Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ"(проэкт) Верхова Рада Україи м. Київ
описание | темы | ключевые слова 
Проект 01.02.00


ЗАКОН УКРАЇНИ
"ПРО ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ"

Цей Закон встановлює поняття електронного документа,
визначає його правовий статус та встановлює основні
організаційно-правові засади функціонування
електронного документообігу в Україні.
Дія Закону розповсюджується на будь-які електронні документи
та системи електронного документообігу.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
адресат -
фізична або юридична особа, якій адресований електронний документ;
відкритий ключ електронного підпису -
параметр алгоритму перевірки електронного підпису, що вільно розповсюджується між суб'єктами електронного документообігу;
дані -
інформація, представлена в формі, придатній для її накопичення, оброблення, передавання та зберігання електронними засобами оброблення інформації;
електронний документообіг (обіг електронних документів) -
сукупність процесів складання, передавання, одержання, оброблення, зберігання та використання електронних документів, які виконуються з перевіркою їх цілісності, справжності та, у разі необхідності, з підтвердженням його одержання;
електронний обмін даними (ЕОД) -
електронна передача даних з використанням узгоджених форматів структуризації та процедур обміну даних;
електронний (цифровий) підпис -
сукупність даних, що дає змогу підтвердити цілісність електронного документа й ідентифікувати особу, що його підписала;
засіб електронного підпису -
програмний, програмно-апаратний, апаратний засіб, який призначений для формування та (або) перевірки електронного підпису;
електронна інформаційна система -
сукупність програмно-технічних засобів, методів і процедур, що застосовуються для складання, оброблення, передавання, приймання, зберігання, перевірки цілісності електронних документів та, у разі необхідності, захисту системи і даних, що складають документ;
носій даних -
фізичні запам'ятовуючі засоби, на яких зберігаються електронні документи;
реквізит -
обов'язкові дані в документі, без яких не може бути визнана його юридична чинність;
повідомлення даних -
сукупність даних, підготовлена, відправлена, отримана або збережена за допомогою електронних, оптичних або аналогічних засобів, включаючи електронний обмін даними (ЕОД), електронну пошту, телеграф, телекс, телефакс тощо;
посередник -
фізична або юридична особа, яка за дорученням суб'єктів електронного документообігу відправляє, одержує або зберігає електронні документи та/або повідомлення даних;
система електронного документообігу -
автоматизована система (АС) оброблення інформації, яка об'єднує електронні інформаційні системи суб'єктів електронного документообігу і реалізує обіг електронних документів;
складач -
уповноважена особа, яка підписала електронний документ електронним підписом;
суб'єкти електронного документообігу -
складач, адресат та посередники;
таємний ключ електронного підпису -
параметр криптографічного алгоритму формування електронного підпису, доступний для користування тільки складачу.
Стаття 2. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг
Відносини, пов'язані з використанням електронних документів, регулюються Конституцією України, Законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", цим Законом іншими нормативно-правовими актами України, а також нормативно-правовими актами у сфері захисту державної та іншої, передбаченої Законами України таємниці.


РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ

Стаття 3. Електронний документ
Електронний документ - це документ, інформація в якому представлена у формі даних, що включають відповідні реквізити та електронний підпис, яка може бути сформована, передана, прийнята, збережена, оброблена та перетворена у візуальну форму представлення.
Візуальною формою представлення електронного документа є відображення інформації, що він містить, електронними засобами відображення інформації або на папері у формі, придатній для сприймання його вмісту людиною.
Формати та структура даних, що складають електронний документ, його обов'язкові реквізити, а також форми його візуального представлення визначаються вимогами відповідних державних стандартів України, взаємними угодами між суб'єктами електронного документообігу та вимогами відповідних державних, галузевих, відомчих нормативних документів.
Електронний документ вважається документом складача з часу, коли складач завірив документ своїм електронним підписом.
Стаття 4. Електронний підпис
Електронний підпис є невід'ємною частиною електронного документа.
Електронний підпис формується складачем під час складення електронного документа, та може бути перевірений суб'єктом електронного документообігу.
Формування та перевірка електронного підпису має здійснюватись за криптографічними алгоритмами, визначеними відповідними державними стандартами України, що допускають застосування зв'язаної пари ключів електронного підпису - таємного та відкритого, або за алгоритмами, що рекомендовані або визначені уповноваженим державним органом.
Стаття 5. Оригінал та копія електронного документа
Оригіналом електронного документа є екземпляр за електронним підписом складача.
У разі надсилання електронного документа декільком адресатам, а також у разі його зберігання на декількох носіях даних, кожний з екземплярів вважається оригіналом електронного документа.
Паперовою копією електронного документа є завірене, згідно з встановленим законодавством порядком для паперових документів аналогічного призначення, візуальне представлення на папері, перевірене на відповідність структурі і вмісту його візуального представлення електронним засобом відображення інформації.
Паперові копії електронних документів мають містити відмітку про те, що вони є копіями.
Оригінал електронного документа і його належним чином завірена паперова копія мають однакову юридичну силу.
Якщо складачем створюються документ на папері та електронний документ, які є ідентичними за вмістом та реквізитами (окрім особистого та електронного підписів відповідно), обидва документи визнаються оригіналами.
Стаття 6. Правовий статус електронного документа
Електронний документ та паперовий документ аналогічного призначення мають однаковий правовий статус. Вимога щодо надання документа, в тому числі і у якості доказу, вважається виконаною, якщо замість паперового документа наданий оригінал електронного документа або його паперова копія, яка відповідає вимогам статті 5 цього Закону.


РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Стаття 7. Відправлення електронних документів
Електронний документ вважається відправленим складачем, якщо він відправлений:
- самим складачем, зокрема його електронною інформаційною системою, запрограмованою на відправлення електронних документів в автоматичному режимі;
- особою, уповноваженою складачем відправляти документи від його імені.
Незалежно від того, з якої електронної інформаційної системи відправлено електронний документ, вважається, що він відправлений складачем.
Часом відправлення електронного документа вважається час, коли документ покинув електронну інформаційну систему складача або електронну інформаційну систему особи, що відправляє документи за дорученням складача.
Стаття 8. Передавання електронних документів
Передавання електронних документів здійснюється шляхом встановлення або безпосереднього зв'язку між електронною інформаційною системою складача (особи, уповноваженої складачем відправляти електронні документи) і електронною інформаційною системою адресата, або шляхом встановлення зв'язку між цими електронними інформаційними системами засобами електронних інформаційних систем посередників.
У випадках, визначених угодою між складачем і адресатом, або правилами систем електронного документообігу, електронні документи можуть передаватись на носіях даних.
Стаття 9. Одержання електронних документів
Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу одержання складачем підтвердження адресата про одержання електронного документа, якщо інше не передбачене угодою між суб'єктами електронного документообігу або у відповідних державних, галузевих та відомчих нормативних документах.
Електронний документообіг повинен передбачати певну сукупність процедур, які автоматично забезпечують неможливість відмови від електронного документа, що відправлений електронною інформаційною системою складача і прийнятий електронною інформаційною системою адресата, якщо інше не передбачено угодами між суб'єктами електронного документообігу.
Якщо правилами, встановленими відповідними державними, галузевими або відомчими нормативними документами щодо електронного документообігу не передбачається автоматичне підтвердження одержання документа, підтвердження одержання електронного документа адресатом здійснюється у формі, яка визначена в угоді.
Якщо в угоді між адресатом і складачем не визначена форма надання підтвердження, воно може бути здійснене в будь-якій формі автоматизованим чи іншим способом у формі паперового документа або повідомлення даних, яке передбачає наявність даних, що ідентифікують його відправника.
Якщо протягом терміну часу, визначеного угодою, складач не отримав від адресата підтвердження про одержання електронного документа, то він може направити адресатові повідомлення про відсутність такого підтвердження, визначити і встановити додатковий термін для його отримання, згідно до умов договору або правил системи електронного документообігу.
У разі неотримання складачем підтвердження про одержання електронного документа протягом цього додаткового терміну вважається, що електронний документ не отриманий адресатом, а складач має здійснити інші дії, щодо виконання своїх обов'язків перед адресатом.
Стаття 10. Пересвідчення у цілісності та справжності електронного документа
Пересвідчення у цілісності та справжності електронного документа здійснюється шляхом перевірки електронного підпису складача.
Стаття 11. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів
Електронні документи зберігаються на носіях даних у формі, що дозволяє перевірити цілісність електронних документів на цих носіях.
Термін часу зберігання електронних документів на носіях даних має бути не меншим за термін встановлений для паперових документів аналогічного призначення.
У разі неможливості зберігання електронних документів на носіях даних протягом часу, встановленого для відповідних паперових документів, мають бути застосовані заходи щодо дублювання документів на декількох носіях даних та їх періодичне копіювання.
Копіювання електронних документів з метою їх подальшого зберігання має здійснюватись згідно існуючого в установах порядку обліку та копіювання документів. При копіюванні електронного документа з носія даних обов'язково має бути виконана перевірка цілісності даних на цьому носії.
У разі неможливості зберігання електронних документів з забезпеченням цілісності даних на носіях даних протягом часу, встановленого для паперових документів, електронні документи повинні зберігатися у вигляді паперової копії, якщо відсутній паперовий оригінал.
Створення архівів електронних документів, подання електронних документів до архівних установ України та їх зберігання в цих установах здійснюється в порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.


РОЗДІЛ IV. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Стаття 12. Підстави для застосування електронних документів
Електронні документи застосовуються відповідно до вимог державних, галузевих та відомчих нормативних документів на підставі укладених взаємних угод, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.
Стаття 13. Організація електронного документообігу
Організація обігу електронних документів між суб'єктами електронного документообігу визначається в їх взаємних угодах.
Якщо вимоги до електронного документообігу визначені у державних, галузевих та відомчих нормативних документах щодо застосування електронних документів, організація електронного документообігу визначається цими нормативними документами.
Стаття 14. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом
Суб'єкти електронного документообігу (фізичні та юридичні особи), які здійснюють електронний документообіг на підставі взаємних угод, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, які містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту.
В електронних інформаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, а також інформацію, що складає державну та іншу передбачену законодавством таємницю, мають бути передбачені організаційні заходи, засоби технічного та (або) криптографічного захисту цієї інформації, а також заходи захисту систем в цілому від стороннього втручання в їх роботу.
Стаття 15. Вимоги до програмно-технічних засобів, що застосовуються для організації електронного документообігу.
Програмно-технічні засоби, засоби захисту інформації та засоби електронного підпису, які призначені для застосування в системах електронного документообігу, мають бути сертифіковані або мати експертний висновок відповідно до встановленого нормативно-правовими актами України порядку.
Електронні інформаційні системи, що забезпечують електронний документообіг інформації, яка є власністю держави, або захист якої гарантується державою, підлягають державній експертизі відповідно до встановленого уповноваженим державним органом порядку.
Засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також інформації, яка складає державну таємницю, допускаються до експлуатації в системах електронного документообігу у порядку, який визначає уповноважений державний орган.
Стаття 16. Управління електронним документообігом.
У разі організації електронного документообігу в державних, галузевих, внутрішньовідомчих системах електронного документообігу призначається відповідальна особа для управління системою або може бути створений відповідний орган.
Орган з управління системою електронного документообігу може створюватись як окрема юридична особа або функції цього органу може виконувати одна із юридичних осіб (окремий її підрозділ), яка є суб'єктом електронного документообігу.
Орган управління системою електронного документообігу виконує адміністративні функції та інші функції відповідно до нормативних документів, що визначають порядок роботи системи.
У складі органу управління системою електронного документообігу має бути підрозділ або має бути призначена окрема особа, який (яка) здійснює контроль та управління заходами безпеки.
Порядок керування ключами електронного підпису та розподілу їх між учасниками електронного документообігу визначається нормативно-правовими актами України, а також відповідними державними, галузевими, відомчими нормативними документами.
Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу.
Суб'єкти електронного документообігу мають всі права та повинні виконувати всі обов'язки, які встановлені законами України для учасників інформаційних відносин.
Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає необхідність в визначенні прав і обов'язків суб'єктів електронного документообігу, то вони мають бути обумовленні, в межах, встановлених чинним законодавством України, у взаємних угодах між цими суб'єктами або у відповідних державних, галузевих, відомчих нормативних документах.
Стаття 18. Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу.
Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України і цим Законом.
Органи, що вирішують спори, не можуть відмовити у розгляді спору по причині представлення, як доказу, електронних документів.
Органи, що вирішують спори, можуть запросити інформаційні матеріали і документи щодо електронного документообігу від усіх суб'єктів, причетних до складання, передавання, одержання, оброблення та зберігання електронних документів, що стосуються предмету спорів, а також запросити засоби перевірки цілісності електронних документів, засоби формування електронних підписів та засоби захисту інформації.
Стаття 19. Відповідальність за порушення у сфері електронного документообігу.
Суб'єкти електронного документообігу несуть дисциплінарну, матеріальну, відповідальність згідно з чинним законодавством України за порушення у встановлених в угодах або у відповідних державних, галузевих, внутрішньовідомчих нормативних документах правил обігу електронних документів, порядку захисту інформації та захисту систем електронного документообігу в цілому.
Особи, які здійснюють або здійснили спробу втручання до системи електронного документообігу з метою викрадення, спотворення, підміни та інших дій несанкціонованого доступу до електронних документів, несуть кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Стаття 20. Укладання міжнародних угод, що передбачають застосування електронного документообігу.
При укладанні міжнародних угод, що передбачають застосування електронних документів, застосовуються правила та здійснюється обмін електронними документами в порядку, що не суперечить цьому Закону та іншим законодавчим актам України.


РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

На правах рекламы: