Офис методиста
   ПОСТАНОВА Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір  ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір

ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір

V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір

20. На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Державним департаментом.

На підставі рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Державним департаментом.

Після здійснення реєстрації Державний департамент публікує в своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про реєстрацію авторського права на твір та про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір.

21. Запис про реєстрацію авторського права на твір, що заноситься до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, містить такі відомості:

номер заявки на реєстрацію авторського права на твір;

дату подання заявки на реєстрацію авторського права на твір;

номер реєстрації авторського права, який є номером свідоцтва;

дату реєстрації авторського права на твір;

дату публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер офіційного бюлетеня;

відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір;

об'єкт авторського права, до якого належить твір, відповідно до статті 8 Закону;

вид і повну назву твору (скорочену, якщо така є);

альтернативну назву твору (за наявності);

дані про походження твору (похідний, не похідний);

дані про створення твору (за службовим завданням, за договором, з власної ініціативи);

прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, дату його (їх) народження, повну поштову адресу;

дані про те, як автор буде згадуватися в офіційних публікаціях Державного департаменту (під власним ім'ям, анонімно чи під псевдонімом);

вихідні дані оприлюдненого твору (за наявності).

22. Автор твору має право заборонити згадувати своє ім'я в офіційному бюлетені Державного департаменту і каталозі державних реєстрацій авторського права, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом.

Автор твору має право вимагати зазначення в офіційному бюлетені Державного департаменту і каталозі державних реєстрацій авторського права псевдоніма замість справжнього імені.

23. Запис про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, що заноситься до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, містить такі відомості:

номер заявки на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір;

дату подання заявки на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір;

номер реєстрації договору, який стосується права автора на твір, який є номером рішення;

дату реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

дату публікації відомостей про видачу рішення та номер офіційного бюлетеня;

відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір;

об'єкт авторського права, до якого належить твір, відповідно до статті 8 Закону;

вид та повну назву твору (скорочену, якщо така є);

прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, дату його (їх) народження, повну поштову адресу;

назву договору, який стосується права автора на твір;

номер договору, який стосується права автора на твір;

дату підписання договору, який стосується права автора на твір;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної (фізичних) особи (осіб) або повне офіційне найменування юридичної (юридичних) особи (осіб) - сторін договору та їх коди згідно з ЄДРПОУ, повну поштову адресу;

обсяг переданих прав;

строк дії договору, який стосується права автора на твір;

вказівку про територію дії договору, який стосується права автора на твір.

24. У процесі ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, до них можуть бути занесені відомості щодо:

зміни прізвища, ім'я та по батькові автора (авторів) твору;

зміни складу авторів;

зміни прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси;

визнання реєстрації недійсною;

передачі (відчуження) майнових прав на твір;

зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав;

надання дозволу на використання твору;

зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору;

видачі дубліката свідоцтва;

виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо).

25. Підставою для занесення до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір відомостей, зазначених у пункті 24 цього Порядку, є:

рішення суду;

клопотання автора або його довіреної особи.

26. Підставою для занесення до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, зазначених у пункті 24 цього Порядку, є:

рішення суду;

клопотання сторін договору.

27. У разі необхідності внесення змін, зазначених у пункті 24 цього Порядку, автор або особа, яка має авторське право на твір, може з власної ініціативи подати до Державного департаменту клопотання про внесення відповідної зміни. У разі зміни прізвища, ім'я та по батькові автора та/або його адреси, зміни складу авторів клопотання подається автором (авторами).

Клопотання викладається українською мовою, повинне стосуватися однієї заявки і містити:

номер свідоцтва або номер рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір;

номер заявки;

дату подання заявки;

дату реєстрації;

назву твору;

повне ім'я або повне офіційне найменування суб'єкта (суб'єктів) авторського права та його (їх) адресу;

адресу для листування.

Клопотання підписується автором (авторами) або особою, яка має авторське право.

Клопотання від імені юридичної особи підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

До клопотання додаються:

документ про сплату збору за внесення змін до відповідного Державного реєстру або за виправлення очевидних помилок;

документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).

У разі зміни прізвища, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, зміни прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір, та/або її адреси, автор або особа, яка має авторське право, повинна повідомити про це Державний департамент.

Публікація відомостей про внесення змін та виправлення очевидних помилок здійснюється Державним департаментом в його офіційному бюлетені.

 

 Болонский процесс