Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Постанова"Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням " Правління Національного банку України
описание | темы | ключевые слова 


Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням

Постанова Правління Національного банку України
від 27 серпня 2001 року N 367

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2001 р. за N 954/6145

Відповідно до статті 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 24.09.99 N 479 "Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22.11.99 за N 802/4095 (зі змінами).

3. Департаменту платіжних систем після державної реєстрації довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.Голова
В. С. Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 27 серпня 2001 р. N 367

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2001 р. за N 954/6145Положення
про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням

Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Положення встановлює загальні вимоги Національного банку України до порядку здійснення банками емісії платіжних карток, визначає операції, що здійснюються з їх застосуванням, та порядок розрахунків за цими операціями, а також установлює загальні вимоги до внутрішньодержавних платіжних систем, що створюються в Україні.

Особливості застосування платіжних карток внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем регулюються окремими нормативно-правовими актами Національного банку України та правилами платіжних систем з урахуванням вимог цього Положення.

Дія Положення поширюється на членів та учасників внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, які є суб'єктами відносин, що виникають при здійсненні операцій, ініційованих за платіжними картками цих платіжних систем.

1. Терміни та визначення

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки;

авторизаційний ліміт - мінімальна сума операції, вище якої авторизація емітентом чи особою, що діє за його дорученням, є обов'язковою;

агент - банк чи фінансова установа, яка за договором з емітентом розповсюджує емітовані ним платіжні картки;

асоційований член платіжної системи - банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу за гарантіями, що надані платіжній організації іншим банком - принциповим членом;

багатоемітентна платіжна система - платіжна система, яка включає двох і більше емітентів;

банківський автомат самообслуговування (банкомат) - програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, унесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

видача готівки - операція з видачі держателю платіжної картки грошей у готівковій формі через банкомат, касу банку, фінансової установи або пункт обміну іноземної валюти уповноваженого банку;

витратний ліміт - гранична сума коштів, що доступна держателю платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки. Обчислюється як сума залишку на картрахунку за мінусом суми незнижувального залишку та суми заблокованих, але не списаних коштів, а в разі відкриття клієнту кредитної лінії - як сума кредитної лінії та залишку коштів на картрахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів;

внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом і яка здійснює свою діяльність виключно в межах України;

дебетова схема - платіжна схема, що передбачає розрахунки за операції з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на його картковому рахунку;

держатель платіжної картки - фізична особа - клієнт або довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує платіжну картку для ініціювання переказу грошей з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції з її застосуванням;

дисконтна (клубна) картка - картка, що емітується, розповсюджується нефінансовими установами (компаніями, об'єднаннями покупців, клубами тощо) і яка засвідчує, що її пред'явник має право на одержання відповідних послуг, знижок тощо від цих установ;

довірена особа клієнта - фізична особа (член сім'ї клієнта, працівник клієнта - юридичної особи, фізичної особи - підприємця та інші), визначена в договорі між емітентом і клієнтом, якій клієнт довірив виконання операцій з використанням платіжної картки за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його картковому рахунку;

документ за операцією із застосуванням платіжної картки - документ, що підтверджує виконання операції з використанням платіжної картки, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються гроші на рахунки;

еквайринг - діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток;

еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа - член платіжної системи, яка здійснює еквайринг;

емісія - проведення операцій з відкриття картрахунків і випуску платіжних карток певної платіжної системи;

емітент - член платіжної системи, який здійснює емісію платіжних карток;

імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп;

картковий рахунок (картрахунок) - поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками;

клієнт - фізична або юридична особа, філія, представництво, відділення, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи (далі - юридична особа), яка уклала договір з емітентом про надання та використання платіжних карток;

кліринг - механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог членів платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань;

клірингова установа - юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги;

код авторизації - код, що формується й надається емітентом або особою, яка діє за його дорученням, - членом або учасником платіжної системи за результатами позитивної авторизації;

корпоративна картка - платіжна картка, емітована на ім'я довіреної особи клієнта - юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

кредитна схема - платіжна схема, що передбачає виконання розрахунків за операції з платіжною карткою за рахунок кредиту банку;

міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн;

наперед оплачена платіжна картка - платіжна картка, яка дає змогу виконувати операції в межах витратного ліміту, прописаного в самій картці, а перерахування коштів за операції здійснювати з картрахунку клієнта або консолідованого рахунку банку, на якому обліковуються кошти, унесені клієнтами;

незнижувальний залишок - мінімальна сума коштів клієнта на картрахунку, що обумовлена в договорі клієнта з банком, яка на термін дії картки повинна залишатися на картрахунку й не може бути використана клієнтом;

неплатоспроможність - нездатність члена платіжної системи в строк, установлений договором або визначений законодавством України, у повному обсязі виконати свої зобов'язання щодо переказу грошей за виконані операції із застосуванням платіжних карток;

овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком у разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого витратного ліміту;

одноемітентна платіжна система - платіжна система одного банку, який одночасно виконує функції платіжної організації, емітента та еквайра;

особиста картка - платіжна картка, емітована на ім'я клієнта - фізичної особи, що не є суб'єктом підприємницької діяльності;

платіжна картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових установ, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;

платіжна організація - юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток до платіжної системи, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до законодавства та договору;

платіжна система - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей;

платіжна схема - умови, за якими виконується облік операцій за платіжними картками клієнта та здійснюються розрахунки за ці операції. Може бути дебетовою або кредитною;

платіжне повідомлення - сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною карткою, що визначає вид операції та суму коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані, визначені правилами платіжної системи;

платіжний термінал - пристрій, призначений для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки. Може бути банківським і торговельним та з'єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки друкувальним пристроєм цього засобу;

принциповий (основний) член платіжної системи - банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу платіжних карток;

процесинг - діяльність, що включає в себе виконання за дорученням емітентів авторизації, збір, оброблення, зберігання й надання членам системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками;

процесинговий центр - юридична особа, що здійснює процесинг;

розповсюдження платіжних карток - видача на підставі агентського договору банком чи фінансовою установою, яка не є членом платіжної системи, платіжних карток, емітованих членом платіжної системи;

розрахунковий банк - уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам платіжної системи та виконує взаєморозрахунки між ними;

система електронної комерції - сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил, використання яких дає змогу споживачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, виконати замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг);

сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів платіжної картки;

стоп-лист - список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-лист може бути електронним та паперовим;

страховий фонд - фонд, призначений для погашення платіжною організацією або розрахунковим банком заборгованості члена платіжної системи в разі його неплатоспроможності;

торговець - суб'єкт підприємницької діяльності, який, відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією, приймає до обслуговування платіжні картки з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі, що надаються банками та фінансовими установами);

учасник платіжної системи - юридична або фізична особа - суб'єкт відносин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи;

член платіжної системи - юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України.

Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значенні, визначеному Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", іншими законодавчими актами.

2. Загальні положення

2.1. Правовідносини, що виникають у зв'язку з емісією платіжних карток, здійсненням операцій з їх застосуванням, а також із проведенням розрахунків за вказаними операціями в межах України, регулюються законами України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами Національного банку України, а також правилами платіжних систем та договорами, що укладаються між учасниками платіжних систем.

2.2. На території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних платіжних систем, та платіжні картки, емітовані членами міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами України).

2.3. Для здійснення безготівкових розрахунків та видачі готівки із застосуванням платіжних карток в Україні можуть створюватися внутрішньодержавні банківські одноемітентні та багатоемітентні платіжні системи.

2.4. Положення про внутрішньодержавну платіжну систему, що визначає правила діяльності одноемітентної або багатоемітентної внутрішньодержавної платіжної системи, має бути узгоджене платіжною організацією цієї системи з Національним банком України до початку емісії платіжних карток. Емісія платіжних карток внутрішньодержавної платіжної системи розпочинається після узгодження зазначеного Положення з Національним банком України.

2.5. Банки, клірингові установи, а також інші установи, що надають фінансові послуги із застосуванням платіжних карток, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих системах. Укладення таких договорів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

2.6. Еквайринг у межах України здійснюється виключно юридичними особами - резидентами, що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи.

2.7. Принципові та асоційовані члени внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, якщо це дозволено правилами відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з банками-резидентами та фінансовими установами - резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про виконання останніми функцій з розповсюдження серед своїх клієнтів платіжних карток емітента.

Банки - члени платіжних систем можуть укладати договори з іншими банками-резидентами та фінансовими установами - резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про видачу готівкових коштів за платіжними картками.

Платіжні організації небанківських платіжних систем - нерезиденти можуть укладати з банками-резидентами та фінансовими установами - резидентами угоди про розповсюдження останніми серед своїх клієнтів платіжних карток цих систем та видачу готівкових коштів, а також з торговцями про приймання ними платіжних карток цих систем та проведення взаєморозрахунків.

2.8. Члени міжнародних платіжних систем - резиденти можуть укладати угоди з банками-нерезидентами про виконання останніми еквайрингу на території країни банку-нерезидента, якщо це дозволено правилами відповідної міжнародної платіжної системи та законодавством країни банку-нерезидента.

2.9. Разом із зацікавленими нефінансовими установами (компаніями, об'єднаннями покупців, клубами тощо) банки-резиденти - члени платіжних систем можуть емітувати картки, що є одночасно платіжними і містять ознаки дисконтних або клубних карток.

2.10. Банк, що став принциповим або асоційованим членом внутрішньодержавної чи міжнародної платіжної системи і має намір здійснювати емісію платіжних карток та/або еквайринг за операціями з ними, емісію/еквайринг нових типів (видів) платіжних карток, якщо він уже є членом платіжної системи, або розповсюджувати картки небанківських платіжних систем - нерезидентів, зобов'язаний за 15 днів до початку емісії (еквайрингу) або розповсюдження платіжних карток повідомити про це Національний банк України за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

3. Емісія платіжних карток

3.1. Емісія платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням у межах України проводиться банками, що мають банківську ліцензію Національного банку України.

За наявності такої ліцензії банки мають право здійснювати емісію платіжних карток і здійснювати операції з їх використанням без отримання дозволу на здійснення цих операцій.

3.2. Банки-резиденти мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем і здійснювати емісію платіжних карток міжнародних платіжних систем, призначених для застосування за межами України, при наявності банківської ліцензії і за умови отримання письмового дозволу Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

3.3. Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнту або його довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом, за винятком неперсоніфікованих наперед оплачених платіжних карток, що можуть продаватися емітентами без обов'язкового оформлення договору в письмовій формі.

Письмовий договір емітента з клієнтом укладається в обов'язковому порядку, якщо клієнту надається персоніфікована платіжна картка, яка залишається у власності емітента.

3.4. Фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, емітент надає особисті платіжні картки, а юридичним особам і фізичним особам - підприємцям - корпоративні платіжні картки.

3.5. Укладення договору про надання та використання платіжних карток здійснюється згідно із законодавством України та правилами платіжної системи. Цей договір може включати норми, що визначають як порядок відкриття картрахунку, так і порядок здійснення розрахунків за операціями, що здійснені з використанням платіжної картки. Допускається укладення окремого договору про відкриття картрахунку.

3.6. Перед укладенням договору емітент або агент, який від імені емітента розповсюджує платіжні картки, зобов'язаний ознайомити клієнта з умовами одержання платіжної картки, переліком необхідних для пред'явлення документів, тарифами на обслуговування та правилами користування платіжною карткою. Ця інформація має бути викладена в доступній формі та знаходитись у доступному для клієнтів місці, а також надаватися в письмовій або електронній формі клієнтам та їх довіреним особам за їх бажанням.

3.7. У договорі мають бути визначені предмет договору, права і обов'язки клієнта та емітента, їх відповідальність, порядок розгляду спорів, зокрема:

тип (вид) платіжної картки і термін дії;

види операцій, які держатель картки має право здійснювати з її використанням, правила їх здійснення;

умови обслуговування картрахунку (за дебетовою чи кредитною схемою, розміри гарантійного забезпечення та/або незнижувального залишку коштів на картрахунку, порядок кредитування клієнта);

доручення емітенту на виконання дебетування картрахунку на суму операцій, виконаних держателем платіжної картки, за платіжними повідомленнями еквайрів;

тарифи банку з обслуговування операцій із застосуванням платіжної картки на час укладення договору;

право клієнта на одержання виписок про стан його картрахунку та умови їх отримання (поштою, особисто тощо);

відповідальність банку за невиконання своїх зобов'язань;

відповідальність клієнта за втрату картки та невиконання своїх фінансових зобов'язань;

порядок подання, строки та процедури розгляду претензій у разі непогодження клієнта з виписками за операціями з картрахунку;

умови забезпечення сторонами безпеки при користуванні платіжною карткою;

необхідність термінового повідомлення про втрату (крадіжку) платіжної картки;

номер телефону, адреса установи, до якої слід звернутися з цього приводу та з приводу інших непередбачених ситуацій, і процедура фіксування факту звернення клієнта (держателя платіжної картки);

обставини, за яких банк може згідно з чинним законодавством повідомляти про стан карткового рахунку третім сторонам та інше залежно від умов банку і правил платіжної системи.

Один з примірників договору між емітентом і клієнтом має бути переданий клієнту. У разі змін умов обслуговування картрахунків та тарифів банку останній зобов'язаний повідомити про це клієнта не пізніше ніж за 21 день до введення цих змін. Повідомлення клієнта емітентом може бути зроблено через загальнонаціональні засоби масової інформації, особисто або в інший спосіб, передбачений договором.

3.8. Розповсюджувати платіжні картки та укладати договори від імені емітента зі своїми клієнтами можуть також агенти, які уклали договори з емітентом.

Договір на розповсюдження платіжних карток, який укладається між емітентом і агентом, має визначати види платіжних карток, що будуть розповсюджуватися агентом, порядок взаємодії і взаєморозрахунків, розподіл комісійних, строк випуску картки, форми і зміст документів, які укладаються з клієнтом, умови відкриття та ведення картрахунків, порядок вирішення спорів і відповідальність сторін тощо.

Відповідальність перед платіжною організацією платіжної системи за операціями, що здійснені з використанням платіжних карток, розповсюджених агентом, несе емітент - член платіжної системи.

3.9. Відкриття картрахунків здійснюється відповідно до законодавства України. Для відкриття картрахунків клієнти подають до банків документи, які необхідні для відкриття поточних рахунків, відповідно до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259, зі змінами.

Клієнти-резиденти можуть відкривати картрахунки за межами України й отримувати платіжні картки, емітовані нерезидентами, з урахуванням обмежень, установлених законодавством України про валютне регулювання.

3.10. У разі застосування дебетової схеми обслуговування для клієнтів відкриваються окремі картрахунки, що ведуться в режимі поточних рахунків, з урахуванням обмежень, установлених законодавством.

3.11. У разі застосування кредитної схеми клієнтам відкриваються окремі картрахунки.

3.12. На одному картрахунку можуть відображатися операції із застосуванням різних видів платіжних карток однієї або кількох платіжних систем, виданих самому клієнту та/або його довіреним особам у національній та/або іноземній валютах.

3.13. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки фізичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів через касу свого або іншого банку, через банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати), шляхом переказу коштів з інших поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням і здійснюється з урахуванням обмежень (у тому числі режиму картрахунків в іноземній валюті), установлених законодавством України.

Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки юридичних осіб здійснюється з їх поточних рахунків і за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента, яка була повернена довіреною особою клієнта в касу юридичної особи як невикористана або як відшкодування за кошти, використані понад установлені норми витрат.

3.14. Для обліку операцій фізичних осіб з використанням наперед оплачених платіжних карток банк може відкривати консолідований картрахунок для всіх емітованих ним наперед оплачених платіжних карток. Для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців схема обслуговування наперед оплачених платіжних карток не застосовується.

3.15. Вид платіжної картки, що емітується членом платіжної системи, тип її носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема тощо), реквізити, що наносяться на неї в графічному вигляді, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, у якій ця картка застосовується, з урахуванням вимог, установлених відповідними державними стандартами України та міжнародними стандартами, прийнятими Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку, є реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента картки.

Правилами платіжної системи можуть бути встановлені додаткові реквізити платіжної картки.

Платіжні картки внутрішньодержавних платіжних систем повинні містити нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер емітента, визначений відповідно до вимог, наведених у додатку 2 до цього Положення.

Крім зазначених вище обов'язкових реквізитів, платіжна картка має містити реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя, за винятком неперсоніфікованих наперед оплачених платіжних карток.

4. Еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток

4.1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, еквайр проводить на підставі договору.

Договір між еквайром і торговцем надає право останньому приймати до оплати платіжні картки відповідної платіжної системи з дотриманням її правил і має включати:

зобов'язання еквайра щодо навчання персоналу торговця правилам приймання платіжних карток та зобов'язання торговця не допускати до обслуговування карток персонал, який не пройшов курс відповідного навчання;

види (типи) платіжних карток, які приймаються;

порядок дій касирів щодо ідентифікації платіжних карток, авторизації, роботи зі стоп-листами, з обладнанням, вилучення платіжних карток тощо;

зобов'язання торговця на видному місці розміщувати логотип платіжної системи, що інформує клієнтів про можливість оплати товарів (послуг) за допомогою платіжної картки;

зобов'язання торговця не підвищувати ціну на товар (послугу), якщо він (вона) оплачується за допомогою платіжної картки, а не готівкою;

спосіб авторизації та авторизаційний ліміт;

порядок і строки одержання стоп-листів;

строки відшкодування торговцю суми проведених операцій за платіжними картками визначеної платіжної системи;

розмір комісійних, які отримує еквайр, і порядок їх утримання;

порядок повернення сум за операціями, що опротестовані клієнтами, емітентами або платіжною системою, та доручення на договірне списання цих сум з поточних платежів на користь торговця, перелік супровідної документації, яку еквайр має надати торговцю за опротестованими операціями;

термін, на який дія договору може бути подовжена в разі опротестування операції клієнтами, емітентами або платіжною системою після його розірвання, та порядок повернення цих сум;

розподіл збитків між торговцем та еквайром та/або перехід відповідальності до однієї зі сторін, випадки, за яких це відбувається (несанкціонований доступ до обладнання для обслуговування карток, використання третьою особою в торговця підробленої, фальшивої, викраденої платіжної картки тощо);

доручення еквайру за обставин несанкціонованого умовами договору використання торговцем платіжного терміналу, імпринтеру або платіжних карток третіх осіб діяти відповідно до умов договору (блокування авторизації, вилучення обладнання, ініціювання припинення дії договору тощо);

зобов'язання торговця та еквайра терміново повідомляти один одного та правоохоронні органи про всі обставини, які можна розглядати як протиправну діяльність щодо використання платіжних карток у торговця;

порядок вилучення платіжних карток, якщо це передбачено правилами платіжної системи;

інше.

4.2. Клієнти та їх довірені особи застосовують платіжні картки відповідно до умов договору з емітентом як засіб для безготівкової оплати за товари (послуги), для перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб, для оплати за товари (послуги), купівля (одержання) яких здійснюється в системах електронної комерції, а також як засіб для одержання готівки в касах банків, фінансових установ, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банкомати.

Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням та іншими законодавчими актами України.

4.3. Придбані із застосуванням платіжної картки товари можуть бути повернені особі, яка їх продала, згідно з правилами, установленими відповідними нормативно-правовими актами.

Повернення коштів за повернений товар, неотриману (неякісну) послугу здійснюється шляхом їх зарахування на картрахунок у порядку, визначеному правилами платіжної системи, або готівкою, якщо це не суперечить правилам платіжної системи.

4.4. Операції, що здійснюються на території України держателями платіжних карток, виконуються тільки у валюті України.

Виняток становить одержання клієнтами - держателями платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем готівки в іноземній валюті зі своїх картрахунків в іноземній валюті в касах і банкоматах уповноважених банків-емітентів.

Операції з видачі готівкової іноземної валюти за платіжними картками міжнародних платіжних систем здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання.

4.5. За здійснені операції банки отримують комісійну винагороду, порядок нарахування, сплати та розмір якої встановлюється банками самостійно, виходячи з правил платіжної системи, тарифів банку та нормативно-правових актів Національного банку України.

4.6. При виконанні операцій із застосуванням платіжних карток за дебетовою схемою у разі відсутності (недостатності) коштів на картрахунку клієнта допускається виникнення овердрафту. Його умови визначаються при відкритті картрахунку та вказуються в договорі про відкриття картрахунку.

4.7. Надання кредитів (у тому числі овердрафту) для проведення операцій за платіжними картками здійснюється з урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України з питань кредитування, та іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.8. Довірені особи клієнтів - юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців можуть здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та одержувати готівку із застосуванням корпоративних платіжних карток у таких випадках:

а) одержання готівки у валюті України для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України з питань регулювання готівкового обігу;

б) здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті України, пов'язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України;

в) одержання готівки в іноземній валюті за межами України для оплати витрат на відрядження;

г) здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, пов'язаних з витратами на відрядження та витратами представницького характеру.

Кошти, які списані з картрахунку юридичної особи або фізичної особи - підприємця за операції, що перелічені в підпунктах "а" - "г" цього пункту, уважаються виданими під звіт держателю платіжної картки. Використання коштів має бути підтверджене відповідними звітними документами1. Повернення довіреною особою клієнта невикористаних коштів та відшкодування власнику корпоративного картрахунку коштів, використаних понад встановлені норми, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних картрахунків здійснюється власниками цих рахунків.

____________
1 Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом та дипломатичними привілеями, самостійно визначають потребу підтвердження цих операцій звітними документами.

4.9. Корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для оплати в іноземній валюті договорів (контрактів), що здійснюється від імені резидентів та представництв юридичних осіб - нерезидентів.

Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карток.

4.10. Держатель платіжної картки зобов'язаний використовувати її відповідно до вимог законодавства України і умов договору, укладеного з емітентом, та не допускати використання платіжної картки особами, які не мають на це права або повноважень, якщо інше не передбачено правилами платіжної системи.

Клієнт несе передбачену договором відповідальність за виконання грошових зобов'язань за операціями, що здійснені з використанням платіжної картки, до часу отримання емітентом заяви клієнта або держателя платіжної картки про призупинення здійснення операцій з її застосуванням і встановлення платіжної картки в стоп-лист. При отриманні такої заяви емітент має ідентифікувати клієнта (держателя платіжної картки) і зафіксувати дату та час його звернення на умовах та згідно з процедурами, передбаченими договором. Порядок і строки подання заяви та встановлення картки в стоп-лист і її вилучення з нього встановлюються правилами платіжної системи та обумовлюються в договорі.

У разі втрати платіжної картки клієнт або її держатель має негайно повідомити про це емітента. В іншому разі емітент не несе відповідальності за переказ грошей, ініційований за допомогою цієї платіжної картки, до отримання такого повідомлення, якщо інше не передбачено договором.

4.11. Емітент зобов'язаний тимчасово призупинити здійснення операцій з використанням платіжної картки, а також вжити заходів з її вилучення в разі отримання заяви безпосередньо від клієнта або держателя платіжної картки про її втрату, а також у разі її отримання від агента, що розповсюджує платіжні картки.

Платіжна організація (розрахунковий банк) має право ухвалити рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій з використанням платіжних карток, емітованих певним емітентом, відповідно до правил платіжної системи.

Емітент має право ухвалити рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій з використанням певної платіжної картки, а також про вилучення платіжної картки за наявності обставин, що свідчать про неправомірне використання платіжної картки або її реквізитів, користування платіжною карткою не уповноваженою на те особою, в інших випадках, установлених договором.

Порядок тимчасового призупинення здійснення операцій з використанням платіжної картки, а також її вилучення і повідомлення про це клієнта встановлюється правилами платіжної системи і договором про надання та використання платіжних карток.

4.12. Еквайр зобов'язаний тимчасово (на строк, визначений правилами платіжної системи) призупинити відшкодовування торговцю суми грошей за проведеною операцією з використанням платіжної картки визначеної платіжної системи, якщо за цією операцією надійшло опротестування клієнта, емітента або платіжної системи та/або на підставі доручення на договірне списання, якщо ця сума зарахована на рахунок торговця, здійснити списання такої суми з поточних платежів, що надходять на користь торговця, і надати торговцю копії відповідних документів за опротестованою операцією (платежем). Після завершення процедури опротестування операції (платежу) еквайр зобов'язаний відшкодувати торговцю відповідну суму грошей та проценти за її використання (якщо вони передбачені умовами договору) або надати копії документів, які підтверджують зобов'язання еквайра згідно з правилами відповідної платіжної системи на відшкодування цієї суми на користь клієнта, емітента або платіжної системи та копії документів, що свідчать про здійснення відшкодування.

Еквайр зобов'язаний тимчасово (на строк, визначений правилами платіжної системи) призупинити надання послуг торговцю та/або вилучити обладнання для обслуговування платіжних карток і почати процедуру розірвання договору з торговцем за наявності обставин, що свідчать про неправомірне або не передбачене договором використання торговцем чи третьою особою платіжних карток або їх реквізитів, платіжного терміналу, імпринтера та іншого обладнання, наданого еквайром торговцю для обслуговування платіжних карток, користування зазначеним обладнанням не уповноваженою на те особою та в інших випадках, визначених договором, і повідомити про це правоохоронні органи в порядку, передбаченому законодавством України.

Платіжна організація або еквайр мають право ухвалити рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій еквайрингу з використанням платіжних карток певним торговцем також і в інших випадках, передбачених правилами платіжної системи та/або умовами договору.

5. Загальні правила документообігу при розрахунках за операціями із застосуванням платіжних карток

5.1. Документи за операціями із застосуванням платіжних карток та інших документів, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу, можуть бути паперовими та електронними. Вимоги до засобів формування документів за операціями із застосуванням платіжних карток і їх оброблення визначаються платіжною системою з урахуванням вимог, установлених Національним банком України.

5.2. Форми документів за операціями із застосуванням платіжних карток та інших документів, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу, установлюються правилами платіжних систем і повинні містити обов'язкові реквізити, установлені цим Положенням.

5.3. Операції держателів платіжних карток повинні виконуватися з оформленням документів за операціями із застосуванням платіжних карток на паперових носіях (сліп, квитанція платіжного термінала, чек банкомата, чек касового апарата тощо), що складаються за місцем проведення операції в такій кількості примірників, яка потрібна для всіх учасників розрахунків. Чек банкомата може друкуватися і надаватися держателю платіжної картки за його вимогою.

5.4. Сліп, квитанція платіжного термінала, чек касового апарата, чек банкомата, оформлені відповідно до вимог цього Положення, мають статус первинного документа клієнта (довіреної особи клієнта), за яким виконана операція, і можуть бути використані при врегулюванні спірних питань між клієнтом і емітентом.

5.5. У разі здійснення операцій на підприємствах торгівлі (послуг), у касах банків та в пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків, обладнаних імпринтерами, на бланку, форма якого визначена платіжною системою, оформляється сліп. В узгоджені терміни сліпи передаються еквайру для формування й направлення до процесингового центру або розрахункового банку платіжних повідомлень для оброблення та виконання на їх підставі розрахунків за виконані операції.

5.6. У разі застосування на підприємствах торгівлі (послуг), у касах банків та в пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків платіжних терміналів оформляється квитанція платіжного термінала. У цьому разі платіжне повідомлення формується платіжним терміналом і може бути передане еквайру в процесі авторизації або збережене в пам'яті термінала у формі журналу (реєстру) платіжних повідомлень, який передається еквайру в узгоджені терміни для подальшого направлення до процесингового центру чи розрахункового банку.

5.7. Сліп, квитанція платіжного термінала, що складаються торговцями, повинні включати такі обов'язкові реквізити:

ідентифікатор торговця або інші реквізити, що дають змогу його ідентифікувати;

дату здійснення операції;

вид операції (купівля, повернення);

суму операції у валюті України;

реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки платіжної системи);

код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі2;

підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи);

підпис держателя платіжної картки (у разі оформлення сліпа - обов'язково, а в разі оформлення квитанції платіжного термінала - якщо це передбачено правилами платіжної системи).

____________
2 Якщо правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням платіжних карток без виконання процедур авторизації і відповідно до них емітент бере на себе зобов'язання перед еквайром щодо виконання цих документів, то дія абзацу сьомого цього пункту на такі документи не поширюється.

5.8. Якщо торговець застосовує платіжний термінал, з'єднаний або поєднаний з реєстратором розрахункових операцій3, то його засобами друкується розрахунковий документ, у якому, крім установлених чинними нормативними актами України реквізитів чека касового апарата, є обов'язкові реквізити квитанції платіжного термінала.

____________
3 Для реєстраторів розрахункових операцій, що мають змогу друкувати розрахунковий документ (або одержувати його копію), на якому можна проставляти підпис держателя платіжної картки на першому та на інших примірниках роздрукованого розрахункового документа.

5.9. У визначених законодавством випадках, згідно з якими розрахунки за товари (послуги) допускається проводити без застосування реєстратора розрахункових операцій, документ за операцією із застосуванням платіжної картки не оформляється.

5.10. Сліп, квитанція платіжного термінала, що складаються в разі здійснення операцій з видачі готівкових коштів у касах банків і пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків, повинні включати такі обов'язкові реквізити:

ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його ідентифікувати;

дату здійснення операції;

суму та валюту операції;

реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки платіжної системи);

код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи);

підпис держателя платіжної картки (у разі оформлення сліпа - обов'язково, а в разі оформлення квитанції платіжного термінала - якщо це передбачено правилами платіжної системи).

5.11. Обов'язкові реквізити чека банкомата:

ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його ідентифікувати;

номер банкомата;

дата здійснення операції;

сума та валюта операції;

реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки платіжної системи);

код, що ідентифікує операцію в платіжній системі.

5.12. Правилами платіжних систем можуть бути передбачені також інші додаткові реквізити документів за операціями із застосуванням платіжних карток.

5.13. У разі здійснення в касах банків та в пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків операцій з видачі готівки у валюті України за платіжними картками, емітованими нерезидентами, держателю картки - фізичній особі - нерезиденту має бути виданий сліп або квитанція платіжного термінала та довідка за формою 377, що оформляється в порядку, установленому Положенням про пункти обміну іноземної валюти, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129. Довідка є підставою для зворотного обміну фізичною особою - нерезидентом залишків невикористаної валюти України на іноземну валюту. Вивезення іноземної валюти фізичними особами - нерезидентами України здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок переміщення іноземної валюти через митний кордон України.

5.14. Торговці, які здійснюють розрахункові операції в безготівковій формі із застосуванням платіжних карток, при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

5.15. Емітенти зобов'язані в порядку, визначеному договором про відкриття картрахунку, за вимогою або не рідше ніж один раз на місяць надавати клієнтам виписки про рух коштів на їх картрахунках за операціями, виконаними як самими клієнтами, так і їх довіреними особами.

5.16. Якщо клієнт має заперечення щодо операцій за картрахунком, перелік яких зазначений у виписці, то він має право протягом строку, установленого законодавством, звернутися до емітента із заявою про розгляд спірного питання або до суду (господарського суду). Розгляд заяви здійснюється емітентом у порядку та строки, визначені правилами платіжної системи, умовами договору між клієнтом і емітентом та згідно із законодавством України.

5.17. При розгляді претензій клієнта емітент у порядку та в строки, визначені правилами платіжної системи, може одержувати від еквайра документи за операціями із застосуванням платіжних карток або їх копії, що підтверджують здійснення клієнтом цих операцій.

5.18. Якщо член платіжної системи або його клієнт бере участь у розгляді спору судом, то розрахунковий банк цієї платіжної системи чи клірингова установа зобов'язані в порядку, установленому законодавством України, надавати цьому члену платіжної системи або його клієнту, а також судам та органам досудового слідства послуги для визначення достовірності інформації, яка міститься в електронних документах, що обробляються платіжною системою, яку обслуговує цей розрахунковий банк, ця клірингова установа.

Порядок оплати членом платіжної системи або його клієнтом послуг, визначених цим пунктом, здійснюється за тарифами, установленими розрахунковим банком або кліринговою установою.

6. Розрахунки за операціями з платіжними картками

6.1. Міжбанківський переказ між банками - членами платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток, здійсненими їх держателями в межах України, проводиться лише у валюті України незалежно від того, в якій валюті відкритий картрахунок клієнта.

6.2. Міжбанківський переказ між банками - членами міжнародних платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток, здійсненими їх держателями за межами України, а також за операціями, здійсненими в межах України держателями платіжних карток - нерезидентами України, проводиться у валюті, визначеній у відповідних договорах із платіжними організаціями міжнародних платіжних систем.

6.3. Якщо валюта розрахунку за операцією, яка здійснюється за допомогою платіжної картки, відрізняється від валюти картрахунку, то уповноважений банк (за результатами оброблення інформації про виконані операції) здійснює перерахунок суми за операцією у валюту картрахунку за курсом, визначеним договором між клієнтом та уповноваженим банком-емітентом.

Клієнти уповноваженого банку-емітента мають зобов'язання за здійснені з використанням платіжних карток операції перед уповноваженим банком-емітентом у валюті картрахунку та в порядку, визначеному відповідним договором з цим банком.

Зобов'язання, що виникають у зв'язку з організацією безготівкових розрахунків за платіжними картками з міжнародною платіжною системою, є власними зобов'язаннями уповноваженого банку перед цією системою. Кошти, які списані з картрахунку клієнта або відшкодовані на користь уповноваженого банку за здійснені клієнтом операції з використанням платіжних карток, є коштами уповноваженого банку.

6.4. Якщо валюта, в якій проводиться міжбанківський переказ, не збігається з валютою, списаною з картрахунку клієнта, емітент може виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на міжбанківському валютному ринку України в порядку, установленому Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, зі змінами.

6.5. Міжбанківські розрахунки між членами платіжної системи за операції, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами, проводяться розрахунковим банком-резидентом.

Функції розрахункового банку платіжної системи може виконувати уповноважений платіжною організацією платіжної системи комерційний банк або Національний банк України.

6.6. У разі виконання функцій розрахункового банку комерційним банком перерахування коштів еквайрам здійснюється з кореспондентських рахунків (на кореспондентські рахунки) банків - членів платіжної системи, відкритих у цьому банку.

У разі виконання функцій розрахункового банку Національним банком України використовуються кореспондентські рахунки комерційних банків, відкриті в територіальних управліннях Національного банку України.

6.7. Міжбанківські розрахунки між членами міжнародних платіжних систем за операції, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, та за операції, які здійснені за межами України із застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами, проводяться через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку міжнародної платіжної системи або в банку-кореспонденті розрахункового банку міжнародної платіжної системи, у валюті, визначеній у договорі між емітентом (еквайром) та платіжною організацією міжнародної платіжної системи.

6.8. Загальні умови організації та особливості здійснення міжбанківських розрахунків між членами платіжної системи - резидентами України за операції, що виконані із застосуванням платіжних карток, за участю розрахункового банку регулюються нормативно-правовими актами Національного банку України щодо організації міжбанківських розрахунків.

6.9. Міжбанківські розрахунки між членами платіжних систем за операціями з платіжними картками, емітованими банками-резидентами, можуть виконуватися за кліринговою схемою.

6.10. Принциповий (асоційований) член платіжної системи самостійно організовує та виконує розрахунки з банками чи фінансовими установами, що не є членами платіжної системи, а беруть участь у розповсюдженні та/або видачі готівки за платіжними картками згідно з договором з цим членом. Такі розрахунки здійснюються на умовах, визначених взаємними договорами, з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації міжбанківських розрахунків.

6.11. Розрахунки за операції з платіжними картками, виконані на території України як резидентами, так і нерезидентами, між еквайрами й торговцями, а також між платіжними організаціями небанківських платіжних систем - нерезидентів і торговцями, здійснюються лише у валюті України згідно з правилами, визначеними платіжною організацією платіжної системи і в порядку, обумовленому в договорі.

6.12. Строки проведення переказу за допомогою платіжних карток визначаються правилами платіжної системи та договорами, що укладаються між членами та учасниками платіжної системи. При цьому строк виконання міжбанківського переказу, що здійснюється на підставі клірингових вимог, виконується в строк до трьох операційних днів.

Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, установлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.

7. Загальні вимоги до внутрішньодержавних платіжних систем

7.1. Внутрішньодержавні платіжні системи можуть створюватися банками-резидентами разом з іншими фінансовими та нефінансовими установами (підприємствами) шляхом упровадження власних проектів або впровадження проектів інших розробників платіжних систем.

7.2. Реалізація проектів та функціонування внутрішньодержавних платіжних систем здійснюється з урахуванням вимог та рекомендацій міжнародних стандартів, прийнятих Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), Європейського комітету із банківських стандартів (ECBS), а також рішень міжнародних платіжних систем.

7.3. Технічні засоби, що використовуються в платіжній системі, мають відповідати вимогам відповідних державних або міжнародних стандартів. Програмне забезпечення, крім програмного забезпечення власної розробки, повинне мати відповідні ліцензії від виробника.

7.4. У внутрішньодержавних платіжних системах мають бути передбачені заходи захисту інформації, що складаються з організаційних заходів та програмно-технічних рішень із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації.

7.5. Програмно-технічні рішення із захисту інформації мають реалізовувати алгоритми криптографічного захисту інформації, що визначені у відповідних державних стандартах України, або мати відповідну ліцензію на їх використання від уповноваженого органу ліцензування.

7.6. На етапі впровадження внутрішньодержавної платіжної системи в промислову експлуатацію має бути визначена її платіжна організація. У разі створення одноемітентної внутрішньодержавної платіжної системи функції платіжної організації може виконувати банк, що створює систему і є її власником.

7.7. Для створеної платіжної системи до початку її промислової експлуатації платіжна організація має розробити і зареєструвати у встановленому законодавством порядку знак для товарів і послуг платіжної системи (далі - логотип). Для одноемітентної внутрішньодержавної платіжної системи як логотип може бути використаний логотип банку, що є її власником.

7.8. Зображення логотипа платіжної системи має наноситися на платіжні картки цієї системи і мати місце там, де здійснюються операції із застосуванням цих карток.

7.9. З метою зменшення ризиків невиконання зобов'язань у разі неплатоспроможності емітентів та/або еквайрів платіжні організації внутрішньодержавних багатоемітентних платіжних систем повинні сформувати й постійно підтримувати страховий фонд з покриття ризиків неплатежів за операціями з платіжними картками. Страховий фонд може використовуватися лише платіжною організацією цієї системи за потреби погашення заборгованості члена платіжної системи перед іншими її членами та учасниками (за встановленими цією організацією правилами, які передбачені її установчими та нормативними документами).

7.10. Розмір страхового фонду визначається за методикою, визначеною платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи. Способи та порядок формування страхового фонду повинні відповідати законодавству України.

7.11. Платіжною організацією має бути розроблене Положення про внутрішньодержавну платіжну систему, що визначає правила її діяльності. Це Положення має визначати організаційну структуру платіжної системи, умови членства, порядок вступу та виходу з неї, опис платіжних засобів, правила виконання розрахунків за операціями з цими платіжними засобами, управління ризиками та безпекою в системі, порядок вирішення спорів та інше, визначене платіжною організацією.

8. Контроль за операціями із застосуванням платіжних карток

8.1. Контроль за діяльністю банків з виконання операцій емісії та еквайрингу платіжних карток здійснює Національний банк України.

8.2. Контроль за порядком обліку торговцями операцій, що здійснюються із застосуванням платіжних карток, а також порядком обліку коштів суб'єктами господарювання за операціями з корпоративними платіжними картками здійснюється органами, яким ці повноваження надані законодавством України.

8.3. Контроль за використанням коштів із картрахунків здійснюється власниками цих рахунків.

8.4. У разі порушень банком вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють здійснення розрахунків із застосуванням платіжних карток, уживаються адекватні допущеному порушенню заходи впливу, передбачені законодавством України.Заступник директора Департаменту
платіжних систем - начальник
управління


Л. В. Письменна

Завідуючий сектором методології та
організації безготівкових платежів
населення Департаменту платіжних
системВ. І. Харченко

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Голови Національного
банку України

П. М. Сенищ
Додаток 1
до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням


Департамент платіжних систем Національного банку України
01008, м. Київ, вул. Інститутська, 9Повідомлення
Національного банку України
про початок (завершення) емісії (розповсюдження)
та еквайрингу платіжних карток

від "_____"_____________ р.

_____________________________________________ повідомляє про:
(назва установи банку, код банку)

1) початок (завершення) емісії (розповсюдження) платіжних карток:
(непотрібне закреслити)

Назва платіжної системи1
Ідентифікаційний номер емітента за кожним видом платіжної картки
Дата початку (завершення) емісії (розповсюдження)2
(непотрібне закреслити)
Тип (вид) платіжних карток32) початок (завершення) еквайрингу платіжних карток:
(непотрібне закреслити)

Назва платіжної системи1
Дата початку (завершення) еквайрингу 4
(непотрібне закреслити)
Тип платіжних карток3
Керівник установи банку
____________
(підпис)
_______________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
____________
1 Відомості мають включати: назву платіжної системи, загальні відомості про платіжну систему (внутрішньодержавна, міжнародна, банківська, небанківська, одноемітентна, багатоемітентна).

2 Датою початку емісії (розповсюдження) платіжних карток є дата відкриття першого картрахунку та/або видача клієнту першої платіжної картки нового типу (виду) відповідної платіжної системи. Датою завершення емісії (розповсюдження) платіжних карток є дата відкриття останнього картрахунку та/або видача клієнту останньої платіжної картки відповідної платіжної системи.

3 Відомості мають включати тип (вид) карток: з мікросхемою, з магнітною смугою, суміщені, електронний гаманець/чек, звичайна, срібна, золота, електронна тощо.

4 Датою початку (завершення) еквайрингу платіжних карток є дата укладення (закінчення терміну дії або розірвання) договору еквайра з торговцем або проведення еквайром першої (останньої) операції з використанням платіжної картки відповідної платіжної системи (якщо еквайр та емітент є однією особою).Додаток 2
до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуваннямПорядок
визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента внутрішньодержавних платіжних систем

1. Визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем здійснюється відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 3616-1-97 (ISO/IEC 7812-1: 1993) та цього Порядку.

2. Ідентифікаційний номер платіжної картки має містити не більше ніж 19 цифр. Для зручності ручного запису та введення реквізитів платіжної картки рекомендується здійснювати запис цього номера у формі, що містить 4 цифрові групи, розділені між собою пробілом, по 4 цифри в кожній групі.

3. Ідентифікаційний номер, що зазначається на платіжній картці, має два основні складники: ідентифікаційний номер емітента, ідентифікатор особистого рахунку, а також контрольну цифру. Структура ідентифікаційного номера наведена в таблиці.

Таблиця

Ідентифікаційний номер емітента
Ідентифікатор особистого рахунку
Контрольна цифра

59
XXXX
NN ... NN
C


Ідентифікатор емітента
(постійна довжина -
4 цифри)
(змінна довжина, але не більше
12 цифр)
(одна цифра)


Цифри "59" ідентифікаційного номера емітента вказують на належність до системи національної реєстрації емітентів платіжних карток.

Ідентифікатор емітента (XXXX) присвоює Національний банк України банкам - юридичним особам за їх заявою, що надсилається за формою, наведеною нижче. Якщо банк - юридична особа є одночасно членом кількох платіжних систем, то йому присвоюється окремий ідентифікатор емітента в кожній платіжній системі. Платіжна організація багатоемітентної внутрішньодержавної платіжної системи для присвоєння банкам - членам системи ідентифікаторів емітентів може централізовано подати Національному банку України заяви емітентів про це та копію Положення про внутрішньодержавну платіжну систему.

Ідентифікатор особистого рахунку (NN ... NN) присвоюється емітентом платіжних карток відповідно до встановлених ним правил або правил, які встановлені платіжною організацією багатоемітентної внутрішньодержавної платіжної системи. Ідентифікатор особистого рахунку може містити цифри, що ідентифікують філію банку - юридичної особи.

Контрольна цифра (C) визначається на підставі всіх попередніх цифр ідентифікаційного номера згідно з алгоритмом обчислення, що наведений у ДСТУ 3616-1-97.

4. Національний банк України веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем. До реєстру ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток мають бути включені всі банківські установи, що належним чином зареєстровані Національним банком України та здійснюють емісію платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем.

Присвоєний Національним банком України ідентифікатор емітента платіжних карток внутрішньодержавної платіжної системи надсилається банківській установі (платіжній організації) електронною поштою Національного банку України.

5. У разі зміни статусу одноемітентної платіжної системи на багатоемітентну, реорганізації банку або змі
На правах рекламы: