

готiвки iз застосуванням платiжних карток в Українi можуть

створюватися внутрiшньодержавнi банкiвськi одноемiтентнi та

багатоемiтентнi платiжнi системи.

2.4. Положення про внутрiшньодержавну платiжну систему, що

визначає правила дiяльностi одноемiтентної або багатоемiтентної

внутрiшньодержавної платiжної системи, має бути узгоджене


платiжною органiзацiєю цiєї системи з Нацiональним банком України

до початку емiсiї платiжних карток. Емiсiя платiжних карток

внутрiшньодержавної платiжної системи розпочинається пiсля

узгодження зазначеного Положення з Нацiональним банком України.

2.5. Банки, клiринговi установи, а також iншi установи, що

надають фiнансовi послуги iз застосуванням платiжних карток, мають

право укладати договори з платiжними органiзацiями мiжнародних

платiжних систем про членство або про участь у цих системах.

Укладення таких договорiв здiйснюється згiдно з чинним

законодавством України.

2.6. Еквайринг у межах України здiйснюється виключно

юридичними особами-резидентами, що уклали договiр з платiжною

органiзацiєю вiдповiдної платiжної системи.

2.7. Принциповi та асоцiйованi члени внутрiшньодержавних та

мiжнародних платiжних систем, якщо це дозволено правилами

вiдповiдної платiжної системи, можуть укладати договори з

банками-резидентами та фiнансовими установами-резидентами, що не є

членами цих платiжних систем, про виконання останнiми функцiй з

розповсюдження серед своїх клiєнтiв платiжних карток емiтента.

Банки - члени платiжних систем можуть укладати договори з

iншими банками-резидентами та фiнансовими установами-резидентами,

що не є членами цих платiжних систем, про видачу готiвкових коштiв

за платiжними картками.

Платiжнi органiзацiї небанкiвських платiжних систем -

нерезиденти можуть укладати з банками-резидентами та фiнансовими

установами-резидентами угоди про розповсюдження останнiми серед

своїх клiєнтiв платiжних карток цих систем та видачу готiвкових

коштiв, а також з торговцями про приймання ними платiжних карток

цих систем та проведення взаєморозрахункiв.

2.8. Члени мiжнародних платiжних систем - резиденти можуть

укладати угоди з банками-нерезидентами про виконання останнiми

еквайрингу на територiї країни банку-нерезидента, якщо це

дозволено правилами вiдповiдної мiжнародної платiжної системи та

законодавством країни банку-нерезидента.

2.9. Разом iз зацiкавленими нефiнансовими установами

(компанiями, об'єднаннями покупцiв, клубами тощо) банки-резиденти

- члени платiжних систем можуть емiтувати картки, що є одночасно

платiжними i мiстять ознаки дисконтних або клубних карток.

2.10. Банк, що став принциповим або асоцiйованим членом

внутрiшньодержавної чи мiжнародної платiжної системи i має намiр

здiйснювати емiсiю платiжних карток та/або еквайринг за операцiями

з ними, емiсiю/еквайринг нових типiв (видiв) платiжних карток,

якщо вiн уже є членом платiжної системи, або розповсюджувати

картки небанкiвських платiжних систем-нерезидентiв, зобов'язаний

за 15 днiв до початку емiсiї (еквайрингу) або розповсюдження

платiжних карток повiдомити про це Нацiональний банк України за

формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

3. Емiсiя платiжних карток

3.1. Емiсiя платiжних карток i здiйснення операцiй з їх

використанням у межах України проводиться банками, що мають

банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України.

За наявностi такої лiцензiї банки мають право здiйснювати

емiсiю платiжних карток i здiйснювати операцiї з їх використанням

без отримання дозволу на здiйснення цих операцiй.

3.2. Банки-резиденти мають право укладати договори з

платiжними органiзацiями мiжнародних платiжних систем i

здiйснювати емiсiю платiжних карток мiжнародних платiжних систем,

призначених для застосування за межами України, при наявностi

банкiвської лiцензiї i за умови отримання письмового дозволу

Нацiонального банку України на здiйснення операцiй з валютними

цiнностями.

3.3. Платiжна картка є власнiстю емiтента i надається клiєнту

або його довiренiй особi вiдповiдно до умов договору з клiєнтом,

за винятком неперсонiфiкованих наперед оплачених платiжних карток,

що можуть продаватися емiтентами без обов'язкового оформлення

договору в письмовiй формi.

Письмовий договiр емiтента з клiєнтом укладається в

обов'язковому порядку, якщо клiєнту надається персонiфiкована

платiжна картка, яка залишається у власностi емiтента.

3.4. Фiзичним особам, якi не є суб'єктами пiдприємницької

дiяльностi, емiтент надає особистi платiжнi картки, а юридичним

особам i фiзичним особам-пiдприємцям - корпоративнi платiжнi

картки.

3.5. Укладення договору про надання та використання платiжних

карток здiйснюється згiдно iз законодавством України та правилами

платiжної системи. Цей договiр може включати норми, що визначають

як порядок вiдкриття картрахунку, так i порядок здiйснення

розрахункiв за операцiями, що здiйсненi з використанням платiжної

картки. Допускається укладення окремого договору про вiдкриття

картрахунку.

3.6. Перед укладенням договору емiтент або агент, який вiд

iменi емiтента розповсюджує платiжнi картки, зобов'язаний

ознайомити клiєнта з умовами одержання платiжної картки, перелiком

необхiдних для пред'явлення документiв, тарифами на обслуговування

та правилами користування платiжною карткою. Ця iнформацiя має

бути викладена в доступнiй формi та знаходитись у доступному для


клiєнтiв мiсцi, а також надаватися в письмовiй або електроннiй

формi клiєнтам та їх довiреним особам за їх бажанням.

3.7. У договорi мають бути визначенi предмет договору, права

i обов'язки клiєнта та емiтента, їх вiдповiдальнiсть, порядок

розгляду спорiв, зокрема:

тип (вид) платiжної картки i термiн дiї;

види операцiй, якi держатель картки має право здiйснювати з

її використанням, правила їх здiйснення;

умови обслуговування картрахунку (за дебетовою чи кредитною

схемою, розмiри гарантiйного забезпечення та/або незнижувального

залишку коштiв на картрахунку, порядок кредитування клiєнта);

доручення емiтенту на виконання дебетування картрахунку на

суму операцiй, виконаних держателем платiжної картки, за

платiжними повiдомленнями еквайрiв;

тарифи банку з обслуговування операцiй iз застосуванням

платiжної картки на час укладення договору;

право клiєнта на одержання виписок про стан його картрахунку

та умови їх отримання (поштою, особисто тощо);

вiдповiдальнiсть банку за невиконання своїх зобов'язань;

вiдповiдальнiсть клiєнта за втрату картки та невиконання

своїх фiнансових зобов'язань;

порядок подання, строки та процедури розгляду претензiй у

разi непогодження клiєнта з виписками за операцiями з картрахунку;

умови забезпечення сторонами безпеки при користуваннi

платiжною карткою;

необхiднiсть термiнового повiдомлення про втрату (крадiжку)

платiжної картки;

номер телефону, адреса установи, до якої слiд звернутися з

цього приводу та з приводу iнших непередбачених ситуацiй, i

процедура фiксування факту звернення клiєнта (держателя платiжної

картки);

обставини, за яких банк може згiдно з чинним законодавством

повiдомляти про стан карткового рахунку третiм сторонам та iнше

залежно вiд умов банку i правил платiжної системи.

Один з примiрникiв договору мiж емiтентом i клiєнтом має бути

переданий клiєнту. У разi змiн умов обслуговування картрахункiв та

тарифiв банку останнiй зобов'язаний повiдомити про це клiєнта не

пiзнiше нiж за 21 день до введення цих змiн. Повiдомлення клiєнта

емiтентом може бути зроблено через загальнонацiональнi засоби

масової iнформацiї, особисто або в iнший спосiб, передбачений

договором.

3.8. Розповсюджувати платiжнi картки та укладати договори вiд

iменi емiтента зi своїми клiєнтами можуть також агенти, якi уклали

договори з емiтентом.

Договiр на розповсюдження платiжних карток, який укладається

мiж емiтентом i агентом, має визначати види платiжних карток, що

будуть розповсюджуватися агентом, порядок взаємодiї i

взаєморозрахункiв, розподiл комiсiйних, строк випуску картки,

форми i змiст документiв, якi укладаються з клiєнтом, умови

вiдкриття та ведення картрахункiв, порядок вирiшення спорiв i

вiдповiдальнiсть сторiн тощо.

Вiдповiдальнiсть перед платiжною органiзацiєю платiжної

системи за операцiями, що здiйсненi з використанням платiжних

карток, розповсюджених агентом, несе емiтент - член платiжної

системи.

3.9. Вiдкриття картрахункiв здiйснюється вiдповiдно до

законодавства України. Для вiдкриття картрахункiв клiєнти подають

до банкiв документи, якi необхiднi для вiдкриття поточних

рахункiв, вiдповiдно до iнструкцiї про порядок вiдкриття та

використання рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi,

затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд

18.12.98 N 527 ( z0819-98 ), зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї

України 24.12.98 за N 819/3259, зi змiнами.

Клiєнти-резиденти можуть вiдкривати картрахунки за межами

України й отримувати платiжнi картки, емiтованi нерезидентами, з

урахуванням обмежень, установлених законодавством України про

валютне регулювання.

3.10. У разi застосування дебетової схеми обслуговування для

клiєнтiв вiдкриваються окремi картрахунки, що ведуться в режимi

поточних рахункiв, з урахуванням обмежень, установлених

законодавством.

3.11. У разi застосування кредитної схеми клiєнтам

вiдкриваються окремi картрахунки.

3.12. На одному картрахунку можуть вiдображатися операцiї iз

застосуванням рiзних видiв платiжних карток однiєї або кiлькох

платiжних систем, виданих самому клiєнту та/або його довiреним

особам у нацiональнiй та/або iноземнiй валютах.

3.13. Зарахування (поповнення) коштiв на картрахунки фiзичних

осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть

без створення юридичної особи, може виконуватися за рахунок

унесення готiвкових коштiв через касу свого або iншого банку,

через банкомати, якi пiдтримують цi функцiї (депозитнi банкомати),

шляхом переказу коштiв з iнших поточних або депозитних рахункiв, а

також з рахункiв iнших осiб за їх дорученням i здiйснюється з

урахуванням обмежень (у тому числi режиму картрахункiв в iноземнiй

валютi), установлених законодавством України.

Зарахування (поповнення) коштiв на картрахунки юридичних осiб

здiйснюється з їх поточних рахункiв i за рахунок готiвки, що

вноситься в установленому порядку до каси банку-емiтента, яка була

повернена довiреною особою клiєнта в касу юридичної особи як

невикористана або як вiдшкодування за кошти, використанi понад

установленi норми витрат.


3.14. Для облiку операцiй фiзичних осiб з використанням

наперед оплачених платiжних карток банк може вiдкривати

консолiдований картрахунок для всiх емiтованих ним наперед

оплачених платiжних карток. Для юридичних осiб i фiзичних

осiб-пiдприємцiв схема обслуговування наперед оплачених платiжних

карток не застосовується.

3.15. Вид платiжної картки, що емiтується членом платiжної

системи, тип її носiя iдентифiкацiйних даних (магнiтна смуга,

мiкросхема тощо), реквiзити, що наносяться на неї в графiчному

виглядi, визначаються платiжною органiзацiєю вiдповiдної платiжної

системи, у якiй ця картка застосовується, з урахуванням вимог,

установлених вiдповiдними державними стандартами України та

мiжнародними стандартами, прийнятими Мiжнародною органiзацiєю зi

стандартизацiї (iSО).

Обов'язковими реквiзитами, що наносяться на платiжну картку,

є реквiзити, якi дають змогу iдентифiкувати платiжну систему та

емiтента картки.

Правилами платiжної системи можуть бути встановленi додатковi

реквiзити платiжної картки.

Платiжнi картки внутрiшньодержавних платiжних систем повиннi

мiстити нанесений шляхом друку або тиснення iдентифiкацiйний номер

емiтента, визначений вiдповiдно до вимог, наведених у додатку 2 до

цього Положення.

Крiм зазначених вище обов'язкових реквiзитiв, платiжна картка

має мiстити реквiзити, що дають змогу iдентифiкувати її держателя,

за винятком неперсонiфiкованих наперед оплачених платiжних карток.

4. Еквайринг та операцiї

iз застосуванням платiжних карток

4.1. Обслуговування торговцiв i виконання розрахункiв з ними

за операцiї, якi здiйсненi iз застосуванням платiжних карток,

еквайр проводить на пiдставi договору.

Договiр мiж еквайром i торговцем надає право останньому

приймати до оплати платiжнi картки вiдповiдної платiжної системи з

дотриманням її правил i має включати:

зобов'язання еквайра щодо навчання персоналу торговця

правилам приймання платiжних карток та зобов'язання торговця не

допускати до обслуговування карток персонал, який не пройшов курс

вiдповiдного навчання;

види (типи) платiжних карток, якi приймаються;

порядок дiй касирiв щодо iдентифiкацiї платiжних карток,

авторизацiї, роботи зi стоп-листами, з обладнанням, вилучення

платiжних карток тощо;

зобов'язання торговця на видному мiсцi розмiщувати логотип

платiжної системи, що iнформує клiєнтiв про можливiсть оплати

товарiв (послуг) за допомогою платiжної картки;

зобов'язання торговця не пiдвищувати цiну на товар (послугу),

якщо вiн (вона) оплачується за допомогою платiжної картки, а не

готiвкою;

спосiб авторизацiї та авторизацiйний лiмiт;

порядок i строки одержання стоп-листiв;

строки вiдшкодування торговцю суми проведених операцiй за

платiжними картками визначеної платiжної системи;

розмiр комiсiйних, якi отримує еквайр, i порядок їх

утримання;

порядок повернення сум за операцiями, що опротестованi

клiєнтами, емiтентами або платiжною системою, та доручення на

договiрне списання цих сум з поточних платежiв на користь

торговця, перелiк супровiдної документацiї, яку еквайр має надати

торговцю за опротестованими операцiями;

термiн, на який дiя договору може бути подовжена в разi

опротестування операцiї клiєнтами, емiтентами або платiжною

системою пiсля його розiрвання, та порядок повернення цих сум;

розподiл збиткiв мiж торговцем та еквайром та/або перехiд

вiдповiдальностi до однiєї зi сторiн, випадки, за яких це

вiдбувається (несанкцiонований доступ до обладнання для

обслуговування карток, використання третьою особою в торговця

пiдробленої, фальшивої, викраденої платiжної картки тощо);

доручення еквайру за обставин несанкцiонованого умовами

договору використання торговцем платiжного термiналу, iмпринтеру

або платiжних карток третiх осiб дiяти вiдповiдно до умов договору

(блокування авторизацiї, вилучення обладнання, iнiцiювання

припинення дiї договору тощо);

зобов'язання торговця та еквайра термiново повiдомляти один

одного та правоохороннi органи про всi обставини, якi можна

розглядати як протиправну дiяльнiсть щодо використання платiжних

карток у торговця;

порядок вилучення платiжних карток, якщо це передбачено

правилами платiжної системи;

iнше.

4.2. Клiєнти та їх довiренi особи застосовують платiжнi

картки вiдповiдно до умов договору з емiтентом як засiб для

безготiвкової оплати за товари (послуги), для перерахування коштiв

зi своїх картрахункiв на рахунки iнших осiб, для оплати за товари

(послуги), купiвля (одержання) яких здiйснюється в системах

електронної комерцiї, а також як засiб для одержання готiвки в

касах банкiв, фiнансових установ, пунктах обмiну iноземної валюти

уповноважених банкiв та через банкомати.

Операцiї з платiжними картками здiйснюються з урахуванням

обмежень, установлених цим Положенням та iншими законодавчими

актами України.

4.3. Придбанi iз застосуванням платiжної картки товари можуть

бути поверненi особi, яка їх продала, згiдно з правилами,

установленими вiдповiдними нормативно-правовими актами.

Повернення коштiв за повернений товар, неотриману (неякiсну)

послугу здiйснюється шляхом їх зарахування на картрахунок у


порядку, визначеному правилами платiжної системи, або готiвкою,

якщо це не суперечить правилам платiжної системи.

4.4. Операцiї, що здiйснюються на територiї України

держателями платiжних карток, виконуються тiльки у валютi України.

Виняток становить одержання клiєнтами - держателями платiжних

карток внутрiшньодержавних платiжних систем готiвки в iноземнiй

валютi зi своїх картрахункiв в iноземнiй валютi в касах i

банкоматах уповноважених банкiв-емiтентiв.

Операцiї з видачi готiвкової iноземної валюти за платiжними

картками мiжнародних платiжних систем здiйснюються вiдповiдно до

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань

валютного регулювання.

4.5. За здiйсненi операцiї банки отримують комiсiйну

винагороду, порядок нарахування, сплати та розмiр якої

встановлюється банками самостiйно, виходячи з правил платiжної

системи, тарифiв банку та нормативно-правових актiв Нацiонального

банку України.

4.6. При виконаннi операцiй iз застосуванням платiжних карток

за дебетовою схемою у разi вiдсутностi (недостатностi) коштiв на

картрахунку клiєнта допускається виникнення овердрафту. Його умови

визначаються при вiдкриттi картрахунку та вказуються в договорi

про вiдкриття картрахунку.

4.7. Надання кредитiв (у тому числi овердрафту) для

проведення операцiй за платiжними картками здiйснюється з

урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами

Нацiонального банку України з питань кредитування, та iншими

нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

4.8. Довiренi особи клiєнтiв - юридичних осiб i фiзичних

осiб-пiдприємцiв можуть здiйснювати операцiї з безготiвкової

оплати товарiв (послуг) та одержувати готiвку iз застосуванням

корпоративних платiжних карток у таких випадках:

а) одержання готiвки у валютi України для здiйснення

розрахункiв, пов'язаних iз виробничими (господарськими) потребами,

у тому числi для оплати витрат на вiдрядження в межах України, з

урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами

Нацiонального банку України з питань регулювання готiвкового

обiгу;

б) здiйснення розрахункiв у безготiвковiй формi у валютi

України, пов'язаних зi статутною та господарською дiяльнiстю,

витратами представницького характеру, а також витратами на

вiдрядження в межах України;

в) одержання готiвки в iноземнiй валютi за межами України для

оплати витрат на вiдрядження;

г) здiйснення розрахункiв у безготiвковiй формi в iноземнiй

валютi за межами України, пов'язаних з витратами на вiдрядження та

витратами представницького характеру.

Кошти, якi списанi з картрахунку юридичної особи або фiзичної

особи-пiдприємця за операцiї, що перелiченi в пiдпунктах "а"-"г"

цього пункту, уважаються виданими пiд звiт держателю платiжної

картки. Використання коштiв має бути пiдтверджене вiдповiдними

звiтними документами1. Повернення довiреною особою клiєнта

невикористаних коштiв та вiдшкодування власнику корпоративного

картрахунку коштiв, використаних понад встановленi норми,

здiйснюється згiдно з чинним законодавством України.

----------------------------------

1 iноземнi дипломатичнi, консульськi, торговельнi та iншi

офiцiйнi представництва, мiжнароднi органiзацiї та їх фiлiї, що

користуються iмунiтетом та дипломатичними привiлеями, самостiйно

визначають потребу пiдтвердження цих операцiй звiтними

документами.

Контроль за цiльовим використанням коштiв з корпоративних

картрахункiв здiйснюється власниками цих рахункiв.

4.9. Корпоративнi платiжнi картки не застосовуються для

виплати заробiтної плати, iнших виплат соцiального характеру, а

також для оплати в iноземнiй валютi договорiв (контрактiв), що

здiйснюється вiд iменi резидентiв та представництв юридичних

осiб-нерезидентiв.

Правилами платiжної системи можуть бути передбаченi також

iншi обмеження щодо застосування корпоративних платiжних карток.

4.10. Держатель платiжної картки зобов'язаний використовувати

її вiдповiдно до вимог законодавства України i умов договору,

укладеного з емiтентом, та не допускати використання платiжної

картки особами, якi не мають на це права або повноважень, якщо

iнше не передбачено правилами платiжної системи.

Клiєнт несе передбачену договором вiдповiдальнiсть за

виконання грошових зобов'язань за операцiями, що здiйсненi з

використанням платiжної картки, до часу отримання емiтентом заяви

клiєнта або держателя платiжної картки про призупинення здiйснення

операцiй з її застосуванням i встановлення платiжної картки в

стоп-лист. При отриманнi такої заяви емiтент має iдентифiкувати

клiєнта (держателя платiжної картки) i зафiксувати дату та час

його звернення на умовах та згiдно з процедурами, передбаченими

договором. Порядок i строки подання заяви та встановлення картки в

стоп-лист i її вилучення з нього встановлюються правилами

платiжної системи та обумовлюються в договорi.

У разi втрати платiжної картки клiєнт або її держатель має

негайно повiдомити про це емiтента. В iншому разi емiтент не несе

вiдповiдальностi за переказ грошей, iнiцiйований за допомогою цiєї

платiжної картки, до отримання такого повiдомлення, якщо iнше не

передбачено договором.

4.11. Емiтент зобов'язаний тимчасово призупинити здiйснення


операцiй з використанням платiжної картки, а також вжити заходiв з

її вилучення в разi отримання заяви безпосередньо вiд клiєнта або

держателя платiжної картки про її втрату, а також у разi її

отримання вiд агента, що розповсюджує платiжнi картки.

Платiжна органiзацiя (розрахунковий банк) має право ухвалити

рiшення про тимчасове призупинення здiйснення операцiй з

використанням платiжних карток, емiтованих певним емiтентом,

вiдповiдно до правил платiжної системи.

Емiтент має право ухвалити рiшення про тимчасове призупинення

здiйснення операцiй з використанням певної платiжної картки, а

також про вилучення платiжної картки за наявностi обставин, що

свiдчать про неправомiрне використання платiжної картки або її

реквiзитiв, користування платiжною карткою не уповноваженою на те

особою, в iнших випадках, установлених договором.

Порядок тимчасового призупинення здiйснення операцiй з

використанням платiжної картки, а також її вилучення i

повiдомлення про це клiєнта встановлюється правилами платiжної

системи i договором про надання та використання платiжних карток.

4.12. Еквайр зобов'язаний тимчасово (на строк, визначений

правилами платiжної системи) призупинити вiдшкодовування торговцю

суми грошей за проведеною операцiєю з використанням платiжної

картки визначеної платiжної системи, якщо за цiєю операцiєю

надiйшло опротестування клiєнта, емiтента або платiжної системи

та/або на пiдставi доручення на договiрне списання, якщо ця сума

зарахована на рахунок торговця, здiйснити списання такої суми з

поточних платежiв, що надходять на користь торговця, i надати

торговцю копiї вiдповiдних документiв за опротестованою операцiєю

(платежем). Пiсля завершення процедури опротестування операцiї

(платежу) еквайр зобов'язаний вiдшкодувати торговцю вiдповiдну

суму грошей та проценти за її використання (якщо вони передбаченi

умовами договору) або надати копiї документiв, якi пiдтверджують

зобов'язання еквайра згiдно з правилами вiдповiдної платiжної

системи на вiдшкодування цiєї суми на користь клiєнта, емiтента

або платiжної системи та копiї документiв, що свiдчать про

здiйснення вiдшкодування.

Еквайр зобов'язаний тимчасово (на строк, визначений правилами

платiжної системи) призупинити надання послуг торговцю та/або

вилучити обладнання для обслуговування платiжних карток i почати

процедуру розiрвання договору з торговцем за наявностi обставин,

що свiдчать про неправомiрне або не передбачене договором

використання торговцем чи третьою особою платiжних карток або їх

реквiзитiв, платiжного термiналу, iмпринтера та iншого обладнання,

наданого еквайром торговцю для обслуговування платiжних карток,

користування зазначеним обладнанням не уповноваженою на те особою

та в iнших випадках, визначених договором, i повiдомити про це

правоохороннi органи в порядку, передбаченому законодавством

України.

Платiжна органiзацiя або еквайр мають право ухвалити рiшення

про тимчасове призупинення здiйснення операцiй еквайрингу з

використанням платiжних карток певним торговцем також i в iнших

випадках, передбачених правилами платiжної системи та/або умовами

договору.

5. Загальнi правила документообiгу при розрахунках

за операцiями iз застосуванням платiжних карток

5.1. Документи за операцiями iз застосуванням платiжних

карток та iнших документiв, що використовуються в платiжних

системах для iнiцiювання переказу, можуть бути паперовими та

електронними. Вимоги до засобiв формування документiв за

операцiями iз застосуванням платiжних карток i їх оброблення

визначаються платiжною системою з урахуванням вимог, установлених

Нацiональним банком України.

5.2. Форми документiв за операцiями iз застосуванням

платiжних карток та iнших документiв, що використовуються в

платiжних системах для iнiцiювання переказу, установлюються

правилами платiжних систем i повиннi мiстити обов'язковi

реквiзити, установленi цим Положенням.

5.3. Операцiї держателiв платiжних карток повиннi

виконуватися з оформленням документiв за операцiями iз

застосуванням платiжних карток на паперових носiях (слiп,

квитанцiя платiжного термiнала, чек банкомата, чек касового

апарата тощо), що складаються за мiсцем проведення операцiї в

такiй кiлькостi примiрникiв, яка потрiбна для всiх учасникiв

розрахункiв. Чек банкомата може друкуватися i надаватися держателю

платiжної картки за його вимогою.

5.4. Слiп, квитанцiя платiжного термiнала, чек касового

апарата, чек банкомата, оформленi вiдповiдно до вимог цього

Положення, мають статус первинного документа клiєнта (довiреної

особи клiєнта), за яким виконана операцiя, i можуть бути

використанi при врегулюваннi спiрних питань мiж клiєнтом i

емiтентом.

5.5. У разi здiйснення операцiй на пiдприємствах торгiвлi

(послуг), у касах банкiв та в пунктах обмiну iноземної валюти

уповноважених банкiв, обладнаних iмпринтерами, на бланку, форма

якого визначена платiжною системою, оформляється слiп. В узгодженi

термiни слiпи передаються еквайру для формування й направлення до

процесингового центру або розрахункового банку платiжних

повiдомлень для оброблення та виконання на їх пiдставi розрахункiв

за виконанi операцiї.

5.6. У разi застосування на пiдприємствах торгiвлi (послуг),

у касах банкiв та в пунктах обмiну iноземної валюти уповноважених

банкiв платiжних термiналiв оформляється квитанцiя платiжного

термiнала. У цьому разi платiжне повiдомлення формується платiжним


термiналом i може бути передане еквайру в процесi авторизацiї або

збережене в пам'ятi термiнала у формi журналу (реєстру) платiжних

повiдомлень, який передається еквайру в узгодженi термiни для

подальшого направлення до процесингового центру чи розрахункового

банку.

5.7. Слiп, квитанцiя платiжного термiнала, що складаються

торговцями, повиннi включати такi обов'язковi реквiзити:

iдентифiкатор торговця або iншi реквiзити, що дають змогу

його iдентифiкувати;

дату здiйснення операцiї;

вид операцiї (купiвля, повернення);

суму операцiї у валютi України;

реквiзити платiжної картки (допустимi правилами безпеки

платiжної системи);

код авторизацiї або iнший код, що iдентифiкує операцiю в

платiжнiй системi2;

-------------------------------------

2 Якщо правила розрахункiв платiжної системи передбачають

складання розрахункових документiв iз застосуванням платiжних

карток без виконання процедур авторизацiї i вiдповiдно до них

емiтент бере на себе зобов'язання перед еквайром щодо виконання

цих документiв, то дiя абзацу сьомого цього пункту на такi

документи не поширюється.

пiдпис касира (якщо це передбачено правилами платiжної

системи);

пiдпис держателя платiжної картки (у разi оформлення слiпа -

обов'язково, а в разi оформлення квитанцiї платiжного термiнала -

якщо це передбачено правилами платiжної системи).

5.8. Якщо торговець застосовує платiжний термiнал, з'єднаний

або поєднаний з реєстратором розрахункових операцiй3, то його

засобами друкується розрахунковий документ, у якому, крiм

установлених чинними нормативними актами України реквiзитiв чека

касового апарата, є обов'язковi реквiзити квитанцiї платiжного

термiнала.

---------------------------------

3 Для реєстраторiв розрахункових операцiй, що мають змогу

друкувати розрахунковий документ (або одержувати його копiю), на

якому можна проставляти пiдпис держателя платiжної картки на

першому та на iнших примiрниках роздрукованого розрахункового

документа.

5.9. У визначених законодавством випадках, згiдно з якими

розрахунки за товари (послуги) допускається проводити без

застосування реєстратора розрахункових операцiй, документ за

операцiєю iз застосуванням платiжної картки не оформляється.

5.10. Слiп, квитанцiя платiжного термiнала, що складаються в

разi здiйснення операцiй з видачi готiвкових коштiв у касах банкiв

i пунктах обмiну iноземної валюти уповноважених банкiв, повиннi

включати такi обов'язковi реквiзити:

iдентифiкатор банку або iншi реквiзити, що дають змогу його

iдентифiкувати;

дату здiйснення операцiї;

суму та валюту операцiї;

реквiзити платiжної картки (допустимi правилами безпеки

платiжної системи);

код авторизацiї або iнший код, що iдентифiкує операцiю в

платiжнiй системi;

пiдпис касира (якщо це передбачено правилами платiжної

системи);

пiдпис держателя платiжної картки (у разi оформлення слiпа -

обов'язково, а в разi оформлення квитанцiї платiжного термiнала -

якщо це передбачено правилами платiжної системи).

5.11. Обов'язковi реквiзити чека банкомата:

iдентифiкатор банку або iншi реквiзити, що дають змогу його

iдентифiкувати;

номер банкомата;

дата здiйснення операцiї;

сума та валюта операцiї;

реквiзити платiжної картки (допустимi правилами безпеки

платiжної системи); код, що iдентифiкує операцiю в платiжнiй

системi.

5.12. Правилами платiжних систем можуть бути передбаченi

також iншi додатковi реквiзити документiв за операцiями iз

застосуванням платiжних карток.

5.13. У разi здiйснення в касах банкiв та в пунктах обмiну

iноземної валюти уповноважених банкiв операцiй з видачi готiвки у

валютi України за платiжними картками, емiтованими нерезидентами,

держателю картки - фiзичнiй особi-нерезиденту має бути виданий

слiп або квитанцiя платiжного термiнала та довiдка за формою 377,

що оформляється в порядку, установленому Положенням про пункти

обмiну iноземної валюти, затвердженим постановою Правлiння

Нацiонального банку України вiд 07.07.94 N 129. Довiдка є

пiдставою для зворотного обмiну фiзичною особою-нерезидентом

залишкiв невикористаної валюти України на iноземну валюту.

Вивезення iноземної валюти фiзичними особами-нерезидентами України

здiйснюється вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального

банку України, що регулюють порядок перемiщення iноземної валюти

через митний кордон України.

5.14. Торговцi, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в

безготiвковiй формi iз застосуванням платiжних карток, при продажу

товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування

та послуг зобов'язанi проводити розрахунковi операцiї на повну


суму покупки (надання послуги) через зареєстрованi, опломбованi у

встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи

реєстратори розрахункових операцiй з роздрукуванням вiдповiдних

розрахункових документiв, що пiдтверджують виконання розрахункових

операцiй, або у випадках, передбачених законом, iз застосуванням

зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

5.15. Емiтенти зобов'язанi в порядку, визначеному договором

про вiдкриття картрахунку, за вимогою або не рiдше нiж один раз на

мiсяць надавати клiєнтам виписки про рух коштiв на їх картрахунках

за операцiями, виконаними як самими клiєнтами, так i їх довiреними

особами.

5.16. Якщо клiєнт має заперечення щодо операцiй за

картрахунком, перелiк яких зазначений у виписцi, то вiн має право

протягом строку, установленого законодавством, звернутися до

емiтента iз заявою про розгляд спiрного питання або до суду

(господарського суду). Розгляд заяви здiйснюється емiтентом у

порядку та строки, визначенi правилами платiжної системи, умовами

договору мiж клiєнтом i емiтентом та згiдно iз законодавством

України.

5.17. При розглядi претензiй клiєнта емiтент у порядку та в

строки, визначенi правилами платiжної системи, може одержувати вiд

еквайра документи за операцiями iз застосуванням платiжних карток

або їх копiї, що пiдтверджують здiйснення клiєнтом цих операцiй.

5.18. Якщо член платiжної системи або його клiєнт бере участь

у розглядi спору судом, то розрахунковий банк цiєї платiжної

системи чи клiрингова установа зобов'язанi в порядку,

установленому законодавством України, надавати цьому члену

платiжної системи або його клiєнту, а також судам та органам

досудового слiдства послуги для визначення достовiрностi

iнформацiї, яка мiститься в електронних документах, що

обробляються платiжною системою, яку обслуговує цей розрахунковий

банк, ця клiрингова установа.

Порядок оплати членом платiжної системи або його клiєнтом

послуг, визначених цим пунктом, здiйснюється за тарифами,

установленими розрахунковим банком або клiринговою установою.

6. Розрахунки за операцiями з платiжними картками

6.1. Мiжбанкiвський переказ мiж банками - членами платiжних

систем за операцiями iз застосуванням платiжних карток,

здiйсненими їх держателями в межах України, проводиться лише у

валютi України незалежно вiд того, в якiй валютi вiдкритий

картрахунок клiєнта.

6.2. Мiжбанкiвський переказ мiж банками - членами мiжнародних

платiжних систем за операцiями iз застосуванням платiжних карток,

здiйсненими їх держателями за межами України, а також за

операцiями, здiйсненими в межах України держателями платiжних

карток-нерезидентами України, проводиться у валютi, визначенiй у

вiдповiдних договорах iз платiжними органiзацiями мiжнародних

платiжних систем.

6.3. Якщо валюта розрахунку за операцiєю, яка здiйснюється за

допомогою платiжної картки, вiдрiзняється вiд валюти картрахунку,

то уповноважений банк (за результатами оброблення iнформацiї про

виконанi операцiї) здiйснює перерахунок суми за операцiєю у валюту

картрахунку за курсом, визначеним договором мiж клiєнтом та

уповноваженим банком-емiтентом.

Клiєнти уповноваженого банку-емiтента мають зобов'язання за

здiйсненi з використанням платiжних карток операцiї перед

уповноваженим банком-емiтентом у валютi картрахунку та в порядку,

визначеному вiдповiдним договором з цим банком.

Зобов'язання, що виникають у зв'язку з органiзацiєю

безготiвкових розрахункiв за платiжними картками з мiжнародною

платiжною системою, є власними зобов'язаннями уповноваженого банку

перед цiєю системою. Кошти, якi списанi з картрахунку клiєнта або

вiдшкодованi на користь уповноваженого банку за здiйсненi клiєнтом

операцiї з використанням платiжних карток, є коштами

уповноваженого банку.

6.4. Якщо валюта, в якiй проводиться мiжбанкiвський переказ,

не збiгається з валютою, списаною з картрахунку клiєнта, емiтент

може виконати операцiї з купiвлi-продажу необхiдної валюти на

мiжбанкiвському валютному ринку України в порядку, установленому

Правилами здiйснення операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку

України, затвердженими постановою Правлiння Нацiонального банку

України вiд 18.03.99 N 127 ( z0171-99 ), зареєстрованими в

Мiнiстерствi юстицiї України 18.03.99 за N 171/3464, зi змiнами.

6.5. Мiжбанкiвськi розрахунки мiж членами платiжної системи

за операцiї, що здiйсненi в межах України iз застосуванням

платiжних карток, емiтованих резидентами, проводяться

розрахунковим банком-резидентом.

Функцiї розрахункового банку платiжної системи може

виконувати уповноважений платiжною органiзацiєю платiжної системи

комерцiйний банк або Нацiональний банк України.

6.6. У разi виконання функцiй розрахункового банку

комерцiйним банком перерахування коштiв еквайрам здiйснюється з

кореспондентських рахункiв (на кореспондентськi рахунки) банкiв -

членiв платiжної системи, вiдкритих у цьому банку.

У разi виконання функцiй розрахункового банку Нацiональним

банком України використовуються кореспондентськi рахунки

комерцiйних банкiв, вiдкритi в територiальних управлiннях

Нацiонального банку України.


6.7. Мiжбанкiвськi розрахунки мiж членами мiжнародних

платiжних систем за операцiї, що здiйсненi в межах України iз

застосуванням платiжних карток, емiтованих нерезидентами, та за

операцiї, якi здiйсненi за межами України iз застосуванням

платiжних карток, емiтованих резидентами, проводяться через

кореспондентськi рахунки, вiдкритi в розрахунковому банку

мiжнародної платiжної системи або в банку-кореспондентi

розрахункового банку мiжнародної платiжної системи, у валютi,

визначенiй у договорi мiж емiтентом (еквайром) та платiжною

органiзацiєю мiжнародної платiжної системи.

6.8. Загальнi умови органiзацiї та особливостi здiйснення

мiжбанкiвських розрахункiв мiж членами платiжної

системи-резидентами України за операцiї, що виконанi iз

застосуванням платiжних карток, за участю розрахункового банку

регулюються нормативно-правовими актами Нацiонального банку

України щодо органiзацiї мiжбанкiвських розрахункiв.

6.9. Мiжбанкiвськi розрахунки мiж членами платiжних систем за

операцiями з платiжними картками, емiтованими банками-резидентами,

можуть виконуватися за клiринговою схемою.

6.10. Принциповий (асоцiйований) член платiжної системи

самостiйно органiзовує та виконує розрахунки з банками чи

фiнансовими установами, що не є членами платiжної системи, а

беруть участь у розповсюдженнi та/або видачi готiвки за платiжними

картками згiдно з договором з цим членом. Такi розрахунки

здiйснюються на умовах, визначених взаємними договорами, з

дотриманням вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку

України щодо органiзацiї мiжбанкiвських розрахункiв.

6.11. Розрахунки за операцiї з платiжними картками, виконанi

на територiї України як резидентами, так i нерезидентами, мiж

еквайрами й торговцями, а також мiж платiжними органiзацiями

небанкiвських платiжних систем-нерезидентiв i торговцями,

здiйснюються лише у валютi України згiдно з правилами, визначеними

платiжною органiзацiєю платiжної системи i в порядку, обумовленому

в договорi.

6.12. Строки проведення переказу за допомогою платiжних

карток визначаються правилами платiжної системи та договорами, що

укладаються мiж членами та учасниками платiжної системи. При цьому

строк виконання мiжбанкiвського переказу, що здiйснюється на

пiдставi клiрингових вимог, виконується в строк до трьох

операцiйних днiв.

Внутрiшньобанкiвський переказ виконується в строк,

установлений внутрiшнiми нормативними актами банку, але не може

перевищувати двох операцiйних днiв.

7. Загальнi вимоги до внутрiшньодержавних

платiжних систем

7.1. Внутрiшньодержавнi платiжнi системи можуть створюватися

банками-резидентами разом з iншими фiнансовими та нефiнансовими

установами (пiдприємствами) шляхом упровадження власних проектiв

або впровадження проектiв iнших розробникiв платiжних систем.

7.2. Реалiзацiя проектiв та функцiонування

внутрiшньодержавних платiжних систем здiйснюється з урахуванням

вимог та рекомендацiй мiжнародних стандартiв, прийнятих

Мiжнародною органiзацiєю зi стандартизацiї (iSО), Європейського

комiтету iз банкiвських стандартiв (ЕСВS), а також рiшень

мiжнародних платiжних систем.

7.3. Технiчнi засоби, що використовуються в платiжнiй

системi, мають вiдповiдати вимогам вiдповiдних державних або

мiжнародних стандартiв. Програмне забезпечення, крiм програмного

забезпечення власної розробки, повинне мати вiдповiднi лiцензiї

вiд виробника.

7.4. У внутрiшньодержавних платiжних системах мають бути

передбаченi заходи захисту iнформацiї, що складаються з

органiзацiйних заходiв та програмно-технiчних рiшень iз

застосуванням засобiв криптографiчного захисту iнформацiї.

7.5. Програмно-технiчнi рiшення iз захисту iнформацiї мають

реалiзовувати алгоритми криптографiчного захисту iнформацiї, що

визначенi у вiдповiдних державних стандартах України, або мати

вiдповiдну лiцензiю на їх використання вiд уповноваженого органу

лiцензування.

7.6. На етапi впровадження внутрiшньодержавної платiжної

системи в промислову експлуатацiю має бути визначена її платiжна

органiзацiя. У разi створення одноемiтентної внутрiшньодержавної

платiжної системи функцiї платiжної органiзацiї може виконувати

банк, що створює систему i є її власником.

7.7. Для створеної платiжної системи до початку її

промислової експлуатацiї платiжна органiзацiя має розробити i

зареєструвати у встановленому законодавством порядку знак для

товарiв i послуг платiжної системи (далi - логотип). Для

одноемiтентної внутрiшньодержавної платiжної системи як логотип

може бути використаний логотип банку, що є її власником.

7.8. Зображення логотипа платiжної системи має наноситися на

платiжнi картки цiєї системи i мати мiсце там, де здiйснюються

операцiї iз застосуванням цих карток.

7.9. З метою зменшення ризикiв невиконання зобов'язань у разi

неплатоспроможностi емiтентiв та/або еквайрiв платiжнi органiзацiї


внутрiшньодержавних багатоемiтентних платiжних систем повиннi

сформувати й постiйно пiдтримувати страховий фонд з покриття

ризикiв неплатежiв за операцiями з платiжними картками. Страховий

фонд може використовуватися лише платiжною органiзацiєю цiєї

системи за потреби погашення заборгованостi члена платiжної

системи перед iншими її членами та учасниками (за встановленими

цiєю органiзацiєю правилами, якi передбаченi її установчими та

нормативними документами).

7.10. Розмiр страхового фонду визначається за методикою,

визначеною платiжною органiзацiєю внутрiшньодержавної платiжної

системи. Способи та порядок формування страхового фонду повиннi

вiдповiдати законодавству України.

7.11. Платiжною органiзацiєю має бути розроблене Положення

про внутрiшньодержавну платiжну систему, що визначає правила її

дiяльностi. Це Положення має визначати органiзацiйну структуру

платiжної системи, умови членства, порядок вступу та виходу з неї,

опис платiжних засобiв, правила виконання розрахункiв за

операцiями з цими платiжними засобами, управлiння ризиками та

безпекою в системi, порядок вирiшення спорiв та iнше, визначене

платiжною органiзацiєю.

8. Контроль за операцiями

iз застосуванням платiжних карток

8.1. Контроль за дiяльнiстю банкiв з виконання операцiй

емiсiї та еквайрингу платiжних карток здiйснює Нацiональний банк

України.

8.2. Контроль за порядком облiку торговцями операцiй, що

здiйснюються iз застосуванням платiжних карток, а також порядком

облiку коштiв суб'єктами господарювання за операцiями з

корпоративними платiжними картками здiйснюється органами, яким цi

повноваження наданi законодавством України.

8.3. Контроль за використанням коштiв iз картрахункiв

здiйснюється власниками цих рахункiв.

8.4. У разi порушень банком вимог цього Положення та iнших

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, що

регулюють здiйснення розрахункiв iз застосуванням платiжних

карток, уживаються адекватнi допущеному порушенню заходи впливу,

передбаченi законодавством України.

Заступник директора

Департаменту платiжних систем -

начальник управлiння Л.В.Письменна

Завiдуючий сектором методологiї та

органiзацiї безготiвкових платежiв населення

Департаменту платiжних систем В.i.Харченко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Нацiонального банку України

_______________ П.М.Сенищ

 

Додаток 1

до Положення про порядок емiсiї

платiжних карток i здiйснення

операцiй з їх застосуванням

Департамент платiжних систем

Нацiонального банку України

01008, м.Київ, вул.iнститутська, 9

Повiдомлення

Нацiонального банку України

про початок (завершення) емiсiї (розповсюдження)

та еквайрингу платiжних карток

вiд "___"_____________ р.

_____________________________________________ повiдомляє про:

(назва установи банку, код банку)

1) початок (завершення) емiсiї (розповсюдження) платiжних

карток:

(непотрiбне закреслити)

--------------------------------------------------------------------

Назва платiжної|iдентифiкацiйний|Дата початку (завершення)|Тип (вид)

системи1 |номер емiтента |емiсiї (розповсюдження)2 |платiжних

|за кожним видом | (непотрiбне закреслити) |карток3

|платiжної картки| |

---------------+----------------+-------------------------+---------

--------------------------------------------------------------------

2) початок (завершення) еквайрингу платiжних карток:

(непотрiбне закреслити)

------------------------------------------------------------------

Назва платiжної |Дата початку (завершення) |Тип платiжних карток3

системи1 | еквайрингу4 |

| (непотрiбне закреслити) |

-----------------+--------------------------+---------------------

------------------------------------------------------------------

Керiвник

установи банку ______________ _____________________________


(пiдпис) (прiзвище, iм'я, по батьковi)

М.П.

Заступник директора

Департаменту платiжних систем -

начальник управлiння Л.В.Письменна

Завiдуючий сектором методологiї та

органiзацiї безготiвкових платежiв населення

Департаменту платiжних систем В.i.Харченко

--------------------------------

1 Вiдомостi мають включати: назву платiжної системи, загальнi

вiдомостi про платiжну систему (внутрiшньодержавна, мiжнародна,

банкiвська, небанкiвська, одноемiтентна, багатоемiтентна).

2 Датою початку емiсiї (розповсюдження) платiжних карток є

дата вiдкриття першого картрахунку та/або видача клiєнту першої

платiжної картки нового типу (виду) вiдповiдної платiжної системи.

Датою завершення емiсiї (розповсюдження) платiжних карток є дата

вiдкриття останнього картрахунку та/або видача клiєнту останньої

платiжної картки вiдповiдної платiжної системи.

3 Вiдомостi мають включати тип (вид) карток: з мiкросхемою, з

магнiтною смугою, сумiщенi, електронний гаманець/чек, звичайна,

срiбна, золота, електронна тощо.

4 Датою початку (завершення) еквайрингу платiжних карток є

дата укладення (закiнчення термiну дiї або розiрвання) договору

еквайра з торговцем або проведення еквайром першої (останньої)

операцiї з використанням платiжної картки вiдповiдної платiжної

системи (якщо еквайр та емiтент є однiєю особою).

Додаток 2

до Положення про порядок емiсiї

платiжних карток i здiйснення

операцiй з їх застосуванням

Порядок

визначення iдентифiкацiйних номерiв платiжних карток

i присвоєння iдентифiкацiйних номерiв емiтента

внутрiшньодержавних платiжних систем

1. Визначення iдентифiкацiйних номерiв платiжних карток

внутрiшньодержавних платiжних систем здiйснюється вiдповiдно до

вимог державного стандарту ДСТУ 3616-1-97 (iSО/iЕС 7812-1: 1993)

та цього Порядку.

2. iдентифiкацiйний номер платiжної картки має мiстити не

бiльше нiж 19 цифр. Для зручностi ручного запису та введення

реквiзитiв платiжної картки рекомендується здiйснювати запис цього

номера у формi, що мiстить 4 цифровi групи, роздiленi мiж собою

пробiлом, по 4 цифри в кожнiй групi.

3. iдентифiкацiйний номер, що зазначається на платiжнiй

картцi, має два основнi складники: iдентифiкацiйний номер

емiтента, iдентифiкатор особистого рахунку, а також контрольну

цифру. Структура iдентифiкацiйного номера наведена в таблицi.

Таблиця

------------------------------------------------------------------

iдентифiкацiйний номер |iдентифiкатор особистого| Контрольна

емiтента | рахунку | цифра

---------------------------+------------------------+-------------

59 | ХХХХ | NNNN | С

----+----------------------+------------------------+-------------

|iдентифiкатор емiтента| (змiнна довжина, |(одна цифра)

| (постiйна довжина - |але не бiльше 2 цифр) |

| 4 цифри) | |

------------------------------------------------------------------

Цифри "59" iдентифiкацiйного номера емiтента вказують на

належнiсть до системи нацiональної реєстрацiї емiтентiв платiжних

карток.

iдентифiкатор емiтента (ХХХХ) присвоює Нацiональний банк

України банкам - юридичним особам за їх заявою, що надсилається за

формою, наведеною нижче. Якщо банк - юридична особа є одночасно

членом кiлькох платiжних систем, то йому присвоюється окремий

iдентифiкатор емiтента в кожнiй платiжнiй системi. Платiжна

органiзацiя багатоемiтентної внутрiшньодержавної платiжної системи

для присвоєння банкам - членам системи iдентифiкаторiв емiтентiв

може централiзовано подати Нацiональному банку України заяви

емiтентiв про це та копiю Положення про внутрiшньодержавну

платiжну систему.

iдентифiкатор особистого рахунку (NN ... NN) присвоюється

емiтентом платiжних карток вiдповiдно до встановлених ним правил

або правил, якi встановленi платiжною органiзацiєю

багатоемiтентної внутрiшньодержавної платiжної системи.

iдентифiкатор особистого рахунку може мiстити цифри, що

iдентифiкують фiлiю банку - юридичної особи.

Контрольна цифра (С) визначається на пiдставi всiх попереднiх

цифр iдентифiкацiйного номера згiдно з алгоритмом обчислення, що

наведений у ДСТУ 3616-1-97.

4. Нацiональний банк України веде офiцiйний реєстр

iдентифiкацiйних номерiв емiтентiв платiжних карток

внутрiшньодержавних платiжних систем. До реєстру iдентифiкацiйних

номерiв емiтентiв платiжних карток мають бути включенi всi

банкiвськi установи, що належним чином зареєстрованi Нацiональним

банком України та здiйснюють емiсiю платiжних карток

внутрiшньодержавних платiжних систем.

Присвоєний Нацiональним банком України iдентифiкатор емiтента


На правах рекламы: